Druga sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica

U utorak 6. srpnja je održana 2. sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica. Na dnevnom redu je nakon usvajanja Zapisnika s konstituirajuće sjednice bila Druga izmjena Plana Proračuna Općine Marija Bistrica za 2021. godinu, sa svim pripadajućim planovima i programima, koji su sastavni dio proračuna, ali se na sjednicama prihvaćaju zasebno. U općem djelu Proračuna, II. rebalansom smanjili su se prihodi i primici u iznosu 1.030.762,54 kuna te su u istom iznosu smanjeni rashodi i izdaci. Tako je proračun sa 35.990.138,61 kn, ovom drugom izmjenom smanjen na 34.968.376,07 kn. Razloge za ovu izmjenu je pojasnio načelnik Općine Marija Bistrica Josip Milički. ”Temeljni razlog za ovaj rebalans su dvije stvari. Općinsko Vijeće mora dati suglasnost za prijavu projekta Društveni dom na Lazu da bi se isti prijavio na EU Mjeru 7.4.1. Druga se odluka odnosi na davanje ovlasti načelniku i definiranje cijene za otkup zemljišta preostalog dijela D zone, a u pitanju je lokacije društvene namjene, gdje je već izgrađen Dječji vrtić, a sada je u planu i otkup zemljišta za izgradnju Sportsko-rekreacijskog centra, te preseljenje nogometnog igrališta sa sadašnje lokacije, koja je doslovno na rubu Crkve na otvorenom. Također radi se i o projektu nerazvrstane ceste koja bi spojila križanje kod Benzinske sa novom D zonom. Odluke i projekti su se morali na neki način definirati i u proračunu, pa je stoga i odrađena ova druga izmjena proračuna za 2021. godinu” – rekao je Milički. Što se tiče prihoda najviše je smanjena stavka pomoći iz EU i državnog proračuna za 1.428.444,54 kn. Kad su u pitanju prihodi od poreza ovom izmjenom su povećani za 66.682,00 kn, a za 240.000,00 kn povećani su prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi. Shodno promjenama u prihodovnoj strani, prilagođeni su i rashodi, s tim da je tu bilo više promjena. Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada (korisni otpad) – iz proračuna se miče iznos 654.000,00 kn iz izvora EU pomoći jer se kao takvo ne prikazuje u proračunu već se spremnici evidentiraju kroz izvanbilančanu evidenciju. Kapitalni projekt digitalizacije Doma kulture se u ovoj godini neće realizirati pa se miče iz proračuna za ovu godinu, za iznos od 690.821,25 kn te će se staviti u plan iduće godine, a kapitalni projekt izgradnje dječjeg igrališta se isto tako u ovoj godini neće ostvariti pa se miče iz proračuna 205.000,00 kn. Smanjenje je i od 500.000,00 kn u stavci Gradnja i opremanje kulturno-društvenog doma na Lazu, jer se neće realizirati u ovoj godini, jer tek predstoji prijava na natječaj. Također smanjenje u iznosu od 204.440,04 kn je u stavci otplata kratkoročnog kredita za dječji vrtić zbog usklađenja s iznosom utrošenog kredita. Najveće povećanje na rashodovnoj strani je Sanacija klizišta Globočec Kuki za ukupno 350.000,00 kn prema novim troškovnicima zbog povećanja cijena materijala, a povećava se sufinanciranje vrtića izvan Općine Marija Bistrica za 100.000,00 kn. Prihvaćena je i Odluka o II. izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna, kao i Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja – Kulturno-društveni dom Laz. Također donijete su i odluke o kupnji zemljišta i o dugoročnom kreditnom zaduženju za otkup zemljišta, u svrhu izgradnje nerazvrstane ceste i izgradnje sportsko – rekreacijskog centra. Zemljišta se kupuju u iznosu od 65,00 kuna po m2. Predviđeno je kreditno zaduženje na iznos od 1,5 mil. kuna na rok od 7 godina sa kamatom 1.10 %. Većina odluka prihvaćena je sa 7 glasova za, dok je 5 oporbenih vijećnika uglavnom bilo protiv ili suzdržano. Također prihvaćena je i Odluka o dodjeli potpora u poljoprivredi. Umjetno osjemenjivanje krava i krmača poticat će se sa 100 kn potpore, samo za prvo osjemenjivanje krave ili krmače. Mjera 2 je Očuvanje stočarske proizvodnje – poticaj za uzgoj i držanje krava, potpora će se odobriti korisniku za uzgoj i držanje krava po domaćinstvu do najviše 2 Krave u tekućoj godini u iznosu od 500,00 kuna po kravi. Odlukom se odobrava i subvencioniranje kamata poljoprivrednih kredita u visini od 1% kamata za sklopljeni iznos kredita prema otplatnom planu, samo uz sudjelovanje Krapinsko -zagorske županije. Vijeće je donijelo i Odluku o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti za 2021. godinu. Podsjetimo, već ovoga petka na rasporedu je Svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica, na kojoj će biti dodijeljena i priznanja Općine.

Skip to content