Javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javne površine za postavljanje ugostiteljskog objekta – šanka za točenje alkoholnih i bezalkoholnih pića na dan 9.7. i 4.8.2022. godine

Na temelju članka 4. Pravilnika o davanju u zakup i na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta (Službeni glasnik KZŽ br. 11/08, Službeni glasnik Općine Marija Bistrica br. 4/14 i 4/17) i Zaključka načelnika Općine Marija Bistrica od 23. lipnja 2022. godine KLASA:372-03/22-01/11, URBROJ:2140-22-01-22-1, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javne površine za postavljanje ugostiteljskog objekta – šanka za točenje alkoholnih i bezalkoholnih pića na dan 9.7. i 4.8.2022. godine

1. PREDMET NATJEČAJA

­ zakup javne površine putem prikupljanja pismenih ponuda za postavljanje ugostiteljskog objekta – šanka za točenje alkoholnih i bezalkoholnih pića na slijedećim lokacijama:

Red.br.

Lokacija

Djelatnost

Tip privr.objekta

Površina

Početna cijena u kn

1.

Trg pape Ivana Pavla II – lijevo od pozornice (usporedno s Zagrebačkom bankom)

ugostiteljska djelatnost – točenje alkoholnih i bezalkoholnih pića

1 šank

6 m2

300,00

2.

Trg pape Ivana Pavla II – desno od pozornice (usporedno s Trgostilom)

ugostiteljska djelatnost – točenje alkoholnih i bezalkoholnih pića

1 šank

6 m2

300,00

2. Lokacija koja je predmet natječaja daje se u zakup na dan 9.7. i 4.8. 2022. godine za vrijeme održavanja koncerta izvođača i to u vremenu od 18:00 do 24:00 sata.

3. Na natječaj se mogu prijaviti sve fizičke i pravne osobe s odgovarajućom registracijom i rješenjem za obavljanje ugostiteljske djelatnosti uz potrebne suglasnosti i uvjete za pružanje ugostiteljskih usluga na otvorenom, u skladu s važećim zakonima i podzakonskim aktima Republike Hrvatske.

4. Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 150,00 kuna na žiro račun ­ Općine Marije Bistrice broj IBAN: HR4423600001825600009, poziv na broj: 7706-OIB (Osobni identifikacijski broj), svrha uplate: JAMČEVINA ZA ZAKUP LOKACIJE ZA POSTAVLJANJE ŠANKA

5. Pismena ponuda za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:

­ dokaz da je ponuditelj uplatio jamčevinu,

­ presliku osobne iskaznice, ukoliko je ponuditelj fizička osoba obrtnik,

­ presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravnu, odnosno obrtni registar za fizičke osobe obrtnike,

­ dokaz da je registriran za prodaju proizvoda iz natječaja,

­ visinu ponuđene zakupnine,

­ dokaz o dospjelim i izvršenim obvezama prema Općini Marija Bistrica,

­ broj tekućeg ili žiro računa na koji će Općina Marija Bistrica izvršiti povrat jamčevine u slučaju neprihvaćanja ponude i/ili odustajanja od organizacije koncerta

6. Na natječaju ne mogu sudjelovati ponuditelji koji nemaju uredno izvršene obveze prema Općini Marija Bistrica.

7. Ponude trebaju biti dostavljene osobno ili zaprimljene putem pošte najkasnije do roka za otvaranje ponuda, a to je 4. srpnja 2022. god. do 10:00 sati.

Ponuditelji su dužni zapečatiti ponudu. Na omotnici treba naznačiti: “PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNE POVRŠINE ZA POSTAVLJANJE ŠANKA ­ NE OTVARATI” i adresu: Općina Marija Bistrica, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, Trg pape Ivana Pavla II 34, 49246 Marija Bistrica.

Nepotpune, nepravodobno pristigle i ponude neoznačene kako je navedeno, neće se razmatrati.

Nakon roka za dostavu ponuda, nijedan ponuditelj ne može mijenjati sadržaj svoje ponude niti je zamijeniti novom.

8. Natječaj se provodi javnim otvaranjem pristiglih ponuda.

Ponude se otvaraju u zgradi Općine Marija Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II 34 ­ općinska vijećnica dana 4. srpnja 2022. godine, s početkom u 10:00 sati, kojem mogu pristupiti ponuditelji osobno, zakonski zastupnici ponuditelja ili opunomoćeni predstavnici ponuditelja uz predočenje ovjerene punomoći.

9. Najpovoljnijom će se smatrati ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta natječaja sadrži najviši iznos zakupnine.

Ukoliko se javi više ponuditelja s istom visinom ponuđene zakupnine, prednost ostvaruje ponuditelj koji je ranije predao ponudu.

10. Povjerenstvo nakon obrade pristiglih ponuda dostavlja općinskom načelniku prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja postoji mogućnost prigovora koji se podnosi općinskom načelniku u roku od osam dana od dostave Odluke. Nakon ponovnog razmatranja općinski načelnik donosi konačnu Odluku o davanju u zakup lokacije.

11. Općina Marija Bistrica i utvrđeni najpovoljniji ponuditelj sklapaju ugovor o zakupu lokacije.

Ako natjecatelj čija je ponuda najpovoljnija odustane od sklapanja ugovora o zakupu, nema pravo na povrat jamčevine, a općinski načelnik može izabrati drugu po redu, najpovoljniju ponudu, odnosno poništiti natječaj za tu lokaciju i raspisati novi natječaj.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne uplati ukupni iznos zakupnine prije potpisivanja ugovora smatrat će se da je odustao od potpisivanja ugovora o zakupu.

12. Jamčevinu koju su položili ponuditelji čije ponude nisu prihvaćene vratit će im se najkasnije u roku od 8 dana od dana konačnosti Odluke načelnika Općine Marija Bistrica. Ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena, položena jamčevina uračunava se u zakupninu.

13. Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja zadržava pravo ne izvršiti odabir po natječaju u potpunosti ili djelomično bez obveze davanja obrazloženja.

14. Dodatne informacije u svezi javnog natječaja mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marije Bistrice, Trg pape Ivana Pavla II 34, Marija Bistrica ili na broj tel. 049/469-119.

KLASA: 372-03/22-01/11

URBROJ: 2140-22-04/01-22-2

U Mariji Bistrici, 23. lipnja 2022. godine

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

Branka Herceg, dipl.oec.

Dostavlja se:

  1. Oglasna ploča Općine Marija Bistrica;
  2. Radio Marija Bistrica;
  3. Mrežna stranica Općine Marija Bistrica;
  4. Ugostiteljima na području općine.

OBRAZAC PONUDE

PONUDITELJ

NAZIV: ________________________________________________________________________

ADRESA: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

OIB: _______________________

Sukladno objavljenom natječaju za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javne površine za postavljanje ugostiteljskog objekta –šanka, od 23. lipnja 2022. godine, dostavljam Vam ponudu za zakup javne površine na Trgu pape Ivana Pavla II na lokaciji:

________________________________________________________________________

Za naprijed navedeni zakup javne površine nudim cijenu u iznosu od:

____________ kuna

( slovima: ____________________________________________ )

Broj tekućeg računa ili žiro-računa na koji će Općina Marija Bistrica izvršiti povrat jamčevine u slučaju neprihvaćanja ponude IBAN: _____________________________________,

otvoren kod __________________________________________.

U _______________________ , ___________ 2022.g.

PODNOSITELJ PONUDE

_______________________

U prilogu:

1. dokaz da je ponuditelj uplatio jamčevinu

2. preslika rješenja o upisu u sudski registar za pravnu, odnosno obrtni registar za fizičke osobe

3. potvrdu/karticu kupca o dospjelim izvršenim obvezama prema Općini Marija Bistrica

Natječaj

Skip to content