Javni natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice JUO

Na temelju odredbe članka 19. stavka 2. u vezi s odredbom članka 17. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11) načelnik Općine Marija Bistrica raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marija Bistrica

(1 izvršitelj/ica) na neodređeno vrijeme

Posebni uvjeti za prijem u službu:

– magistar struke ili stručni specijalist pravnog, upravnog ili ekonomskog smjera s najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik pravnog, ekonomskog ili upravnog smjera s najmanje deset godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– položen državni stručni ispit

– poznavanje rada na računalu

– visoko razvijene organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine

Uvjet magistra/magistre, odnosno stručnog specijaliste/specijalistice na temelju odredbe članka 35. stavak 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10), ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu.

Na radno mjesto pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela može biti imenovan sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik pravnog, ekonomskog ili upravnog smjera koji ima najmanje deset godina iskustva na odgovarajućim poslovima i ispunjava ostale uvjete za imenovanje ako se na javni natječaj ne javi osoba koja ispunjava propisani uvjet – magistar struke/stručni specijalist pravne ili ekonomske struke, a sve na temelju članka 24. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10).

Uvjet sveučilišnog prvostupnika/ce odnosno stručnog prvostupnika/ce na temelju odredbe članka 35. stavak 2. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10), ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle višu stručnu spremu.

Osim navedenih posebnih uvjeta, osobe koje se prijavljuju na natječaj moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11).

Opći uvjeti za prijam u službu:

– punoljetnost,

– hrvatsko državljanstvo,

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

U službu po ovom natječaju prima se na neodređeno vrijeme radi popunjavanja slobodnog radnog mjesa, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca sukladno odredbi članka 26. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11).

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11).

Ravnopravno se mogu natjecati i osobe koje su stekle potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nemaju položeni državni stručni ispit, a kojeg će u slučaju prijma biti obvezni položiti sukladno odredbi članka 92. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11).

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

– životopis

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice)

– dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)

– dokaz o potrebnom radnom stažu na odgovarajućim poslovima

– preslik uvjerenja ili svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu

– izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci

– izvornik vlastoručno potpisane izjave da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti po obavljenom izboru, a najkasnije uoči donošenja rješenja o imenovanju, čime dokazuje ispunjavanje uvjeta opće zdravstvene sposobnosti.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Uz prijavu na natječaj podnositelj prijave koji se poziva na pravo prednosti dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu kojim se dokazuje postojanje prava prednosti na koje se poziva i dokaz o nezaposlenosti.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru, objavit će se na službenoj web-stranici Općine Marija Bistrica (www.marija-bistrica.hr) i na oglasnoj ploči.

Na web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Marija Bistrica objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja ili intervjua mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i takvoj osobi dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Protiv obavijesti kandidat nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Općina Marija Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II 34, 49 246 Marija Bistrica, s obaveznom naznakom: „Za natječaj za imenovanje pročelnika“. Prijave se mogu dostaviti i u prostorije Općine Marija Bistrica na navedenu adresu.

Sukladno odredbi članka 17. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11) postupak provedbe natječaja do donošenja rješenja o imenovanju pročelnika nije upravni postupak u smislu odredbi Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09).

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nakon raspisanog natječaja ne mora se izvršiti izbor i u tom slučaju se donosi odluka o poništenju. Protiv odluke o poništenju nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

Načelnik

Općine Marija Bistrica

Josip Milički, ing.

Natječaj

Skip to content