Javni natječaj za prijam u službu Višeg referenta – komunalno-prometnog redara

KLASA: 112-02/23-01/3

URBROJ: 2140-22-04/1-23-2

Marija Bistrica, 17. ožujka 2023. godine

Na temelju članka 17. stavka 1. i 2. te članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marija Bistrica raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu Višeg referenta – komunalno-prometnog redara – vježbenika u Odsjek za komunalne poslove Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marija Bistrica

1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža (12 mjeseci)

 

Posebni uvjeti za prijam u službu:

– stručno znanje: sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik tehničke ili društvene struke

– poznavanje rada na računalu

– vozačka dozvola B kategorije

– stupanj složenosti koji uključuje izričito određene poslove koji zahtijevaju primjenu jednostavnijih i precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika;

– stupanj samostalnosti koji uključuje redovan nadzor nadređenog službenika te njegove upute za rješavanje relativno složenih stručnih problema;

– stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika;

– stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica

Osim navedenih posebnih uvjeta, osobe koje se prijavljuju na oglas moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19).

 

Opći uvjeti za prijam u službu:

– punoljetnost,

– hrvatsko državljanstvo,

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

U službu po ovom natječaju prima se na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža (12 mjeseci) sukladno odredbi članka 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19).

Vježbenik se za vrijeme vježbeničkog staža osposobljava za obavljanje poslova praktičnim radom i učenjem po utvrđenom programu koji utvrđuje općinski načelnik, na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.

Vježbenik ima mentora koji prati rad vježbenika, daje mu potrebne upute i smjernice za rad te mu pomaže u pripremanju državnoga stručnog ispita.

Mentora imenuje pročelnik upravnog tijela iz reda službenika istoga upravnog odjela, koji ima najmanje istu stručnu spremu kao vježbenik.

Vježbenik može pristupiti polaganju državnoga stručnog ispita najranije dva mjeseca prije isteka propisanoga vježbeničkog staža i dužan je ispit položiti najkasnije do isteka vježbeničkog staža.

Državni stručni ispit polaže se pred državnom ispitnom komisijom koja se ustrojava pri središnjem tijelu državne uprave nadležnom za službeničke odnose. Na program državnog stručnog ispita, te postupak i način polaganja ispita primjenjuju se propisi o državnim službenicima. Troškove prvog polaganja državnoga stručnog ispita podmiruje Općina Marija Bistrica. Vježbeniku koji položi državni stručni ispit služba se može produžiti na neodređeno vrijeme ako u Jedinstvenom upravnom odjelu postoji slobodno radno mjesto za koje ispunjava propisane uvjete.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19).

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

– životopis

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice)

– dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)

– preslik vozačke dozvole

– izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci

– izvornik vlastoručno potpisane izjave da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti po obavljenom izboru, a najkasnije uoči donošenja rješenja o rasporedu na radno mjesto, čime dokazuje ispunjavanje uvjeta opće zdravstvene sposobnosti.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Uz prijavu na natječaj podnositelj prijave koji se poziva na pravo prednosti dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu kojim se dokazuje postojanje prava prednosti na koje se poziva i dokaz o nezaposlenosti.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru, objavit će se na službenoj web-stranici Općine Marija Bistrica (www.marija-bistrica.hr) i na oglasnoj ploči.

Na web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Marija Bistrica objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i takvoj osobi dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Protiv obavijesti kandidat nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Općina Marija Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II 34, 49 246 Marija Bistrica, s obaveznom naznakom: „Za natječaj za prijam u službu Referenta – komunalno-prometnog redara – vježbenika“. Prijave se mogu dostaviti i osobno u prostorije Općine Marija Bistrica na navedenoj adresi.

Sukladno odredbi članka 17. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) postupak provedbe natječaja do donošenja rješenja o prijmu u službu nije upravni postupak u smislu odredbi Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09, 110/21).

Rješenje o prijmu u službu ili odluka o poništenju natječaja donosi se najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Nakon raspisanog natječaja ne mora se izvršiti izbor i u tom slučaju se donosi odluka o poništenju. Protiv odluke o poništenju nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova. Odluka se dostavlja svim kandidatima prijavljenima na natječaj.

Pročelnica

 

Branka Herceg, dipl. oec.

Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

Skip to content