Javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javne površine za prodaju iz kioska

KLASA: 372-03/17-01/49

URBROJ: 2113/02-01-17-16

U Mariji Bistrici, 16. studenog 2017.

Na temelju članka 4. Pravilnika o davanju u zakup i na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br. 11/08 i Službeni glasnik Općine Marija Bistrica br. 4/14 i 4/17) i Zaključka načelnika Općine Marija Bistrica od 16. studenoga 2017. godine KLASA:372-03/17-01/49, URBROJ: 2113/02-01-17-15, načelnik Općine Marija Bistrica raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javne površine za prodaju iz kioska

1. PREDMET NATJEČAJA

­zakup javne površine za prodaju iz kioska na slijedećoj lokaciji:

„OBALA“ br. 1 – kč.br. 340 k.o. Marija Bistrica:

Red.br.

Lokacija

Djelatnost

Tip privr.objekta

Površina

Početna cijena

1.

Križanje Zagrebačke ulice i Nove ceste „OBALA“ – prodajno mjesto br. 1

Pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga (hrane i pića)

kiosk

(dim 3,0×2,0 m)

6 m2

2.500,00

2. Lokacija označena rednim brojem 1. koja je predmet ovog natječaja, a nalazi se u Mariji Bistrici, križanje Zagrebačka ulice i Nove ceste, tzv. „OBALA“ – u sklopu programa „Advent u Mariji Bistrici 2017.“ daje se u Zakup u vremenu od 9. prosinca 2017. do 14. siječnja 2018. g. isključivo u svrhu pružanja jednostavnih ugostiteljskih usluga (hrane i pića) sve dane u tjednu osim ponedjeljkom.

3. Na natječaju mogu sudjelovati fizičke i pravne osobe registrirane za djelatnost koja će se obavljati u privremenom objektu na lokaciji iz natječaja.

4. Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu, u iznosu od 500,00 kn na žiro račun ­

Općine Marija Bistrica broj IBAN: HR4423600001825600009, poziv na broj: 7706 – OIB (Osobni identifikacijski broj), svrha uplate: JAMČEVINA ZA ZAKUP LOKACIJE ZA PRODAJU IZ KIOSKA

5. Pismena ponuda za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:

­dokaz da je ponuditelj uplatio jamčevinu

­presliku osobne iskaznice, ukoliko je ponuditelj fizička osoba

­presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravnu, odnosno obrtni registar za fizičke osobe

­dokaz da je registriran za prodaju proizvoda iz natječaja

­ visinu ponuđene zakupnine

­ dokaz o dospjelim i izvršenim obvezama prema Općini Marija Bistrica

­ broj tekućeg ili žiro računa na koji će Općina Marija Bistrica izvršiti povrat jamčevine u slučaju neprihvaćanja ponude.

6. Na natječaju ne mogu sudjelovati ponuditelji koji nemaju uredno izvršene obveze prema Općini Marija Bistrica.

Neće se uzeti u razmatranje ponude onih ponuditelja protiv kojih je Komunalno redarstvo Općine Marija Bistrica vodilo upravni postupak (donijelo rješenje ili zaključak).

7. Ponude trebaju biti dostavljene osobno ili zaprimljene putem pošte najkasnije do roka za podnošenje ponuda, a to je do 24. studenog 2017. godine u 13,00 sati.

Ponuditelji su dužni zapečatiti ponudu. Na omotnici treba naznačiti: “PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNE POVRŠINE ZA PRODAJU IZ KIOSKA” ­ “NE OTVARATI” i adresu: Općina Marija Bistrica, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, Trg pape Ivana Pavla II. 34, 49246 Marija Bistrica.

Nepotpune, nepravodobno pristigle i ponude neoznačene kako je navedeno, neće se razmatrati.

Nakon proteka roka za dostavu ponuda, nijedan ponuditelj ne može mijenjati sadržaj svoje ponude niti je zamijeniti novom.

8. Natječaj se provodi javnim otvaranjem pristiglih ponuda.

Ponude se otvaraju u zgradi Općine Marija Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II. 34 ­ općinska vijećnica dana 24. studenog 2017. godine, s početkom u 13.00 sati, kojem mogu pristupiti ponuditelji osobno, zakonski zastupnici ponuditelja ili opunomoćeni predstavnici ponuditelja uz predočenje ovjerene punomoći.

9. Najpovoljnijom će se smatrati ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta natječaja sadrži najviši iznos zakupnine.

Ukoliko se javi više ponuditelja s istom visinom ponuđene zakupnine, prednost ostvaruje ponuditelj koji je ranije predao ponudu.

10. Povjerenstvo nakon obrade pristiglih ponuda dostavlja općinskom načelniku prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja postoji mogućnost prigovora koji se podnosi u roku od 8 dana od dostave Odluke. Nakon ponovnog razmatranja općinski načelnik donosi konačnu Odluku o davanju u zakup lokacije.

11. Općina Marija Bistrica i utvrđeni najpovoljniji ponuditelj sklapaju ugovor o zakupu lokacije.

Ako natjecatelj čija je ponuda najpovoljnija odustane od sklapanja ugovora o zakupu, nema pravo na povrat jamčevine, a općinski načelnik može izabrati drugu po redu, najpovoljniju ponudu, odnosno poništiti natječaj za tu lokaciju i raspisati novi natječaj.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne uplati ukupni iznos zakupnine prije potpisivanja ugovora smatrat će se da je odustao od potpisivanja ugovora o zakupu.

12. Jamčevinu koju su položili ponuditelji čije ponude nisu prihvaćene vratit će im se najkasnije u roku od 8 dana od dana konačnosti Odluke načelnika Općine Marija Bistrica. Ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena, položena jamčevina uračunava se u zakupninu.

13. Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja zadržava pravo da ne izvrši odabir po natječaju u potpunosti ili djelomično bez obveze davanja obrazloženja tog postupka i za isto ne snosi odgovornost.

14. Dodatne informacije u svezi nadmetanja mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marije Bistrice, Trg pape Ivana Pavla II. 34, Marija Bistrica ili na broj tel. 049/469-119.

N a č e l n i k

Općine Marija Bistrica

Josip Milički, ing.

Dostavlja se:

  1. Radio Marija Bistrica
  2. Oglasna ploča Općine Marija Bistrica

Obrazac ponude

Skip to content