Javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javne površine za postavljanje ugostiteljskog objekta – šanka

Na temelju članka 4. Pravilnika o davanju u zakup i na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta (Službeni glasnik KZŽ br. 11/08, Službeni glasnik Općine Marija Bistrica br. 4/14 i 4/17) i Zaključka načelnika Općine Marija Bistrica od 23. svibnja 2022. Godine KLASA:372-03/22-01/8 URBROJ:2140-22-01-22-1, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javne površine

za postavljanje ugostiteljskog objekta – šanka

1. PREDMET NATJEČAJA

­ zakup javne površine putem prikupljanja pismenih ponuda za postavljanje ugostiteljskog objekta – šanka za točenje alkoholnih i bezalkoholnih pića na slijedećim lokacijama:

Red.br.

Lokacija

Djelatnost

Tip privr.objekta

Površina

Početna cijena u kn/dnevno

1.

Zagrebačka ulica kućni broj 13A- (ispred športskog doma)

ugostiteljska djelatnost – točenje alkoholnih i bezalkoholnih pića

1 šank

6 m2

150,00

2.

Zagrebačka ulica kućni broj 13A- (ispred športskog doma)

ugostiteljska djelatnost – točenje alkoholnih i bezalkoholnih pića

1 šank

6 m2

150,00

2. Lokacija koja je predmet natječaja daje se u zakup na dan 25.6.2022. godine u vremenu od 13:00 do 02:00 sata i 26.6.2022.godine u vrmenu od 12:00 do 23:00 sata za vrijeme održavanja programa zabavno športskog karaktera.

3. Na natječaj se mogu prijaviti sve fizičke i pravne osobe s odgovarajućom registracijom i rješenjem za obavljanje ugostiteljske djelatnosti uz potrebne suglasnosti i uvjete za pružanje ugostiteljskih usluga na otvorenom, u skladu s važećim zakonima i podzakonskim aktima Republike Hrvatske.

4. Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 150,00 kuna na žiro račun ­ Općine Marije Bistrice broj IBAN: HR4423600001825600009, poziv na broj: 7706-OIB (Osobni identifikacijski broj), svrha uplate: JAMČEVINA ZA ZAKUP LOKACIJE ZA POSTAVLJANJE ŠANKA

5. Pismena ponuda za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:

­ dokaz da je ponuditelj uplatio jamčevinu,

­ presliku osobne iskaznice, ukoliko je ponuditelj fizička osoba,

­ presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravnu, odnosno obrtni registar za fizičke osobe,

­ dokaz da je registriran za prodaju proizvoda iz natječaja,

­ visinu ponuđene zakupnine,

­ dokaz o dospjelim i izvršenim obvezama prema Općini Marija Bistrica,

­ broj tekućeg ili žiro računa na koji će Općina Marija Bistrica izvršiti povrat jamčevine u slučaju neprihvaćanja ponude i/ili odustajanja od organizacije koncerta

6. Na natječaju ne mogu sudjelovati ponuditelji koji nemaju uredno izvršene obveze prema Općini Marija Bistrica.

7. Ponude trebaju biti dostavljene osobno ili zaprimljene putem pošte najkasnije do roka za otvaranje ponuda, a to je 31. svibnja 2022. god. do 12:00 sati.

Ponuditelji su dužni zapečatiti ponudu. Na omotnici treba naznačiti: “PONUDA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNE POVRŠINE ZA POSTAVLJANJE ŠANKA ­ NE OTVARATI” i adresu: Općina Marija Bistrica, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, Trg pape Ivana Pavla II., 34, 49246 Marija Bistrica.

Nepotpune, nepravodobno pristigle i ponude neoznačene kako je navedeno, neće se razmatrati.

Nakon roka za dostavu ponuda, nijedan ponuditelj ne može mijenjati sadržaj svoje ponude niti je zamijeniti novom.

8. Natječaj se provodi javnim otvaranjem pristiglih ponuda.

Ponude se otvaraju u zgradi Općine Marije Bistrice, Trg pape Ivana Pavla II., 34 ­ općinska vijećnica dana 31. svibnja 2022. godine, s početkom u 12:00 sati, kojem mogu pristupiti ponuditelji osobno, zakonski zastupnici ponuditelja ili opunomoćeni predstavnici ponuditelja uz predočenje ovjerene punomoći.

9. Najpovoljnijom će se smatrati ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta natječaja sadrži najviši iznos zakupnine.

Ukoliko se javi više ponuditelja s istom visinom ponuđene zakupnine, prednost ostvaruje ponuditelj koji je ranije predao ponudu.

10. Povjerenstvo nakon obrade pristiglih ponuda dostavlja općinskom načelniku prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja postoji mogućnost prigovora. Nakon ponovnog razmatranja općinski načelnik donosi konačnu Odluku o davanju u zakup lokacije.

11. Općina Marija Bistrica i utvrđeni najpovoljniji ponuditelj sklapaju ugovor o zakupu lokacije.

Ako natjecatelj čija je ponuda najpovoljnija odustane od sklapanja ugovora o zakupu, nema pravo na povrat jamčevine, a općinski načelnik može izabrati drugu po redu, najpovoljniju ponudu, odnosno poništiti natječaj za tu lokaciju i raspisati novi natječaj.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne uplati ukupni iznos zakupnine prije potpisivanja ugovora smatrat će se da je odustao od potpisivanja ugovora o zakupu.

12. Jamčevinu koju su položili ponuditelji čije ponude nisu prihvaćene vratit će im se najkasnije u roku od 8 dana od dana konačnosti Odluke načelnika Općine Marija Bistrica. Ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena, položena jamčevina uračunava se u zakupninu.

13. Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja zadržava pravo da ne izvrši odabir po natječaju u potpunosti ili djelomično bez obveze davanja obrazloženja tog postupka i za isto ne snosi odgovornost.

14. Dodatne informacije u svezi nadmetanja mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marije Bistrice, Trg pape Ivana Pavla II. 34, Marija Bistrica ili na broj tel. 049/469-119.

KLASA: 372-03/22-01/8

URBROJ: 2113/02-04/01-22-2

U Mariji Bistrici, 23. svibnja 2022. god.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

Branka Herceg, dipl.oec.

Obrazac

Skip to content