Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Marija Bistrica, Urbanističkog plana uređenja središnjeg općinskog naselja Marija Bistrica i Detaljnog plana uređenja proširenja groblja u Mariji Bistrici

Na temelju članka 85. i 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br.76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i članka 47. Statuta Općine Marija Bistrica(Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 3/09) načelnik Općine Marija Bistrica objavljuje

J A V N U R A S P R A V U

o prijedlogu

1. II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Marija Bistrica

2. I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja središnjeg općinskog naselja

Marija Bistrica (UPU Marija Bistrica I)

3. I. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja proširenja groblja u Mariji Bistrici

Javna rasprava o predloženim promjenama u načinu gradnje i korištenja, uređenja prostora unutar obuhvata pojedinih Planova te rješenjima prometne i komunalne infrastrukture značajnim za razvoj i oblikovanje prostora provest će se u razdoblju od 14. studenog 2011. do 29. studenog 2011.

Pravo na sudjelovanje u javnoj raspravi imaju nadležna državna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima, tijela jedinice lokalne samouprave, građani i udruge i vlasnici nekretnina na području obuhvata Plana.

Javno izlaganje uz obrazloženje izrađivača Plana, održat će se dana 16. studenog 2011. sa početkom u 17:00 sati u općinskoj vijećnici. Za vrijeme izlaganja mogu se postavljati pitanja, primjedbe i prijedozi koji će biti zavedeni u zapisniku. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana, mogu se predati u pisanom obliku na adresu Općine ili upisati u Knjigu primjedbi najkasnije do 29. studenog 2011.

KLASA:350-02/11-01/5

URBROJ:2113/02-01-11-4

Marija Bistrica, 04.11.2011.

Načelnik

Općine Marija Bistrica

Stjepan Muhek,dipl.ing.,v.r.

Skip to content