2. sjednica Općinskog vijeća

U utorak 5. rujna održana je 2. Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica. Na dnevnom redu bilo je polugodišnje izvješće o radu načelnika. U njemu se načelnik osvrnuo na radove na komunalnoj, prometnoj, turističkoj infrastrukturi, kao i na ostale važne segmente u Općini Marija Bistrica. Kad je u pitanju komunalna infrastruktura načelnik u izvješću naglašava da su za potrebe izgradnje nove vodospreme u Cerinama (600m3), za potrebe budućeg vodoopskrbnog sustava Globočec i Poljanica Hrvatske vode odobrile sredstva Zagorskom vodovodu kao nositelju investicije. Predviđeno je da će se s realizacijom projekta krenuti krajem ove godine ili početkom slijedeće. Također je za izgradnju vodoopskrbnog sustava Hum Bistrički dobivena građevinska dozvola. Nositelj navedenih projekta je Zagorski vodovod, a sredstva za izgradnju planiraju se osigurati dijelom preko Hrvatskih voda, a dijelom preko EU fondova Ruralnog razvoja, mjera 7.2.1. Na izvorištu Oštri Hum Laz vrši se ispitivanje u svrhu dobivanja parametra izdašnosti izvorišta te vodopravne dozvole. Prema zakonskim odredbama o distribuciji pitke vode, ispitivanja se moraju izvršiti u svim godišnjim dobima kako bi se dobili relevantni i pouzdani uzorci. U lokalni vodoopskrbni sustav Marije Bistrice i dijela Laza za koji se brine Općina Marija Bistrica se redovito ulaže u okviru redovnog održavanja. Valja spomenuti da je veliki problem je bio na dijelu vodovodnog sustava kojim također upravlja Općina Marija Bistrica, Luči Brijeg. Presušio je izvor koji je u funkciji od 1932 godine te je trajno nestalo vode. Velikim naporima u funkciju je stavljena nova piezo bušotina, do iste je dovedena električna energija podzemnim kablom u dužini od 1.300 metara, ugrađena potopna pumpa i dograđen spremnik vode te se na taj način riješio problem vodoopskrbe naselja Luči Brijeg. Vrijednost radova je iznosila oko 150.000 kuna. Obzirom da je u nekim lokalnim vodovodima došlo do smanjenja izdašnosti izvora, preko Ministarstva gospodarstva odnosno Robnih rezervi dobili smo na privremeno korištenje autocisternu kojom se razvozi pitka voda do ugroženih zaseoka. Po pitanju projekta aglomeracije Zlatar, nakon nivelacije postojeće studije isplativosti (uzet je u obzir ES, ekvivalent stanovnika, 15.000 umjesto prijašnjih 25.000) dio mreže koji se planirao izgraditi je s prijašnjih 27 km smanjen na 22 km i podijeljen u dvije faze izgradnje. Imovinsko pravni odnosi su riješeni, projektna dokumentacija završena i isti je u visokoj fazi spremnosti za prijavu na EU fondove. Nositelj projekta je Zagorski vodovod u suradnji s Hrvatskim vodama i namjerava se financirati iz EU fondova. Rok realizacije prve faze (magistralni vodovi) je 2020. godina.

U izvješću načelnik Milički se osvrnuo i na prometnu infrastrukturu. Nakon raspisanog postupka javne nabave s predmetom nabave asfaltiranje nerazvrstanih cesta za dionicu NC-1-151 – Šuštići – Podgorje Bistričko, ista je obnovljena u ukupnoj dužini 530 metara i vrijednost radova je po okončanoj situaciji iznosila 159.224,65 kuna s PDV-om. Preko Hrvatskih cesta asfaltirana je općinska nerazvrstana cesta na Lazu od crkve prema D29 u dužini 460 metara vrijednosti 150.000 kuna. Hrvatske ceste su također izgradile pješački prijelaz na bistričkoj obilaznici za koji je Općina izradila projektnu dokumentaciju i ishodila sve potrebne dozvole. Vrijednost radova iznosi 85.000 kuna. Navedene projekte Hrvatske ceste su u cijelosti financirale. U partnerstvu sa ŽUC-om nakon izrađene projektne dokumentacije za budući nogostup i oborinsku odvodnju od Marije Bistrice prema Globočecu i dionicu Marija Bistrica – Podgorje Bistričko, dogovorena je izgradnja novih 300 metara nogostupa. U međuvremenu je dogovorena i izrađena projektna dokumentacija za izgradnju nogostupa u Gornjoj Selnici, odnosno naselju uz Vatrogasni dom DVD-a Selnica i PŠ Selnica. Tijekom ove godine se planira izgraditi na navedenoj dionici 300 metara nogostupa s pripadajućom odvodnjom. Kod PŠ Globočec i Selnica kao i kod groblja u Mariji Bistrici su postavljeni horizontalni LED markeri u svrhu sigurnosti sudionika u prometu. U tijeku je izrada projektne dokumentacije za izgradnju novog parkirališta u ulici Kralja Tomislava (nasuprot Rudničke zgrade) kao i nogostupa koji nedostaje. Navedenim projektom bi se dobilo dodatnih 13 parkirnih mjesta ispred Rudničke zgrade i 18 parkirnih mjesta uzduž ulice, a ujedno bi se rekonstruirala i postojeća javna rasvjeta.

U odvojku Zagrebačke ulice prema Bluesun hotelu Kaj je u suradnji s Hrvatskom vodama izgrađen je novi pješački most. Vrijednost radova iznosi 120.000 kuna, dok je Općina sudjelovala s 22.000 kuna. U sklopu projekta se uredilo i korito potoka Ribnjak u dužini 100 metara. Za potrebe buduće rekonstrukcije, proširenja i modernizacije postojeće nerazvrstane ceste Selnica NC 1-098 Krajačići-Srebačići-Gajski-Škvorci nakon provedbe u katastru i gruntovnici postojećeg stanja i rješavanja imovinsko pravnih odnosa u tijeku je ishođenje posebnih uvjeta za izradu glavnog projekta. Navedeni projekt namjeravamo prijaviti prema EU fondovima, ruralni razvoj, mjera 7.2., a vrijednost projekta je 5,5 mil. kuna. Nerazvrstane ceste su održavane u dogovoru s Mjesnim odborima i saniraju se oštećenja asfaltiranih cesta, vrše iskopi i čišćenje odvodnih kanala, propusta, ugradnja kamenog agregata i malčanja. Načelnik naglašava kako i dalje velike probleme zadaju postojeća i novo aktivirana klizišta na nerazvrstanim cestama. Sva klizišta su evidentirana i unesena u bazu, te prijavljena u program sanacije KZŽ. Za veliko klizište u Globočecu, naselje Rubenov Brijeg, je izrađena projektna dokumentacija i vrijednost investicije iznosi 450.000 kuna. Projekt je prijavljen na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova te je isti prošao na natječaju i općina je potpisala ugovor o sufinanciranju projekta od strane ministarstva na iznos od 300.000 kuna. Manja klizišta saniraju se vlastitim sredstvima. Nastavljeno je nadopunjavanje osnovne i turističke prometne signalizacije na području cijele općine. I dalje se sklapaju ugovori između Općine Marija Bistrica i mještana temeljem kojih se planiraju asfaltirati nerazvrstane ceste i to u financijskom omjeru 66,7% – 33,3% te su nakon provedene javne nabave ugovorene izgradnje dionica u naselju Sušobreg 640 metara, Laz Mikuši 172 metara i Podgorje Bistričko 71 metar sve zajedno ukupno ugovorene vrijednosti 436.843,91 kuna s PDV-om. Nakon prijave navedenih projekata na natječaj KZŽ, županija je odobrila općini sredstva u iznosu od 100.000 kuna.

Po pitanju javne rasvjete Općina Marija Bistrica je uključena u županijski projekt Master plana javne rasvjete pod nazivom Newlight kojeg je nositelj REGEA i kojim se planira preko EU sredstava javna rasvjeta na području općine modernizirati i učiniti energetski učinkovitijom čime bi se ostvarile određene uštede. Upravo na ovoj sjednici u ime tvrtke REGEA Ivan Pržulj je održao prezentaciju projekta “Newlight”, rekonstrukcije javne rasvjete koji bi trebao rezultirati izmjenom i rekonstrukcijom bar polovine energetski neučinkovitih javnih rasvjetnih tijela u 57 uključenih gradova i općina na području Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije, koje su partneri na projektu. Na području Općine Marija Bistrica zamijenilo bi se 85 % javne rasvjete sa novom energetski učinkovitom i ekološkom led rasvjetom, a ušteda za 25 godina iznosi 5,1 milijun kuna. Nakon prezentacije, odluka o ulasku u projekt očekuje se na slijedećoj sjednici. U svom izvješću načelnik dodaje da je na natječaj Ministarstva graditeljstva prijavljen projekt rasvjete šetnice kod bistričke obilaznice procijenjene vrijednosti 420.000 kuna te je nakon odobrenih sredstava s Ministarstvom graditeljstva potpisan ugovor o sufinanciranju u iznosu od 100.000 kn. U naselju Bajsi (Selnica) postavljena je LED javna rasvjeta koje do sada nije bilo u tom dijelu naselja, a vrijednost radova iznosi 65.000 kuna. Rekonstruirana je i dionica javne rasvjete prema Bluesun hotelu Kaj na način da su postavljene nove LED svjetiljke.Postavljena je nova LED javna rasvjeta i na dionici u Podgorju Bistričkom, odvojak Sekovice.

Ima novosti i glede turističke infrastrukture. Nakon prijave i prolaska na natječaju, sklopljen je Ugovor s Ministarstvom turizma za sufinanciranje projekta Centra za posjetitelje kojim je postojeća nedovršena drvena kuća u parku skulptura Cerine stavljena u turističku funkciju. Službeno otvorenje Centra za posjetitelje je bilo početkom lipnja ove godine. Navedenim projektom će se prezentirati stari zanati, prvenstveno drvene igračke. Centar je opremljen modernim multimedijskim interaktivnim sučeljem kao i izložbeno prezentacijskim prostorom. Vrijednost cijelog projekta iznosi 400.000 kuna, a Ministarstvo turizma sufinancira iznos od 200.500 kuna. U sklopu prekograničnog projekta Ride&bike je na općinskoj čestici u naselju Hum Bistrički postavljena je tijekom 2016. tzv. pametna klupa. Tu je i prijava za nastavak projekta na natječaj Ministarstva turizma kojim bi se navedeno biciklističko odmorište opremilo sjenicom s klupama i priručnim servisom za bicikle. Na natječaju su odobrena sredstva za sufinanciranje projekta vrijednoga 54.700 kuna s PDV-om. Biciklistička ruta koja prolazi kroz Mariju Bistricu je uvrštena u međunarodnu rutu koja povezuje Hrvatsku i Sloveniju, a ista se naslanja na trans europsku biciklističku rutu.

Naravno, i u ovom izvješću načelnik spominje super važne projekte za Općinu Marija Bistrica. Za potrebe izgradnje novog dječjeg vrtića dobivena je pravovaljana građevinska dozvola kao i potvrda od nadležnog ministarstva o utjecaju na okoliš budućeg novog dječjeg vrtića, a sve u skladu s uvjetima natječaja EU fondova, mjera 7.4 na koju je projekt i prijavljen i to prvi dan otvaranja natječaja. Vrijednost projekta iznosi 9,4 milijuna kuna od čega se očekuje sufinanciranje EU fondova u iznosu do 80%. Uz navedeno izrađena je projektna dokumentacija za pristupnu cestu prema novom dječjem vrtiću i zoni javnog i društvenog sadržaja, ishodi se građevinska dozvola u čijem postupku se i provodi izvlaštenje dijela čestice od 250 m2 koju vlasnik ne želi prodati, a navedeni projekt također namjeravamo prijaviti prema EU fondovima mjeri 7.2. Za projekt pak proširenja groblja i izgradnje nove mrtvačnice dobivena je pravovaljana građevinska dozvola. Ujedno se zbog pravilnika koji propisuje uvjete za prijavu na EU fondove izradio elaborat studije utjecaja na okoliš koji je pozitivno potvrdilo Ministarstvo zaštite okoliša. Navedeni projekt također je prijavljen prema EU fondovima, Ruralni razvoj, mjera 7.4., prvog dana otvaranja natječaja, a vrijednost projekta iznosi 8,3 milijuna kuna. Na postojećem groblju u Mariji Bistrici, nakon pripremljene projektne i natječajne dokumentacija i provedenog javnog natječaja, sklopljen je Ugovor o izvođenju radova s najpovoljnijim ponuđačem, firmom „Hrvoj“ na iznos od 333.215,00 s PDV-om kuna za izgradnju desnih grobnih staza. Osim popločenja staza izgradit će se i oborinska odvodnja i rasvjeta. Navedenim projektom bi se konačno uredilo groblje u Mariji Bistrici. Prema najavama očekuje se sufinanciranje projekta preko Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova s rezervne liste projekata u iznosu od 270.000 kuna. Na groblju Laz je izgrađen deponij za kontejner za otpad te je uz navedeni prostor ograđen i preostali dio groblja bez ograde.

Pred kraj izvješća načelnik Milički spomenuo je još kako Mjesni odbori imaju u proračunu osigurano na godišnjoj razini iznos od 500.000 kuna za održavanje komunalne infrastrukture i malih komunalnih akcija. Nastavljen je projekt izgradnja dječjih igrališta po naseljima i u prvoj polovici 2017. godine su izgrađena četiri dječja igrališta i to u naseljima Hum Bistrički (Marija Magdalena), Selnici (Područna škola i naselje Srebačići) te Tugonici (kod Vatrogasnog doma DVD-a Tugonica-Podgrađe) za što je utrošeno 92.000 kuna s PDV-om. Projekt se planira nastaviti i slijedećih godina kako bi svako naselje dobilo svoje dječje igralište. Za izgradnju budućeg Društveno kulturnog centra Laz u tijeku je izrada glavnog projekta. Projekt se namjerava prijaviti na natječaj EU fondova, mjera 7.4. Nakon izrade akta i procedura važnih za pokretanje komunalnog poduzeća Općine Marija Bistrice na Trgovačkom sudu registrirano je komunalno poduzeće „Lijepa Bistrica“ d.o.o. i isto je aktivno i u funkciji od 01. 01. 2017. Slijedom navedenog, djelatnici općinskog Komunalnog odjela su zasnovali radni odnos u Lijepoj Bistrici i dio imovine i osnovnih sredstava su prenijeta u imovinu našeg općinskog poduzeća. Sporazumom s općinom Zlatar Bistrica osiguran je poljoprivredni redar koji je zaposlenik općine Zlatar Bistrica, a jedanput tjedno ili dodatno po potrebi boravi u Općini Marija Bistrica i rješava predmete iz poljoprivrednog redarstva. Provedeni su natječaji za održavanje javne rasvjete na području Općine Marija Bistrica, sklopljeni ugovori o zbrinjavanju napuštenih, izgubljenih te uginulih životinja, ugovor o održavanju groblja, ugovor o izvršenju poslova i zadaća iz područja sustava Civilne zaštite, izrađuje se Plan gospodarenja otpadom Općine Marije Bistrice kao i ugovori o financiranju zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnom radu Radom za zajednicu i sebe. Preko natječaja Ministarstva kulture za opremanje i rekonstrukciju Doma kulture dobiven je iznos od 800.000 kuna te je izrađen projekt cjelokupnog uređenja na osnovu kojega se namjerava sredstvima Ministarstva kulture u tri faze kompletno preurediti Dom kulture. Za uređenje Općinske knjižnice i čitaonice je također preko natječaja Ministarstva kulture dobiven iznos od 40.000 kuna za zamjenu stolarije i inventara. Na zgradi Općine Marija Bistrica rekonstruirano je krovište na istočnoj i sjevernoj strani zbog dotrajalog crijepa i limarije, a vrijednost radova je iznosila 120.000 kuna s PDV-om. Naredne godine se planira sanacija i preostale zapadne strane čime bi se u potpunosti riješio problem krovišta zgrade Općine. Redovno se sufinancira prijevoz učenika srednjih škola i studenata s prebivalištem na području Općine Marija Bistrica kao i sufinanciranje boravka u učeničkim i studentskim domovima. Učeničke i studentske stipendije za školovanje, prijevoz po Državnom pedagoškom standardu, asistenti, prehrana za učenike slabijeg materijalnog stanja, logopedsku službu, polikliniku Suvag, sudjelovanje učenika na školama stvaralaštva, sportskim igrama, sve su to programi koji se uredno financiraju. S Općinom Zlatar Bistrica je produžen Ugovor kojim se logopedski kabinet u Zlatar Bistrici stavlja na raspolaganje i djeci iz naše Općine, a Općina Marija Bistrica snosi 20% troškova logopeda. Navedenom suradnjom su se zbrinula djeca s postojeće liste čekanja. Također se potpisao i ugovor s udrugom „Sveta Ana“ iz Lobora za sufinanciranje terapija naše djece s posebnim potrebama i to u mjesečnom iznosu od 83 kune po korisniku. Sve navedeno se izdvaja za program obrazovanja i ulaganje je u našu djecu, a na godišnjoj razini se radi o iznosu preko 700.000 kuna.

Nastavljeno je s Programom „Pomoć u kući starijim osobama“, a prema Crvenom križu koji je uključen u mnoge aktivnosti na području Općine su isplaćene sve zakonski propisane obveze. Općina se uključila u projekt „Zaželi“ Ministarstva rada i mirovinskog sustava kao partner Crvenog križa, a navedenim projektom bi se zaposlile ženske osobe preko pedeset godina na poslovima pomoći starijim domaćinstvima. U okviru socijalnih programa uredno se pomaže prema zahtjevima Općini za podmirenje troškova stanovanja osobama ugrožene egzistencije zbog teške financijske situacije, pri čemu se nastoje odobriti pomoći raznih oblika, za troškove stanovanja, života i sl. najpotrebnijima, uz nastojanje da svaki korisnik, ukoliko nema zapreka za isto, odradi određeni broj sati na ime društveno korisnog rada za dobivenu pomoć. I ove godine su podijeljeni Uskrsni paketi za socijalno ugrožene stanovnike Općine.

Tekuće donacije za Dječji vrtić, Općinsku knjižnicu i čitaonicu, Dobrovoljno vatrogastvo, Javnu vatrogasnu postrojbu, Crveni križ, turizam i Radio Marija Bistrica su uredno isplaćivane. Za kulturno umjetnička, športska te ostala društva i udruge koje su se prijavile na natječaj koji je Općina raspisala sukladno Zakonu o financiranju udruga, sredstva se isplaćuju prema natječajnim uvjetima, a činjenica je da su pokrivene sve njihove potrebe i omogućen nesmetan rad. Općina je također pomogla udrugama kod pripreme prijavne dokumentacije za razne natječaje te je uredno iskazala potporu u projektima i Pismima namjere.

Načelnik Općine Marija Bistrica Josip Milički u svom je izvješću naglasio kako je ovaj kratak pregled najvažnijih projekata i aktivnosti odrađenih u izvještajnom razdoblju pokazuje nastavak podizanja kvalitete životnog prostora stanovnika Općine, upravo kroz odrađene projekte vezane za komunalnu infrastrukturu te kroz podršku projektima udruga i ostalih institucija civilnog društva. Načelnik naglašava i da je Marija Bistrica jedna od rijetkih općina i gradova u okruženju koja nema uveden prirez čime se dodatno zaposlenim mještanima osigurava veći osobni dohodak. Milički je izvještajno razdoblje ocijenio uspješnim, a tu ocjena temelji na potkrijepljenim činjenicama, projektima i aktivnostima koje su navedene upravo u izvještaju za prvih 6 mjeseci ove godine. ”Zadržali smo financijsku i funkcionalnu stabilnost sustava te ćemo dalje kroz načela uspješnog upravljanja stvoriti pretpostavke za razvoj naše Općine.” – zaključio je izvješće načelnik.

Na sjednici je uz dva suzdržana glasa SDP-ovaca Dominika Sugnetića i Tomislava Tomorada, prihvaćeno i izvršenje proračuna za prvih šest mjeseci ove godine. Podsjetimo, Proračun za 2017. godinu donesen je 20.12.2016 u visini od 30.761.950,00, prve izmjene i dopune donesene su 18.04.2017. u iznosu 32.163.891,46 kn. Prihodi su povećani za 1.401.941,46 kn, a rashodi su povećani u iznosu 741.400,00 sa uračunatom razlikom iz prošle godine u iznosu 660.541,46 kn. Za razdoblje siječanj – lipanj Ostvarenje prihoda poslovanja i prihoda od nefinancijske imovine iznosi 7.224.244,64 ili 22,46% godišnjeg plana ind. 102,44% prošlogodišnjeg razdoblja. Rashodi poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su 6.252.101,61 kuna ili 16,96 % godišnjeg plana ind. 113,13% prošlogodišnjeg razdoblja. Prihodi financijske imovine, planirani 5.350.000,00 kuna, nisu ostvareni, a izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u istom iznosu te nisu ostvareni. Ukupan rezultat za razdoblje siječanj-lipanj je višak prihoda od 641.963,30 kuna. Na samoj sjednici načelnik Milički izrazio je zadovoljstvo izvršenjem proračuna za prvih 6 mjeseci ove godine.

Na sjednici su donijete i odluke o naknadama članovima Općinskog vijeća i načelniku i zamjenici načelnika. Kao i u prethodnom mandatu jednoglasno je odlučeno da Vijećnici neće primati naknadu, kao i zamjenica načelnika, dok je volonterska naknada načelnika 6500 kn. Na ovoj točci Sugnetić i Tomorad bili su protiv. Dodajmo da je na početku sjednice vijećnik (HSS) ing. Ivan Palanović položio prisegu, s obzirom da nije bio na konstituirajućoj sjednici.

Skip to content