29. sjednica Vijeća Općine Marija Bistrica

U ponedjeljak 14. ožujka održana je 29. sjednica Vijeća Općine Marija Bistrica. Na početku sjednice direktor Zagorskog vodovoda Mario Mihovilić pojasnio je nove promjene u cijeni vode, čija je osnovna cijena smanjena, ali je povećana naknada za razvoj. Naglasio je da je temeljem plana poslovanja vidljiva mogućnost smanjenja osnovne cijene vode za 20 lipa. No, s druge strane za 20 lipa došlo je do povećanja naknade za razvoj, što Mihovilić opravdava brojnim projektima koji se provode ili su u planu. Povećana naknada za razvoj potrebna je da bi se moglo financirati 10 % u investicijama, a ujedno će služiti u plaćanju udjela u aglomeraciji. Ona je od sada iznosila 50 lipa, sada će biti 70 lipa po kubiku vode, a za krajnjeg korisnika voda će biti jeftinija za 3 lipe za domaćinstva i za 2 lipe za gospodarstva. Ova se promjena, naravno odnosi samo za vodu Zagorskog vodovoda, koji pokriva neke dijelove Općine Marija Bistrica. O Zagorskom vodovodu bilo je riječi i pod još jednom točkom. Naime, Vijeće je donijelo odluku da se krene i u reviziju poslovanja Općine od 2013. do 2015. godine, kako bi se vidjelo gdje se eventualno griješi, ali i u dodatnu reviziju vrijednosti udjela Općine Marija Bistrica u Zagorskom vodovodu i vrijednosti potraživanja Općine Marija Bistrica po osnovi uplate ekološke rente od poduzeća Komunalac Konjšćina, uz utvrđivanje njegove stvarne vrijednosti i naplativosti. Predsjednik Vijeća Teodor Švaljek posebno je zabrinjavajućim istaknuo informaciju da se Zagorski vodovod smatra vlasnikom centralnog magistralnog voda od izvorišta do Marije Bistrice. ”Stoga se revizijom žele utvrditi činjenice, jer sigurno novčani tijek postoji, da zaista ne bi ispalo da nas neka regulativa na nivou države oštećuje kao općinu.” – napomenuo je Švaljek i dodao da Bistrički vodovod ima knjigovodstvenu vrijednost te postoje i ulaganja u zadnjim godinama, pa nam revizija treba pokazati stanje. I po pitanju gospodarenja otpadom istaknuto je nezadovoljstvo, kao i želja da u budućnosti Općina sa svojim komunalnim poduzećem sama gospodari otpadom.

Načelnik Josip Milički podnio je izvještaj o radu za razdoblje srpanj – prosinac 2015. godine, u kojem je istaknuo da se radilo jako puno na raznim područjima i po strateškim dokumentima. Izvješće prenosimo u cijelosti:

U drugoj polovici 2015. godine nastavili smo i završili određene ranije započete projekte i poslove, te pokrenuli i dovršili pojedine nove projekte vezane uz, prvenstveno, kapitalne projekte, strateške dokumente, prostorne planove, komunalnu infrastrukturu, prometnu infrastrukturu i socijalne projekte.

I. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Za potrebe budućeg vodoopskrbnog sustava Globočec i Poljanica planirana je u prvoj fazi, pored postojeće vodospreme, izgradnja nove vodospreme u Cerinama (600m3) te je Zagorski vodovod prijavio početak gradnje navedene vodospreme po izdanoj i važećoj građevinskoj dozvoli. Također, za izgradnju vodoopskrbnog sustava Hum Bistrički, otkupljena su zemljišta za vodospremu i pumpne stanice i u postupku su ishođenja prava služnosti za potrebe dobivanja građevinske dozvole. Nositelj navedenih projekta je Zagorski vodovod, a sredstva za izgradnju se planiraju osigurati dijelom preko Hrvatskih voda, a dijelom preko EU fondova Ruralnog razvoja, mjera 7. U lokalni vodoopskrbni sustav Marije Bistrice i dijela Laza za koji se brine Općina Marija Bistrica se redovito ulaže u okviru redovnog održavanja. Osim redovnog održavanja, nakon vodospreme Laz Mikuši na vodospremi Laz Oštri Hum je izgrađen čvrsti objekt površine 4 m2 u koji će se ugraditi klorinator čime bi se napokon stvorile pretpostavke za poboljšanje kvalitete vode koja se distribuira prema potrošačima. U sklopu projekta Aglomeracija MB1 potrebno je izgraditi još 2.500 metara odvodne mreže vrijednosti oko 2 mil. kuna, projekt je bio nekompletan te je trebalo doprojektirati dio mreže koji je nedostajao (prijelaz preko potoka Bistrica) i nakon izrade dodatne projektne dokumentacije je prijavljen na natječaj kod Hrvatskih voda te se očekuje se rezultat istoga. Po pitanju projekta aglomeracije Zlatar, nakon nivelacije postojeće studije isplativosti (uzet je u obzir ES, ekvivalent stanovnika, 15.000 umjesto prijašnjih 25.000) dio mreže koji se planirao izgraditi je s prijašnji 27 km smanjen na 22 km i podijeljen u dvije faze izgradnje. Rješavanje imovinsko pravnih odnosa (ishođenje prava služnosti za oko 200 čestica u kojem sudjeluje i Općina) je u tijeku kao i ostala dokumentacija. Nositelj projekta je Zagorski vodovod u suradnji s Hrvatskim vodama i namjerava se financirati iz EU fondova.

II . PROMETNA INFRASTRUKTURA

U drugoj polovici 2015. godine proveden je postupak javne nabave s predmetom nabave asfaltiranje nerazvrstanih cesta za dionice Kolodvorska Mahmeti, Globočec Skočaki, Kolodvorska Pezići i Poljanica Vinkovići ukupne dužine 432 metara, gdje je kao najpovoljniji ponuditelj odabrano trgovačko društvo Kolnik d.o.o. te je sklopljen Ugovor u iznosu od 168.788,40 kuna (bez PDV-a). Također, iznos od 6.300,00 kuna (bez PDV-a) odnosi se na stručni nadzor nad navedenim projektom. Navedeni radovi su izvršeni i po konačnom obračunu vrijednost istih je iznosila 167.091,69 kn s PDV-om. U sklopu druge faze rekonstrukcije LC 22009, Nove ulice, kojeg je nositelj ŽUC, u dijelu koji se odnosi na trup ceste ŽUC je sudjelovao u radovima u iznosu od cca. 1.500.000,00 kuna, a Općina Marija Bistrica je nakon provedene javne nabave sklopila ugovor s poduzećem Građevinar Hrvoj za poslove rekonstrukcije nogostupa (popločavanje kockama) u iznosu od 232.428,00 kuna (bez PDV-a) i trošak nadzora u iznosu od 7.950,00 kuna (bez PDV-a). Općina sudjeluje u rekonstrukciji nogostupa i javne rasvjete. Oba projekta su prijavljena na natječaje prema ministarstvima i to Regionalnog razvoja i fondova EU, Graditeljstva i prostornog uređenja kao i Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Za popločenje nogostupa preko natječaja Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU odobreno je sufinanciranje projekta te je Ministarstvo uplatilo po dostavljenom računu iznos od 95.000 kn izravno izvođaču radova, poduzeću Hrvoj. Nerazvrstane ceste su održavane u dogovoru s MO i realizirani su po svim naseljima radovi vezani uz sanacije oštećenja asfaltiranih cesta, iskope i čišćenje odvodnih kanala, propusta, ugradnja kamenog agregata i malčanja. Odrađeno je i jesensko saniranje oštećenja kolnika i udarnih rupa na području cijele općine za što je utrošeno 115.242,00 kuna. I dalje nam velike probleme zadaju postojeća i novoaktivirana klizišta na nerazvrstanim cestama. Sva klizišta su evidentirana i unesena u bazu, te prijavljena u program sanacije KZŽ. U sklopu istog izrađen je Projekt sanacije klizišta Globočec – Rubenov brijeg kojeg je KZŽ sufinancirala s 50% iznosa. Navedeno klizište je prijavljeno za sanaciju na natječaj koji je bio otvoren preko Hrvatskih cesta ( vrijednost sanacije iznosi 683.166,88 kuna) i do sada još nismo dobili nikakav odgovor. Tijekom srpnja uvedena je automatizirana naplata parkiranja na području općine Marija Bistrica. Projekat uvođenja iste je bio veoma zahtjevan jer je trebalo uskladiti razne pravilnike, odluke, suglasnosti. Nakon provedenog javnog natječaja nabavljeno je sedam parkirališnih automata u vrijednosti 194.796,00 kuna i isti su postavljeni po općinskim parkiralištima. Osim naplate preko automata uvedena je i mogućnost SMS parkinga. Postojeći djelatnici koji su radili na ručnoj naplati parkiranja obučeni su za kontrolore i opremljeni adekvatnom tehničkom opremom. Ono što bih htio napomenutu, svi stanovnici cijelog područja općine Marija Bistrica imaju posebnu pogodnost, a to su povlaštene parkirne karte za koje se plaća samo trošak izdavanja od 20 kuna. Osim navedenog sklopljen je Ugovor sa Svetištem MBB o organizaciji i naplati parkiranja od strane Općine na parkiralištu Svetišta podno Kalvarije. Nastavljeno je nadopunjavanje osnovne i turističke prometne signalizacije na području cijele općine. I dalje se sklapaju ugovori između Općine Marija Bistrica i mještana temeljem kojih mještani podmiruju svoje obveze i nakon uplate posljednje rate na ime udruživanja sredstava za asfaltiranje pojedinih dionica nerazvrstanih cesta, pristupit će provođenju određenih postupaka sukladno zakonskim propisima te asfaltiranju ugovorenih dionica nerazvrstanih cesta.

III. JAVNA RASVJETA

Nakon provedenog postupka javne nabave, sklopljen je Ugovor s poduzećem ČEHA elektro, vezano uz radove rekonstrukcije i modernizacije javne rasvjete u Novoj cesti u vrijednosti od 162.410,00 kuna (bez PDV-a). U sklopu rekonstrukcije Nove ceste modernizirana je postojeća javna rasvjeta na način da su zamijenjeni postojeći dotrajali električni vodovi novim i postavljeni novi rasvjetni stupovi s LED rasvjetom. Sve navedeno utjecalo je na smanjenje štetnog utjecaja na okoliš kao i uštedu električne energije. Po okončanoj situaciji ukupna vrijednost izvedenih radova iznosila je 170.184,00 kuna s PDV-om. Od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost smo, nakon prijave na natječaj, dobili sufinanciranje izrade Projektne dokumentacije javne rasvjete za šetnicu Zagrebačka ulica i šetnica uz državnu cestu D29 (obilaznica). Projektna dokumentacija je izrađena od strane firme „Tesla“ iz Ivanca i u tijeku je ishođenje građevinske dozvole te se čeka otvaranje natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na koji će se projekt prijaviti.

IV. UPU naselja Marija Bistrica i UPU zone groblja i parkirališta

Tijekom 2014. otkupljeno je zemljište u D zoni namjene (za društvene i javne sadržaje) kod obilaznice u Mariji Bistrici površine 46.602 m2, kao i 2.682 m2 za potrebe proširenja groblja Marija Bistrica. Da bi se na navedenim prostorima omogućila izgradnja planiranih sadržaja pristupilo se izmjenama UPU Marije Bistrice i potpisan je ugovor s APE i AG Planum u iznosu od 191.000,00 kuna (bez PDV-a) za izradu ciljanih promjena UPU-a Marije Bistrice i UPU zone groblja i parkirališta. Navedeni planovi su izrađeni i prošli sve potrebne zakonske odredbe. Donošenjem istih stvorene su pretpostavke za izdavanje građevinskih dozvola za planirane projekte, izgradnja novog dječjeg vrtića, hodočasničkog centra, novog groblja i mrtvačnice, parkirališta kod Doma zdravlja…

V. IZGRADNJA NOVOG DJEČJEG VRTIĆA

Nakon provedenog javnog natječaja za izradu projektne dokumentacije novog dječjeg vrtića te odabirom najpovoljnije ponude, s firmom „Zrcalo inženjering d.o.o.“ je potpisan ugovor o izradi projektne dokumentacije za novi dječji vrtić na iznos od 193.800,00 kuna (bez PDV-a). Po izradi Idejnih rješenja vrtića održana je prezentacija isti za svu zainteresiranu javnost u Domu kulture Marija Bistrica, Također su predstavljena i Idejna rješenja za izgled nove mrtvačnice. Nakon prezentacije svi nazočni su ispunili anketu u kojoj su odabrali po jedno od ponuđenih rješenje za vrtić i mrtvačnicu. Također je ista anketa bila objavljena i na WEB-u Općine Marija Bistrica u kojoj su sudjelovali svi zainteresirani mještani Općine Marija Bistrica. Nakon dobivenih rezultata anketa odabrana su Idejna rješenja za novi dječji vrtić kao i za izgled nove mrtvačnice. Za potrebe izgradnje novog dječjeg vrtića dobiveni su posebni uvjeti i projektna dokumentacija je pred završetkom. Projekt dječjeg vrtića namjeravamo prijaviti prema fondovima EU, Ruralni razvoj, mjera 7.

VI. PROŠIRENJE GROBLJA U MARIJI BISTRICI I IZGRADNJA NOVE MRTVAČNICE

Nakon što je u 2014. godini otkupljena površina od 2.682 m2 koja je dostatna za proširenje postojećeg groblja i izgradnju nove mrtvačnice, riješeni su imovinsko pravni odnosi i općina je upisana kao vlasnik svih otkupljenih parcela. Također je izrađen novi UPU zone groblja i parkirališta što je preduvjet za parcelaciju koja je u tijeku, te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole. Nakon provedene javne nabave za izradu projektne dokumentacije novog groblja i mrtvačnice sklopljen je ugovor o izradi projektne dokumentacije s projektantskom firmom „Zrcalo inženjering d.o.o.“ na iznos od 191.000,00 kuna (bez PDV-a). Po odabiru Idejnog rješenja ishođeni su Posebni uvjeti i projektna dokumentacija je u visokoj fazi izrade. Navedeni projekt namjeravamo prijaviti prema EU fondovima, Ruralni razvoj, mjera 7. Na postojećem groblju u Mariji Bistrici nastavljeno je popločenje glavne staze od centralnog križa do kraja groblja, a vrijednost radova po okončanoj situaciji iznosi 116.373,16 kuna s PDV-om. U sklopu navedenih radova izgrađena je kanalizacija za oborinske vode, rasvjeta uz navedenu stazu, dovedena voda do središnjeg križa, te izgrađen potporni zid uz Hellenbach-ovo grobno polje. Također je kompletno obnovljen i centralni križ. Na groblju Laz je obnovljena i sanirana ulazna nadstrešnica.

VII. OSTALO

U samom centu naselja Laz je otkupljeno građevinsko zemljište i Općina Marija Bistrica je upisana kao vlasnik. Zemljište je namijenjeno za izgradnju budućeg Društveno kulturnog centra Laz i u tijeku je izrada Idejnog rješenja koje će se prezentirati stanovnicima Laz. Tijekom 2015. godine Općina je izradila prijavnu dokumentaciju i prijavila se na ukupno 13 natječaja po raznim ministarstvima za što je uložen znatan trud. Aktivno smo sudjelovali u izradi promjene PP vezanog uz trasu buduće brze ceste Marija Bistrica – Popovec koji je prihvaćen i Općina je isplatila izrađivaču plana svoju obvezu iz Ugovora u iznosu od 28.000 kuna. Tijekom 2015. aktivno smo sudjelovali u izradi važnog strateškog dokumenta, a to je Strategija razvoja općine. Strategija je izrađena i dostavljena je finalna verzija općinskim vijećnicima. U izradi su i akti i procedure važni za pokretanje komunalnog poduzeća općine Marija Bistrice, imovina koja se prenosi iz Općine u buduće poduzeće je popisana i procijenjena, a izrađuju se i završni akti. Provedeni su natječaj za dobavu električne energije, natječaj za obavljanje dimnjačarske djelatnosti, zatim za održavanje asfaltiranih nerazvrstanih cesta kao i natječaj za održavanje nerazvrstanih cesta, nabava, doprema i ugradnja kamenog agregata te natječaj za radove strojnog i ručnog iskopa zemlje, izrađena je Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Općine Marije Bistrice, Plan zaštite i spašavanja, Plan civilne zaštite, a svi djelatnici općine su prošli osposobljavanje zaštite na radu. Nakon što smo uredili Općinsku knjižnicu i čitaonicu te time dobili nove kvadrate za Zavičajnu knjižnu građu kao i poseban odjeljak za najmlađe, saniran je i ravni krov knjižnice koji je propuštao. Redovno se sufinancira prijevoz učenika srednjih škola i studenata s prebivalištem na području Općine Marija Bistrica kao i sufinanciranje boravka u učeničkim domovima. Učeničke i studentske pomoći za školovanje, prijevoz po Državnom pedagoškom standardu, asistenti, prehrana za učenike slabijeg materijalnog stanja, logopedsku službu, polikliniku Suvag, sudjelovanje učenika na školama stvaralaštva, sportskim igrama, sve su to programi koji se uredno financiraju. S Općinom Zlatar Bistrica je dogovorena suradnja da se logopedski kabinet u Zlatar Bistrici stavi na raspolaganje i djeci iz naše Općine, a Općina Marija Bistrica bi snosila 20% troškova logopeda. Navedenom suradnjom bi se zbrinula djeca s postojeće liste čekanja. Također se potpisao i ugovor s udrugom „Sveta Ana“ iz Lobora za sufinanciranje terapija naše djece s posebnim potrebama i to u mjesečnom iznosu od 83 kune po korisniku. Nastavljeno je s Programom „Pomoć u kući starijim osobama“, a prema Crvenom križu koji je uključen u mnoge aktivnosti na području Općine su isplaćene sve zakonski propisane obveze. U okviru socijalnih programa i dalje se zbog sve težeg stanja u društvu povećava broj zahtjeva prema Općini za podmirenje troškova stanovanja osobama ugrožene egzistencije zbog teške financijske situacije, pri čemu se nastoje odobriti pomoći raznih oblika, za troškove stanovanja, života i sl. najpotrebnijima, uz nastojanje da svaki korisnik, ukoliko nema zapreka za isto, odradi određeni broj sati na ime društveno korisnog rada za dobivenu pomoć. Podijeljeni su Božićni paketi za socijalno ugrožene stanovnike naše Općine. Tekuće donacije za dječji vrtić, Općinsku knjižnicu i čitaonicu, dobrovoljno vatrogastvo, Javnu vatrogasnu postrojbu, civilnu zaštitu, turizam, radio Marija Bistrica, za kulturno umjetnička, športska društva i ostale proračunske korisnike su isplaćene prema planiranim iznosima u proračunu, čime su pokrivene sve njihove potrebe i omogućen nesmetan rad. Općina je pomogla našim udrugama i kod pripreme prijavne dokumentacije za natječaje Ministarstva gospodarstva i po istome je LD „Fazan“ dobio 110.000 kn za obnovu Lovačkog doma, a NK „Mladost“ 56.000 kn za solarni sustav pripreme tople vode i grijanje. Na kraju smatram da, obzirom na sve izneseno u ovom izvješću i okolnosti u kojem se nalazimo, možemo biti zadovoljni ostvarenim rezultatima. Osim konkretnih infrastrukturnih radova i realiziranih projekata, naglasak je stavljen na izradu projektne dokumentacije za kapitalne projekte koja je osnova za prijavu prema nacionalnim i posebno prema EU fondovima bez kojih sve planirane kapitalne projekte ne možemo sami realizirati obzirom na naš ipak skroman proračun.

Vijeće je prihvatilo i Prijedlog Odluke o Izvršenju programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. god. i Prijedlog Odluke o Izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture 2015.g., što je zakonska obveza, a donesene su i Odluke o drugim izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja središnjeg općinskog naselja Marija Bistrica i o izradi Urbanističkog plana uređenja groblja Marija Bistrica i javnog parkirališta. Na dnevnom redu našao se i Izvještaj o stanju dugovanja i potraživanja, kao i prijedlog Odluke o otpisu sumnjivih i spornih potraživanja. Načelnik Milički je naglasio da Općina mora paziti na svoju financijsku stabilnost, te da je njegova zadaća da sa svojim uredima to kontrolira. ”Definitivno smo tu odlučili uvesti reda” naglasio je Milički i dodao: ”Želimo biti transparentni i da svi budu jednako tretirani. Nakon što smo pročešljali sporna i sumnjiva potraživanja i nakon što smo se 100 posto uvjerili da je to nenaplativo, jer se radi o firmama koje su ugašene prije 10 godina, otpisali smo 430 tisuća kuna, tj. iznos koji se vrtio po bilancama i stvarao nekakav privid nečega, a u biti nepostojećih naplaćivanja”.

Na dnevnom redu se našla i Odluka o odabiru ponuditelja za održavanje javne rasvjete na području Općine Marija Bistrica, a izabran je jedini ponuditelj, tvrtka ”Čeha elektro” iz Zlatar Bistrice.

Načelnik Milički je naglasio također da se trenutno rješavaju prijave na razne natječaje, a u ishođenju je čak 6 građevinskih dozvola. ”To je stvarno jedan veliki zahvat” – naglasio je bistrički načelnik i pobrojao projekte: ”Radi se o dječjem vrtiću i prilaznoj mu cesti, novom groblju i mrtvačnici, parkiralištu kod Doma zdravlja, osvjetljenju šetnice uz obilaznicu i nerazvrstana cesta u dužini od 5 km, koja bi spojila dvije Selnice. Sve se to planira prijaviti prema EU ili nacionalnim fondovima. Želimo biti legalisti i raditi, te da nam projekti imaju građevinsku i uporabnu dozvolu” – zaključio je načelnik Marije Bistrice Josip Milički.

Vijeće je prihvatilo i konačnu verziju Strategije Općine Marija Bistrica za razdoblje 2016 – 2020., koja je važan dokument potreban kod prijava na natječaje. O ovoj su strategiji održana i dva panela, prihvaćene su i neke sugestije, no i načelnik Milički i predsjednik Vijeća Švaljek konstatirali su da se i nakon brojnih poziva nije odazvalo puno pojedinaca ili udruga, koje bi dale svoj doprinos konačnoj verziji strategije, koju je izradila tvrtka Plavi partner.

Skip to content