14. sjednica Općinskog vijeća

U ponedjeljak je održana 14. sjednica Vijeća Općine Marija Bistrica. Usvojeno je izvršenje proračuna za prvih šest mjeseci ove godine. U tom su periodu ukupni prihodi općine Marija Bistrica realizirani u iznosu od 5.545.484,40 kuna ili 41,23% od plana. Zadovoljavajuće je da su prihodi od poreza na dohodak ostvareni sa 51,88%, što je za 1,88 % više u odnosu na prošlu godinu, a što je rezultat manjeg povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi. Tekuće i kapitalnepomoći iz županijskog i državnog proračuna nisu realizirane u prvoj polovici godine, a što se očekuje u narednom razdoblju, i tu leži razlog zašto je ukupno izvršenje manje od 50 %. Također, Komunalna naknada i komunalni doprinos ostvareni su 16% iz razloga što se zaduženje prihoda odnosi na cijelu godinu a dospijeće prve rate za uplatu je u mjesecu kolovozu stoga se realizacija istih očekuje u nastavku godine. Rashodi i izdaci proračuna ostvareni su u iznosu 4.249.958,78 kuna ili 30,31% u odnosu na plan, te se stvorila razlika od 1.295.525,61 kune u korist prihoda. Ostvareni višak prihoda u prvom polugodištu nastao je iz razloga što nisu realizirani svi planirani rashodi koji su planirani za to razdoblje. Budući da su u prvoj polovici godine odrađene predradnje za ostvarenje kapitalnih investicija npr.za uređenje groblja, kupnja zemljišta za dječji vrtić, novu školu i groblje, uređenje nogostupa, javnu rasvjetu i dr., u drugoj polovici godine će biti realizirani. Ostali rashodi poslovanja ostvareni su prema planu proračuna.
Na sjednici Vijeća Općine Marija Bistrica predstavljeno je Izvješće o stanju potraživanja na dan 30.06.2014 sa usporedbom u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Ukupna potraživanja na kraju lipnja 2013 iznosila su 2.291.146,07 kn, a na kraju lipnja ove godine iznosila su 2,737.810,28 kn. Generalno, u odnosu na 2013 godinu, potraživanja su se s jedne strane povećala zbog kasnijeg zaduženja komunalne naknade za 628.704 kn i vode za 465.400 kn, a istovremeno smanjila zbog redovne naplate i otpisa potraživanja u iznosu od 232.242 kn. Povećanje se može dodatno obrazložiti time da neplatiše i dalje ne plaćaju, a oni koji redovno podmiruju svoje obveze su ih podmirili pa je s toga potrebno poduzeti određene mjere naplate prema “stalnim” neplatišama. Obzirom da se tijekom prijašnjih godina nije dovoljno vodila briga o naplati općinskih prihoda, veliki dio je otišao u zastaru pa je prije svega potrebno odraditi cijeli niz koraka za pokretanje naplate kako redovnim tako i prisilnim putem, a jedan od preduvjeta je i otpis zastarjelih potraživanja. I načelnik Josip Milički i predsjednik Vijeća Teodor Švaljek istaknuli su kako se radi o velikom poslu, koji se sustavno zanemarivao kroz godine (od 2003.godine nije funkcionirao sustav praćenja naplate). Sada je sustavnost potrebna u rješavanju situacije, pa je pred općinskim službama, pročelnicom i načelnikom, kako je slikovito rečeno, ”rudarski” posao. S jedne strane poduzete su radnje u okviru zakona, kako bi se nenaplativa potraživanja otpisala, a za naplativi ostatak se sklapaju nagodbe sa rokom uplate do kraja godine u ratama. S druge se pak strane radi sustavna baza podataka, kako bi se, kada je to potrebno aktivirali svi zakonski mehanizmi, da do ovakvih zanemarivanja obveza prema Općini ne bi niti dolazilo. Predsjednik Općinskog vijeća i načelnik zahvaljuju svim građanima koji su proteklih godina plaćali svoje obveze jer zahvaljujući upravo njima općina danas funkcionira i biti će još mnogo bolja nakon što cijeli sustav, koji se uz mnogo truda gradi, profunkcionira.Na sjednici Vijeća Općine Marija Bistrica prezentirano je Izvješće o provedenim postupcima javne nabave i odabranim ponuditeljima za izvođenje radova temeljem poziva za dostavu ponuda. Za projekte Poboljšanje energetske učinkovitosti – uspostava energetski učinkovitog sustava rasvjete u Općini Marija Bistrica i Modernizacija javne rasvjete uz nogostup LC 22009, prihvaćene su ponude tvrtke Čeha elektro. Za projekte Uređenje i rekonstrukcija grobnih staza na groblju u Mariji Bistrici, Rekonstrukcija nogostupa Zagrebačka – Novacesta, LC 22009 i Asfaltiranje nerazvrstane ceste – Selnica – Galoići i Poljanica prema Crničkima prihvaćene su ponude tvrtke MB Transgradnja. Također Vijeće je donijelo i novu odluku o visini otkupne cijene za otkup zemljišta za izgradnju Dječjeg vrtića. Prvotna odluka temeljena na mišljenjima neovisnog vještaka i porezne uprave bila je 50 kn po kvadratnom metru, no vlasnici zemljišta imaju podosta veća potraživanja, koja u nekim slučajevima dolaze i do 7 puta veće cijene od procijenjene. Vijeće je sada donijelo odluku da otkupna cijena bude 65 kuna. Načelnik Josip Milički je napomenuo da na Općini leži i odgovornost prema vlasnicima zemljišta, ali i prema ostalim mještanima, koji pune proračun, te da se na ucjene neće pristati. Vijećnica dr. sc. Sanja Kovačić preložila je da se ponudi mogućnost da vlasnici zemljišta daruju zemljište, s obzirom da je u pitanju izgradnja vrtića, a ne npr. trgovačkog centra.

Skip to content