Financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini

Predmet javnog poziva je javno prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini.

Sukladno Odluci o raspisivanju Javnog poziva za financiranje sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini, KLASA: 008-02 /24-01/5, URBROJ:2140-22-01-24-1, objavljuje se

JAVNI POZIV

za financiranje programa elektroničkih medija u 2024. god.

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je javno prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini.

Prema odredbama Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine«, broj 111/21 i 114/22), elektronički mediji su audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije.

Programski sadržaji obuhvaćaju publikacije od interesa za Općinu Marija Bistrica, koje su podijeljene u tematske cjeline ili pojedinačno.

Programski sadržaj ne uključuje elektroničku publikaciju (portal) u cijelosti.

Cilj dodjele sredstava je izrada i objavljivanje kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Općinu Marija Bistrica.

 II. UVJETI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV

Na Javni poziv mogu se prijaviti nakladnici koji obavljaju djelatnost elektroničkih medija i ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • imaju sjedište na području Republike Hrvatske
 • televizijski nakladnici upisani u Knjigu pružatelja televizijskih medijskih usluga Agencije za elektroničke medije (AEM)
 • radijski nakladnici upisani u Knjigu pružatelja radijskih medijskih usluga Agencije za elektroničke medije (AEM)
 •  elektroničke publikacije upisane u Knjigu davatelja elektroničkih publikacija čiji sadržaj nije potjecao iz tiskanih medija, televizijskih ili radijskih postaja  
 • podnositelj zahtjeva mora biti upisan u odgovarajuću Knjigu pružatelja najmanje godinu dana od dana podnošenja zahtjeva
 •  uredno ispunio obveze iz svih ranije sklopljenih ugovora o financiranju iz Proračuna Općine Marija Bistrica.

Pravo na dodjelu sredstava ne mogu ostvariti nakladnici:

 • koji se za prijavljene programske sadržaje financiraju iz Fonda za promicanje i pluralizam elektroničkih medija, proračuna Europske unije, državnog proračuna
 • koji su u postupku likvidacije ili stečaja
 • koji imaju nepodmirene obveze prema Državnom proračunu ili Proračunu Općine Marija Bistrica.

III. KRITERIJI ZA DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA 

 KRITERIJBROJ BODOVA
1.Programski sadržaj, kvaliteta, kreativnost, inovativnost, autorski pristup u osmišljavanju programskih sadržaja10
2.Lokalni karakter programskog sadržaja (praćenje događanja u županiji), usmjerenost na potrebe i interese građana Općine Marija Bistrica te uključenost građana u predloženi programski sadržaj10
3.Dinamika objavljivanja registriranih programskih sadržaja na primarnim medijima i dinamika objavljivanja istih ili prilagođenih sadržaja na portalima i društvenim mrežama proizašlih iz primarnih medija prijavitelja10
4.Doseg pojedinačnih medijskih publikacija (pregledi, pregledi, pregledi online sadržaja), odnosno Google analytics izvješće (za posljednja tri mjeseca) za elektroničke publikacije, broj pratitelja na društvenim mrežama za sve prijavitelje10
5.Mogućnost praćenja i izvještavanja u nekoliko različitih medijskih oblika: video, video/prilozi, pisani tekst, fotografija, izvještavanje putem društvenih mreža, ostalo10
 Maksimalan broj bodova     50

Dodatno, s najviše 10 bodova ocjenjivat će se sadržaji usmjereni na teme i prethodnu suradnju:

 • ostvarivanje prava građana na javno informiranje o temama i događanjima na području Općine Marija Bistrica
 • praćenje demografskih mjera i projekata
 • poticanje gospodarskih aktivnosti na području Općine Marija Bistrica
 • poticanje razvoja poljoprivrede i sela u Općine Marija Bistrica
 • poticanje turizma, kulturne raznolikosti, umjetnosti i njegovanje baštine Općine Marija Bistrica razvoj znanosti, obrazovanja i sporta
 • promicanje zdravstvene i socijalne uključenosti, posebice stanovništva starijih, hrvatskih branitelja, osoba s invaliditetom i djece s invaliditetom, žrtava nasilja
 • promicanje ravnopravnosti spolova
 • zaštite okoliša i ljudskih prava
 • Kvaliteta dosadašnje suradnje – opseg objavljivanja, kanali putem kojih je objavljena.

Usmjerenost programskog sadržaja na svaku pojedinu cjelinu navedenih tematskih cjelina kao i dosadašnja suradnja boduje se s 10 bodova, a ako je sadržaj usmjeren na više od jedne, svaka se tematska cjelina boduje s 10 bodova i zbrajaju se bodovi.

Ukupan broj osvojenih bodova zbroj je bodova ostvarenih ocjenjivanjem prema osnovnim kriterijima i bodova ostvarenih dodatnim ocjenjivanjem.

 IV. SADRŽAJ PRIJAVE

Prijava na Javni poziv sadrži sljedeću dokumentaciju:

 1. Obrazac 1 – podaci o podnositelju prijave (popunjen u cijelosti, ovjeren i potpisan od strane osobe ovlaštene za zastupanje)
 2. Obrazac 2 – podaci o programskom sadržaju za koji se prijavljuje
 3. Obrazac 3 Izjava o nepostojanju prepreka za financiranje – popunjena u cijelosti, ovjerena i potpisana od strane ovlaštenog predstavnika
 4. Izvadak iz Registra medijskih usluga koji vodi Vijeće za elektroničke medije
 5. Potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga
 6. Google analytics podaci (samo elektroničke publikacije)
 7. Broj pratitelja na društvenim mrežama (za sve prijavitelje)
 8. Istraživanje publike

Prijedlozi programskih sadržaja podnose se isključivo na propisanim obrascima koji su dostupni na službenim stranicama Općine Marija Bistrica ( www.marija-bistrica.hr )

Obrasci se ispunjavaju isključivo kompjuterski.

Nakladnik može na Javni poziv prijaviti samo jedan programski sadržaj.

 V. NAČIN PRIMJENE

Prijavu i pripadajuću dokumentaciju dostaviti preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu: OPĆINA MARIJA BISTRICA TRG PAPE IVANA PAVLA II 34,  49 246 MARIJA BISTRICA ili osobno u Jedinstveni upravni odjel, Trg pape Ivana Pavla II 34, 49 246 Marija Bistrica u zatvorenoj omotnici s naznakom: “NE OTVARATI – PRIJAVU NA JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA U 2024. god.

VI. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Prijave na Javni poziv s popratnom dokumentacijom trebaju biti dostavljene u roku od 8 (osam) dana od dana objave Javnog poziva na mrežnim stranicama Općine Marija Bistrica dakle do 16. veljače 2024. godine do 14:00 sati bez obzira na način dostave.

Prijave na Javni poziv koje nisu podnesene u roku utvrđenom na način i obrazac opisan u točkama II, IV. i V. ovog Javnog poziva, smatrat će se nedopuštenim i neće se razmatrati.

U obzir će se uzeti samo programski sadržaji koji su pravodobno dostavljeni i koji u potpunosti ispunjavaju propisane uvjete Javnog poziva.

 VII. DONOŠENJE ODLUKE O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA

Odluku o dodjeli financijskih sredstava donosi načelnik na prijedlog Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta i ocjenu prijava na Javni poziv.

 VIII. REZULTATI POZIVA, PRAVO PRIGOVORA I POTPISIVANJE UGOVORA

Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na službenim stranicama Općine Marija Bistrica u roku od 3 (tri) dana od dana odabira.

Prijave pristigle na javni poziv se ne vraćaju.

Podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora na Odluku o dodjeli sredstava.

Rok za podnošenje prigovora je 5 (pet) dana od objave Odluke o dodjeli sredstava na mrežnim stranicama Općine Marija Bistrica.

O prigovoru odlučuje Povjerenstvo za rješavanje prigovora u postupcima za provedbu Javnog poziva za financiranje sadržaja elektroničkog programa u 2024. godini.

Pristupnici kojima se odobre financijska sredstva sklopit će s Općine Marija Bistrica Ugovor o financiranju programskih sadržaja kojim će se regulirati međusobna prava i obveze korisnika financijskih sredstava i Općine Marija Bistrica.

Broj i iznos dodijeljenih sredstava uskladit će se s raspoloživim proračunskim sredstvima Općine Marija Bistrica za 2024. godinu.

 IX. NAČIN OBJAVLJIVANJA PODATAKA

Podaci o ovom Javnom pozivu, propisani obrasci i dokumentacija te sve obavijesti i izmjene u vezi s ovim Javnim pozivom, kao i Odluka o dodjeli sredstava, bit će objavljeni na web stranici Općine Marija Bistrica ( www.marija-bistrica.hr ).

Dodatne informacije mogu se dobiti na e-mail adresi: opcina.marija.bistrica@kr.t-com.hr .

KLASA: 008-02/24-01/5
URBROJ: 2140-22-04/1-24-2

Marija Bistrica, 8. veljače 2024. god.          

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Obrazac 1

Obrazac 2

Obrazac 3 – Izjava

Odluka o dodjeli fin. sredstava za financiranje programskih sadržaja el. medija

Skip to content