JAVNI NATJEČAJ broj 2. – ISPRAVAK

za zakup štandova i korištenje kućica – Advent

KLASA: 372-03/23-01/35

URBROJ: 2140-22-04/1-23-25

U Mariji Bistrici, 21. studenoga 2023. godine

1.        

Prilikom raspisivanja Javnog natječaja za zakup štandova i korištenje kućica, KLASA: 372-03/23-01/35, URBROJ: 2140-22-04/1-22-24 objavljenog dana 16. studenoga 2023. godine, omaškom je u točci 1. kod rednog broja 4. došlo do pogrešnog opisa lokacije. Lokacija je neispravno opisana kao ugostiteljska kućica a trebala je biti opisana kao prodajna kućica. U gore navedenoj točci ispravljen je opis lokacije te je naznačen crvenom bojom.

Sve ostale odredbe Javnog natječaja ostaju neizmijenjene te sada tekst Javnog natječaja glasi:

Na temelju članka 4. Pravilnika o davanju u zakup i na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br. 11/08 i Službeni glasnik Općine Marija Bistrica br. 4/14 i 4/17) i Zaključka načelnika Općine Marija Bistrica od 6. studenoga 2023. godine KLASA: 372-03/23-01/35, URBROJ: 2140-22-01-23-1, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja raspisuje

 ISPRAVAK JAVNOG NATJEČAJA broj 2.

za zakup štandova i korištenje kućica

1. PREDMET NATJEČAJA

­zakup štandova i korištenje kućica za prodaju na sijedećim lokacijama:

TRG PAPE IVANA PAVLA II  – kč.br. 316/2 k.o. Marija Bistrica i ZAGREBAČAKA ULICA – kč.br. 321 k.o. Marija Bistrica:

Red.br.LokacijaDjelatnostVrijeme korištenjaPovršinaPočetna cijena
1.Trg pape Ivana Pavla II – kućica -prodajno mjesto br. 3Prodaja drvenih igračaka i/ili licitara karakterističnih za područje Općine Marija Bistricaod 1. prosinca do 31. prosinca 2023. godine4,0 m266,36 eura / 500,00 kuna
2.Trg pape Ivana Pavla II – kućica -prodajno mjesto br. 4Prodaja drvenih igračaka i/ili licitara karakterističnih za područje Općine Marija Bistricaod 1. prosinca do 31. prosinca 2023. godine4,0 m266,36 eura / 500,00 kuna
3.Trg pape Ivana Pavla II – kućica – prodajno mjesto br. 6Prodaja drvenih igračaka i/ili licitara karakterističnih za područje Općine Marija Bistricaod 1. prosinca do 31. prosinca 2023. godine4,0 m266,36 eura / 500,00 kuna
4.Zagrebačka ulica – štand – prodajno mjesto br. 14Prodaja suvenira, vlastitih poljoprivrednih proizvoda i drugoOd 1. prosinca do 31. prosinca 2023. godine4,0m226,55 eura / 200,00 kuna
5.Zagrebačka ulica – štand – prodajno mjesto br. 15Prodaja suvenira, vlastitih poljoprivrednih proizvoda i drugood 1. prosinca do 31. prosinca 2023. godine4,0 m226,55 eura / 200,00 kuna
6.Zagrebačka ulica – štand – prodajno mjesto br. 16Prodaja suvenira, vlastitih poljoprivrednih proizvoda i drugood 1. prosinca do 31. prosinca 2023. godine4,0 m226,55 eura / 200,00 kuna

Fiksni tečaj konverzije za 1 EUR = 7,53450 kuna.

2. Na natječaju mogu sudjelovati fizičke i pravne osobe registrirane za djelatnost koja će se obavljati na lokacijama iz točke 1. ovog natječaja.

3. Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu, u iznosu od 26,55 eura / 200,00 kuna na žiro račun ­

Općine Marija Bistrica IBAN: HR4423600001825600009,  model HR68, poziv na broj: 7706- OIB ( Osobni identifikacijski broj), svrha uplate: JAMČEVINA ZA ZAKUP LOKACIJE-ADVENT 2023.

4. Pismena ponuda za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:

­dokaz da je ponuditelj uplatio jamčevinu,

­presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravnu, odnosno obrtni registar za fizičke osobe ili presliku rješenja o upisu obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva,

­ obrazac ponude s visinom ponuđene zakupnine,

­ broj tekućeg ili žiro računa na koji će Općina Marija Bistrica izvršiti povrat jamčevine u slučaju neprihvaćanja ponude.

5. Na natječaju ne mogu sudjelovati ponuditelji koji nemaju uredno izvršene obveze prema Općini Marija Bistrica.

6. Ponude trebaju biti dostavljene u Općinu Marija Bistrica osobno ili zaprimljene putem pošte najkasnije do roka za otvaranje ponuda, a to je 24. studenoga 2023.g. do 10:00 sati.

Ponuditelji su dužni zapečatiti ponudu. Na omotnici treba naznačiti: “PONUDA ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA I KORIŠTENJE KUĆICA ­ NE OTVARATI” i adresu: Općina Marija Bistrica, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, Trg pape Ivana Pavla II., 34, 49246 Marija Bistrica.

Nepotpune, nepravodobno pristigle i ponude neoznačene kako je navedeno, neće se razmatrati.

Nakon roka za dostavu ponuda, ponuditelj ne može mijenjati sadržaj svoje ponude niti je zamijeniti novom.

7. Natječaj se provodi javnim otvaranjem pristiglih ponuda.

Ponude se otvaraju u zgradi Općine Marija Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II 34 ­ općinska vijećnica, dana 24. studenoga 2023. godine, s početkom u 10:00 sati. Javnom otvaranju ponudamogu pristupiti ponuditelji osobno, zakonski zastupnici ponuditelja ili opunomoćeni predstavnici ponuditelja uz predočenje ovjerene punomoći.

8. Kriteriji odabira najpovoljnije ponude su, uz uvjet prikladne djelatnosti,  najviša ponuđena cijena za određenu lokaciju i urednost ispunjavanja obveza prema Općini Marija Bistrica. Detalji pihvatljivih djelatnosti navedeni su uz svaku pojedinu lokaciju.  

9. Nakon otvaranja, pregleda i ocjene pristiglih ponuda na natječaj Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja dostavlja prijedlog Odluke o odabiru najpovoljijih ponuda načelniku Općine Marija BIstrica.

Konačnu Odluku o odabiru najpovoljinih ponuda donosi načelnik Općine Marija Bistrica.

Ponuditelji će se izvjestiti o izvršenom odabiru u roku od 8 dana nakon donošenja konačne Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuda.

10. Općina Marija Bistrica i utvrđeni najpovoljniji ponuditelji sklapaju ugovor o zakupu lokacije.

Ako ponuditelj čija je ponuda najpovoljnija odustane od sklapanja ugovora o zakupu, nema pravo na povrat jamčevine, a općinski načelnik može izabrati drugu po redu najpovoljniju ponudu, odnosno poništiti natječaj za tu lokaciju i raspisati novi natječaj.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne uplati ukupni iznos zakupnine prije potpisivanja ugovora smatrat će se da je odustao od potpisivanja ugovora o zakupu.

11. Ponuditelji čija će ponuda biti prihvaćena kao najpovoljnija, dužni su prilikom sklapanja Ugovora o zakupu javne površine kao sredstvo osiguranja ispunjenja ugovornih obveza uplatiti polog u iznosu od 66,36 eura / 500,00 kuna po prodajnom mjestu, a isti će se vratiti nakon isteka ugovora o zakupu.

12. Jamčevinu koju su položili ponuditelji čije ponude nisu prihvaćene vratit će im se najkasnije u roku od 8 dana od dana konačnosti Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuda. Ponuditelju čija ponuda bude odabrana, uplaćena jamčevina uračunava se u zakupninu.

13. Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja zadržava pravo ne izvršiti odabir ponuda po natječaju u potpunosti ili djelomično bez obveze davanja obrazloženja. Također, povjerenstvo za provedbu javnog natječaja zadržava diskrecijsko pravo razmještaja u slučaju ne popunjavanja lokacija koje su predmet natječaja.

14. Dodatne informacije u svezi natječaja mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marija Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II 34, Marija Bistrica ili na broj tel. 049/469-119.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Branka Herceg, dipl.oec.

Dostavlja se:

  1. Web stranica Općine Marija Bistrica;
  2. Oglasna ploča Općine Marija Bistrica;
  3. Radio Marija Bistrica;

O B R A Z A C   P O N U D E

PONUDITELJ:

NAZIV:             __________________________

ADRESA:        __________________________

            _________________________

OIB:                _________________________

            Sukladno objavljenom Javnom natječaju za zakup javnih površina i korištenja kućica u svrhu održavanja manifestacije „Advent u Mariji Bistrici 2023“ te dočeg „Nove godine u podne“ objavljen na web stranici Općine Marija Bistrica dana 16.11.2023. godine , dostavljam Vam ponudu za zakup javne površine:

Lokacija: ______________________________________________________, djelatnost:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

Opširniji opis vrsta proizvoda i usluge: _______________________________________________

_____________________________________________________________________________

            Za naprijed navedeni zakup javne površine/ korištenja kućice nudim cijenu u iznosu

od   ___________________ eura, ( slovima: _________________________________________ )

            Broj tekućeg računa ili žiro-računa na koji će Općina Marija Bistrica izvršiti povrat

jamčevine u slučaju neprihvaćanja ponude:IBAN:  _____________________________________,

otvoren u _____________________________________________________________________.

U  _______________________ , ___________ 2023.g.

                                                                                              PODNOSITELJ PONUDE

                                                                                              _______________________

U prilogu:

1. dokaz da je ponuditelj uplatio jamčevinu

2. preslika rješenja o upisu u sudski registar za pravnu, odnosno obrtni registar za fizičke osobe, rješenje o upisu OPG-a;

3. potvrdu o dospjelim izvršenim obvezama prema Općini Marija Bistrica;

Javni natječaj – Ispravak

Skip to content