13. sjednica Općinskog vijeća

U ponedjeljak 6. veljače je održana 13. sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica. Donijeta je Odluka o izmjenama Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja središnjeg općinskog naselja Marija Bistrica (UPU Marija Bistrica 1). Radi se o dvije manje promjene, jedna u članku 4., gdje se stavak 1. mijenja i glasi: ”Granica obuhvata UPU-a mijenja se u skladu s grafičkim prikazom koji je sastavni dio ove Odluke’. Druga je vezana za članak 11. stavak 1., u kojem se točka 1. mijenja i glasi: ”dostava zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna Plana (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) – u roku od najviše 8 dana od nadležnih javnopravnih tijela.” Kako je naglasio načelnik Josip Milički, donošenje ove odluke bilo je potrebno da bi se cijeli postupak priveo kraju. Uskoro će uslijediti još jedna Javna rasprava, a nakon toga i konačna odluka. Vijeće je odobrilo prodaju zemljišta i nekretnine u vlasništvu Općine Marija Bistrica, a riječ je o dvoje čestice u naselju Poljanica Bistrička, koje su naslijeđene po ostavini, a nemaju neke velike vrijednosti. Kako postoji interes, načelnik Milički objasnio je da će se krenuti u prodaju. Početna cijena iznosi 5.176,19 eura ili 39.000,00 kuna. Za prodaju zemljišta raspisat će se javni natječaj, koji će se provesti putem javnog prikupljanja pisanih ponuda. Također, donijeta je i Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti političkih stranaka i nezavisnih lista zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Marija Bistrica za 2023. godinu, kojom se raspoređuju sredstva za redovito financiranje političkih stranaka za 2023. godinu koja su osigurana u Proračunu Općine Marija Bistrica. Pročelnica Branka Herceg naglasila je da je to odluka, koja se donosi svake godine i u odnosu na prošlu godinu nije bilo promjena. Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava Proračuna Općine Marija Bistrica imaju političke stranke i nezavisne liste koje imaju članove u Općinskom vijeću Općine Marija Bistrica. Sredstva se osiguravaju u iznosu od 398,17 eura ili 3.000,00 kuna za svakog vijećnika odnosno 437,99 eura ili 3.300,00 kuna za svaku vijećnicu. Vijećnici su izglasali i Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju koeficijenata, koja je pretrpjela izmjenu u koeficijentu i sadržaju za radno mjesto Viši referent – komunalno-prometni redar, koji sada iznosi 2.30, umjesto dosadašnji 2.28, a traži se viša sprema, umjesto do sada srednje stručne spreme.

Skip to content