JAVNA RASPRAVA o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marija Bistrica

Na osnovu članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13 i 65/17) i Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 1/17), objavljuje se:

JAVNA RASPRAVA

o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Marija Bistrica

  1. Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marija Bistrica (u daljnjem tekstu Plan). Prijedlog Plana za javnu raspravu sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela te sažetka za javnost.
  2. Javna rasprava započinje 19. rujna 2017. godine, a završava 02. listopada 2017. godine.
  3. Prijedlog Plana biti će izložen javnom uvidu u vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Marija Bistrica, svakim radnim danom od 08,00 sati do 14,00 sati. Uvid u prijedlog Plana u vrijeme trajanja javnog uvida moguć je i na mrežnim stranicama Općine Marija Bistrica – www.marija-bistrica.hr.
  4. Nositelj izrade i izrađivač Plana održat će javno izlaganje prijedloga Plana u Općinskoj vijećnici, Trg pape Ivana Pavla II 34, Marija Bistrica, dana 27. rujna 2017. godine s početkom u 18,00 sati.
  5. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi propisan je člankom 100. Zakona o prostornom uređenju, na slijedeći način:
  • da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog Plana
  • da postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganja
  • da daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja
  • da upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi.

Javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu Plana u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na Plan.

  1. Rok za dostavu pisanih očitovanja, mišljenja, prijedloga i primjedbi na prijedlog Plana je do zaključno 02. listopada 2017. godine na adresu Općine Marija Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II 34, Marija Bistrica.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Načelnik

Općine Marija Bistrica

Josip Milički, ing.

JAVNA RASPRAVA o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marija Bistrica

PPUO MB_IV ID – 2. A. Promet PP JR

PPUO MB_IV ID – 2. B. pošta i telekomunikacije PP JR

PPUO MB_IV ID – 2. C.1. – Cijevni transport plina PP JR

PPUO MB_IV ID – 2. C.2. – Elektroenergetika PP JR

PPUO MB_IV ID – 2. D.1. – Vodoopskrba PP JR

PPUO MB_IV ID – 2. D.2. – Odvodnja otpadnih voda PP JR

PPUO MB_IV ID – 3. A.1. Graditeljska baština PP JR

PPUO MB_IV ID – 3. A.2. Prirodna baština PP JR

PPUO MB_IV ID – 3. A. 3. Područja posebnih ograničenja u području PP JR

PPUO MB_IV ID – 4. A.GP – K.O. SELNICA PP JR

PPUO MB_IV ID – 4. B. GP – K.O. PODGRAĐE I TUGONICA PP JR

PPUO MB_IV ID – 4. C.GP – K.O. POLJANICA BISTRIČKA I SUŠIOBREG PP JR

PPUO MB_IV ID – 4. E. GP – K.O. LAZ BISTRIČKI PP JR

PPUO MB_IV ID – 4. G. GP – K.O. MARIJA BISTRICA PP JR

PPUO MB_IV ID – 4. H. GP – K.O. GLOBOČEC PP JR

PPUO MB_IV ID – tekst PP JR

PPUO MB_IV ID – 4. I. GP – STUBIČKI MATEJ PP JR

JAVNA RASPRAVA o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marija Bistrica

PPUO MB_IV ID – 2. A. Promet PP JR

PPUO MB_IV ID – 2. B. pošta i telekomunikacije PP JR

PPUO MB_IV ID – 2. C.1. – Cijevni transport plina PP JR

PPUO MB_IV ID – 2. C.2. – Elektroenergetika PP JR

PPUO MB_IV ID – 2. D.1. – Vodoopskrba PP JR

PPUO MB_IV ID – 2. D.2. – Odvodnja otpadnih voda PP JR

PPUO MB_IV ID – 3. A.1. Graditeljska baština PP JR

PPUO MB_IV ID – 3. A.2. Prirodna baština PP JR

PPUO MB_IV ID – 3. A. 3. Područja posebnih ograničenja u području PP JR

PPUO MB_IV ID – 4. A.GP – K.O. SELNICA PP JR

PPUO MB_IV ID – 4. B. GP – K.O. PODGRAĐE I TUGONICA PP JR

PPUO MB_IV ID – 4. C.GP – K.O. POLJANICA BISTRIČKA I SUŠIOBREG PP JR

PPUO MB_IV ID – 4. E. GP – K.O. LAZ BISTRIČKI PP JR

PPUO MB_IV ID – 4. G. GP – K.O. MARIJA BISTRICA PP JR

PPUO MB_IV ID – 4. H. GP – K.O. GLOBOČEC PP JR

PPUO MB_IV ID – tekst PP JR

PPUO MB_IV ID – 4. I. GP – STUBIČKI MATEJ PP JR

PPUO MB_IV ID – 4. D. GP – K.O. LAZ BISTRIČKI PP JR

PPUO MB_IV ID – 4. F. GP – K.O. MARIJA BISTRICA PP JR

PPUO MB_IV ID – 1. A. Razvoj i uređenje površina PP JR

Skip to content