JAVNI NATJEČAJ

za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javne površine za prodaju lampiona

Na temelju članka 4. Pravilnika o davanju u zakup i na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta (Službeni glasnik KZŽ br. 11/08, Službeni glasnik Općine Marija Bistrica br. 4/14 i 4/17) i Zaključka načelnika Općine Marija Bistrica od 16. studenog 2023. godine, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javne površine za prodaju lampiona

1. PREDMET NATJEČAJA

­zakup javne površine putem prikupljanja pismenih ponuda za prodaju lampiona  – 4 štanda na slijedećim lokacijama:

Red.br.LokacijaDjelatnostTip privr.objektaPovršinaPočetna cijena
1.Trg pape Ivana Pavla II,  Zagrebačka ulica i makadamsko parkiralište na Obilaznici (nasuprot hotela Kaj) na zemljištu k.č. br. 316/2, 324/2 i 475/1 k.o. Marija BistricaProdaja lampiona4 štanda1 štand = 3 m21.260,87 eura / 9.500,03 (za 4 štanda)

2. Lokacija koja je predmet natječaja, a nalazi se na Trgu pape Ivana Pavla II, Zagrebačka ulica i Obilaznica – makadamsko parkiralište (nasuprot hotela Kaj) na zemljištu k.č. br. 316/2, 342/2 i 475/1 k.o. Marija Bistrica daje se u zakup dana 16. prosinca 2023. godine u vremenu od 15:00 do 22:00 sati isključivo u svrhu prodaje lampiona.

3. Na natječaju mogu sudjelovati fizičke i pravne osobe registrirane za djelatnost koja će se obavljati u privremenom objektu na lokaciji iz natječaja.

4. Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu, u iznosu od 132,72 eura / 1.000,00 kn na žiro račun ­

Općine Marije Bistrice broj IBAN: HR4423600001825600009, model HR68 i poziv na broj: 7706- OIB ( Osobni identifikacijski broj), svrha uplate: JAMČEVINA ZA ZAKUP LOKACIJE ZA PRODAJU LAMPIONA

5. Pismena ponuda za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:

­dokaz da je ponuditelj uplatio jamčevinu,

­presliku osobne iskaznice, ukoliko je ponuditelj fizička osoba,

­presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravnu, odnosno obrtni registar za fizičke osobe,

­dokaz da je registriran za prodaju proizvoda iz natječaja.

­ visinu ponuđene zakupnine,

­ dokaz o dospjelim i izvršenim obvezama prema Općini Marija Bistrica,

­ broj tekućeg ili žiro računa na koji će Općina Marija Bistrica izvršiti povrat jamčevine u slučaju neprihvaćanja ponude i/ili odustajanja od  manifestacije puštanja lampiona

6. Na natječaju ne mogu sudjelovati ponuditelji koji nemaju uredno izvršene obveze prema Općini Marija Bistrica.

7. Ponude trebaju biti dostavljene osobno ili zaprimljene putem pošte najkasnije do roka za otvaranje ponuda, a to je 24. studenog 2023. godine do 12,00 sati.

Ponuditelji su dužni zapečatiti ponudu. Na omotnici treba naznačiti: “PONUDA ZA ZAKUP JAVNE POVRŠINE ZA PRODAJU LAMPIONA ” ­ “NE OTVARATI” i adresu: Općina Marija Bistrica, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, Trg pape Ivana Pavla II 34, 49246 Marija Bistrica.

Nepotpune, nepravodobno pristigle i ponude neoznačene kako je navedeno, neće se razmatrati.

Nakon roka za dostavu ponuda, nijedan ponuditelj ne može mijenjati sadržaj svoje ponude niti je zamijeniti novom.

8. Natječaj se provodi javnim otvaranjem pristiglih ponuda.

Ponude se otvaraju u zgradi Općine Marije Bistrice, Trg pape Ivana Pavla II 34 ­ općinska vijećnica dana 24. studenog 2023. godine, s početkom u 12.00 sati, kojem mogu pristupiti ponuditelji osobno, zakonski zastupnici ponuditelja ili opunomoćeni predstavnici ponuditelja uz predočenje ovjerene punomoći.

9. Najpovoljnijom će se smatrati ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta natječaja sadrži najviši iznos zakupnine.

Ukoliko se javi više ponuditelja s istom visinom ponuđene zakupnine, prednost ostvaruje ponuditelj koji je ranije predao ponudu.

10. Povjerenstvo nakon obrade pristiglih ponuda dostavlja općinskom načelniku prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Nakon ponovnog razmatranja općinski načelnik donosi konačnu Odluku o davanju u zakup lokacije.

11. Općina Marija Bistrica i utvrđeni najpovoljniji ponuditelj sklapaju ugovor o zakupu lokacije.

Ako natjecatelj čija je ponuda najpovoljnija odustane od sklapanja ugovora o zakupu, nema pravo na povrat jamčevine, a općinski načelnik može izabrati drugu po redu, najpovoljniju ponudu, odnosno poništiti natječaj za tu lokaciju i raspisati novi natječaj.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne uplati ukupni iznos zakupnine prije potpisivanja ugovora smatrat će se da je odustao od potpisivanja ugovora o zakupu.

12. Jamčevinu koju su položili ponuditelji čije ponude nisu prihvaćene vratit će im se najkasnije u roku od 8 dana od dana konačnosti Odluke načelnika Općine Marija Bistrica. Ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena, položena jamčevina uračunava se u zakupninu.

13. Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja zadržava pravo da ne izvrši odabir po natječaju u potpunosti ili djelomično bez obveze davanja obrazloženja tog postupka i za isto ne snosi odgovornost.

14. Dodatne informacije u svezi nadmetanja mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marije Bistrice, Trg pape Ivana Pavla II 34, Marija Bistrica ili na broj tel. 049/469-119.

KLASA: 372-03/23-01/36

URBROJ: 2140-22-04/1-23-2

U Mariji Bistrici, 16. studenog 2023. godine

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Branka Herceg, dipl.oec.

Dostavlja se:

  1. Radio Marija Bistrica
  2. Oglasna ploča Općine Marija Bistrica
  3. Web stranica Općine Marija Bistrica

OBRAZAC PONUDE

PONUDITELJ:

NAZIV:           ________________________

ADRESA:        _______________________

            _______________________

OIB:                _______________________

            Sukladno objavljenom natječaju za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javne površine za prodaju lampiona dana 16. prosinca 2023. godine dostavljam Vam ponudu za zakup javne površine  za prodaju lampiona na Trgu pape Ivana Pavla II, Zagrebačkoj ulici i Obilaznici  na makadamskom parkiralištu (nasuprot hotela Kaj) na zemljištu označenom sa kč.br. 316/2, 342/2 i 475/1 k.o. Marija Bistrica :

            Za naprijed navedeni zakup javne površine nudim cijenu u iznosu od  ____________ eura

            ( slovima: ____________________________________________ )

            Broj tekućeg računa ili žiro-računa na koji će Općina Marija Bistrica izvršiti povrat jamčevine u slučaju neprihvaćanja ponude: ________________________________________,

otvoren u __________________________________________.

U  _______________________ , ___________ 2023. godine

                                                                                              PODNOSITELJ PONUDE

                                                                                              _______________________

U prilogu:

1. dokaz da je ponuditelj uplatio jamčevinu

2. preslika rješenja o upisu u sudski registar za pravnu, odnosno obrtni registar za fizičke osobe;

3. potvrdu o dospjelim izvršenim obvezama prema Općini Marija Bistrica;

Skip to content