11. sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica

U četvrtak 14. lipnja održana je 11. sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica. Na početku je prihvaćena Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja (UPU) gospodarske zone ”Tugonica 1”. Plan je izradila tvrtka APE d.o.o. iz Zagreba u koordinaciji s nositeljem izrade. Prihvaćena je i Prva izmjena i dopuna Proračuna Općine Marija Bistrica za 2018. god., te shodno tome Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine, Programa izgradnje objekata komunalne infrastrukture i Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu. Prema ovoj izmjeni proračun je povećan sa 44.464.000,00 kn na 45.900.000,00, dakle za 1.436.000,00 ili 3,23%. Povećanja na prihodovnoj strani odnose se na povećanje pomoći-donacije koje se očekuju od određenih ministarstava a za koje već postoje određene naznake da će se realizirati u ukupnom iznosu od 2.776.000,00 kuna. Pod ostalim pomoćima u iznosu od 3.200.000,00 kuna podrazumijevaju se pomoći dobivene iz EU kandidiranjem projekata za ostvarenje istih. Konkretno radi se o projektu izgradnja dječjeg vrtića. Osim ovih promjena nastale su promjene kod namjenskih primitaka od zaduživanja koji su umanjeni za 540.000,00 kuna. Zaduživanje odnosno dobivanje kreditnih sredstva odnosilo bi se na projekte izgradnja novog groblja u iznosu 3.730.000,00 kn i izgradnja dječjeg vrtića u iznosu 1.080.000,00 kn. Navedene korekcije prihoda bile su potrebne iz razloga što su prihodi ostvareni u momentu izrade I. izmjene proračuna veće od plana ili su novonastale pozicije koje nisu bile planirane. Razmjerno povećanju prihoda učinjene su korekcije na rashodovnoj strani a sve vezano uz programe koji su već planirani u Proračunu za 2018.g. U trenutku planiranja investicija nije bilo točnih informacija o njihovoj ukupnoj vrijednosti, dok sada postoje točni podatci te su potrebne određene korekcije. Vijeće je donijelo i Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine – nabava, doprema i ugradnja kamenog agregata, a od dvije pristigle ponuda na natječaj odabrana je povoljnija – Autoprijevoz i niskogradnja “Košec”, do je za usluge strojnog i ručnog iskopa, odabran jedini ponuditelj ”SIP” usluge građevinskom mehanizacijom. Na dnevnom redu bila je i Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za održavanje asfaltiranih nerazvrstanih cesta na području Općine. Također je stigla samo jedna ponuda pa je izabrana tvrtka Građevinar ”Hrvoj” iz Poznanovca. Prihvaćen je i Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske, kojim su između ostalog definirani ukupna površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Marija Bistrica i sumarni pregled površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države prema oblicima raspolaganja. Vijeće je donijelo i Odluku o procjeni rizika od velikih nesreća na području Općine Marija Bistrica, kojom se između ostalog uređuje postupak izrade Procjene rizika od velikih nesreća na području Općine, osniva radna skupina za izradu Procjene, te određuju koordinatori, nositelji i izvršitelji Procjene rizika. Na kraju sjednice donijeta je i Odluka o sklapanju sporazuma o suradnji s gradićem u Poljskoj Piekary Slaskie. Sporazumom se utvrđuje se da između Općine Marija Bistrica (Republika Hrvatska) i Grada Piekary Slaskie (Republika Poljska) postoji interes za uspostavu prijateljskih odnosa te promicanje suradnje u svim područjima društvenog života i kulture zajednički razvijajući i potičući: uzajamno razumijevanje kulture obiju naroda i njihovog umjetničkog dostignuća, suradnju i razmjenu između škola i zajednica mladih, suradnju između različitih društvenih organizacija, tvrtki i udruga, razmjenu iskustava u području sporta, rekreacije i turizma, uključujući i hodočasnički turizam, povoljne uvjete za razvoj međusobnih kontakata između institucija i organizacija koje djeluju u području ekonomije, industrije, trgovine i razmjene, organizaciju posjeta izaslanstava obiju partnera. Također ovlašćuje se načelnik Općine Marija Bistrica da potpiše sporazum o suradnji Općine Marija Bistrica (Republika Hrvatska) i Grada Piekary Slaskie (Republika Poljska). Ovim povodom delegacija predvođena načelnikom Josipom Miličkim, kao i Limena glazba KUD-a Lovro Ježek od 21. do 25. lipnja boravit će u spomenutom poljskom gradiću.

Skip to content