Javna rasprava o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja središnjeg općinskog naselja Marija Bistrica (UPU Marija Bistrica 1)

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARIJA BISTRICA

KLASA: 350-02/17-01/2

URBROJ: 2113/02-01-18-37

Marija Bistrica, 03. travnja 2018. god.

Na osnovu članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13 i 65/17) i Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja središnjeg općinskog naselja Marija Bistrica (UPU Marija Bistrica 1) (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 2/18), objavljuje se:

JAVNA RASPRAVA

o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja središnjeg općinskog naselja Marija Bistrica (UPU Marija Bistrica 1)

  1. Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja središnjeg općinskog naselja Marija Bistrica (UPU Marija Bistrica 1). Prijedlog Plana za javnu raspravu sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela te sažetka za javnost.
  2. Javna rasprava započinje 12. travnja 2018. godine, a završava 26. travnja 2018. godine.
  3. Prijedlog Plana biti će izložen javnom uvidu u vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Marija Bistrica, svakim radnim danom od 08,00 sati do 14,00 sati. Uvid u prijedlog Plana u vrijeme trajanja javnog uvida moguć je i na mrežnim stranicama Općine Marija Bistrica – www.marija-bistrica.hr.
  4. Nositelj izrade i izrađivač Plana održat će javno izlaganje prijedloga Plana u Općinskoj vijećnici, Trg Ivana Pavla II 34, Marija Bistrica, dana 19. travnja 2018. godine s početkom u 14,00 sati.
  5. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi propisan je člankom 100. Zakona o prostornom uređenju, na slijedeći način:
  • da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog Plana
  • da postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganja
  • da daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja
  • da upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi.

Javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu Plana u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na Plan.

  1. Rok za dostavu pisanih očitovanja, mišljenja, prijedloga i primjedbi na prijedlog Plana je do zaključno 26. travnja 2018. godine na adresu Općine Marija Bistrica, Trg Ivana Pavla II 34, Marija Bistrica.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Načelnik Općine Marija Bistrica

Josip Milički, ing.

III ID UPU Marija Bistrica tekst

UPU Marija Bistrica_karte_PP- 1. – namjena 5000

UPU Marija Bistrica_karte_PP- 1.A1. – namjena

UPU Marija Bistrica_karte_PP- 1.A2. – namjena

UPU Marija Bistrica_karte_PP- 2.A. – promet

UPU Marija Bistrica_karte_PP- 2.B. – EK.

UPU Marija Bistrica_karte_PP- 2.C. – ENERG.

UPU Marija Bistrica_karte_PP- 2.D. – VG

UPU Marija Bistrica_karte_PP-3A.1. – kultura

UPU Marija Bistrica_karte_PP-3A.2. – priroda

Skip to content