JAVNI NATJEČAJ br. 4/2024

za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javne površine za  postavljanje ugostiteljskog objekta – šanka za točenje alkoholnih i bezalkoholnih pića te prodaju hrane na dane 13.7. i 4.8.2024. godine

1. PREDMET NATJEČAJA

            ­ zakup javne površine putem prikupljanja pismenih ponuda za postavljanje ugostiteljskog objekta – šanka za točenje alkoholnih i bezalkoholnih pića te prodaju hrane na slijedećim lokacijama:

Red.br.LokacijaDjelatnostTip privr.objektaPovršinaPočetna cijena
1.Trg pape Ivana Pavla II – lijevo od pozornice (usporedno s Zagrebačkom bankom)ugostiteljska djelatnost – točenje alkoholnih i bezalkoholnih pića, prodaja hrane  1 šank  6 m2  40,00 eura  
2.Trg pape Ivana Pavla II – desno od pozornice (usporedno s Trgostilom)ugostiteljska djelatnost – točenje alkoholnih i bezalkoholnih pića, prodaja hrane  1 šank  6 m2  40,00 eura

2. Lokacija koja je predmet natječaja daje se u zakup na dane 13.7. i 4.8.2024. godine za vrijeme održavanja koncerta izvođača i to u vremenu od 18:00 do 02:00 sati.

3. Na natječaj se mogu prijaviti sve fizičke i pravne osobe s odgovarajućom registracijom i rješenjem za obavljanje ugostiteljske djelatnosti uz potrebne suglasnosti i uvjete za pružanje ugostiteljskih usluga na otvorenom, u skladu s važećim zakonima i podzakonskim aktima Republike Hrvatske.

4. Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 20,00 eura na žiro račun ­ Općine Marije Bistrice broj IBAN: HR4423600001825600009, poziv na broj: 7706-OIB (Osobni identifikacijski broj), svrha uplate: JAMČEVINA ZA ZAKUP LOKACIJE ZA POSTAVLJANJE ŠANKA.

5. Pismena ponuda za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:

            ­ dokaz da je ponuditelj uplatio jamčevinu,

            ­ presliku osobne iskaznice, ukoliko je ponuditelj fizička osoba obrtnik,

            ­ presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravnu, odnosno obrtni registar za fizičke osobe obrtnike,

            ­ dokaz da je registriran za prodaju proizvoda iz natječaja,

            ­ visinu ponuđene zakupnine,

            ­ dokaz o dospjelim i izvršenim obvezama prema Općini Marija Bistrica,

            ­ broj tekućeg ili žiro računa na koji će Općina Marija Bistrica izvršiti povrat jamčevine u slučaju neprihvaćanja ponude i/ili odustajanja od organizacije koncerta

6. Na natječaju ne mogu sudjelovati ponuditelji koji nemaju uredno izvršene obveze prema Općini Marija Bistrica.

7. Ponude trebaju biti dostavljene osobno ili zaprimljene putem pošte najkasnije do roka za otvaranje ponuda, a to je 26. lipnja 2024. god. do 12:00 sati.

Ponuditelji su dužni zapečatiti ponudu. Na omotnici treba naznačiti: “PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNE POVRŠINE ZA POSTAVLJANJE ŠANKA ­ NE OTVARATI” i adresu: Općina Marija Bistrica, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, Trg pape Ivana Pavla II 34, 49246 Marija Bistrica.

Nepotpune, nepravodobno pristigle i ponude neoznačene kako je navedeno, neće se razmatrati.

Nakon roka za dostavu ponuda, nijedan ponuditelj ne može mijenjati sadržaj svoje ponude niti je zamijeniti novom.

8. Natječaj se provodi javnim otvaranjem pristiglih ponuda.

Ponude se otvaraju u zgradi Općine Marija Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II 34 ­ općinska vijećnica dana 26. lipnja 2024. godine, s početkom u 12:00 sati, kojem mogu pristupiti ponuditelji osobno, zakonski zastupnici ponuditelja ili opunomoćeni predstavnici ponuditelja uz predočenje ovjerene punomoći.

9. Najpovoljnijom će se smatrati ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta natječaja sadrži najviši iznos zakupnine.

Ukoliko se javi više ponuditelja s istom visinom ponuđene zakupnine, prednost ostvaruje ponuditelj koji je ranije predao ponudu.

10. Prednost prilikom davanja u zakup javne površine za postavljanje ugostiteljskog objekta / šanka za obavljanje jednostavne ugostiteljske ponude ostvaruju prvenstveno pravne i fizičke osobe iz točke 3. ovog Natječaja čije se sjedište nalazi na području Općine Marija Bistrica.

11. Povjerenstvo nakon obrade pristiglih ponuda dostavlja općinskom načelniku prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja postoji mogućnost prigovora koji se podnosi općinskom načelniku u roku od osam dana od dostave Odluke. Nakon ponovnog razmatranja općinski načelnik donosi konačnu Odluku o davanju u zakup lokacije.

12. Općina Marija Bistrica i utvrđeni najpovoljniji ponuditelj sklapaju ugovor o zakupu lokacije.

Ako natjecatelj čija je ponuda najpovoljnija odustane od sklapanja ugovora o zakupu, nema pravo na povrat jamčevine, a općinski načelnik može izabrati drugu po redu, najpovoljniju ponudu, odnosno poništiti natječaj za tu lokaciju i raspisati novi natječaj.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne uplati ukupni iznos zakupnine prije potpisivanja ugovora smatrat će se da je odustao od potpisivanja ugovora o zakupu.

13. Jamčevinu koju su položili ponuditelji čije ponude nisu prihvaćene vratit će im se najkasnije u roku od 8 dana od dana konačnosti Odluke načelnika Općine Marija Bistrica. Ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena, položena jamčevina uračunava se u zakupninu.

14. Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja zadržava pravo ne izvršiti odabir po natječaju u potpunosti ili djelomično bez obveze davanja obrazloženja.

15. Dodatne informacije u svezi javnog natječaja mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marije Bistrice, Trg pape Ivana Pavla II 34, Marija Bistrica ili na broj tel. 049/469-119.

KLASA: 372-03/24-01/16

URBROJ: 2140-22-04/01-24-2

U Mariji Bistrici, 18. lipnja 2024. godine

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

                Branka Herceg, dipl.oec.

Obrazac ponude

Skip to content