Javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javne površine

KLASA: 372-03/19-01/44

URBROJ: 2113/02-04/1-19-16

U Mariji Bistrici, 6. prosinca 2019.g.

Na temelju članka 4. Pravilnika o davanju u zakup i na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br. 11/08 i Službeni glasnik Općine Marija Bistrica br. 4/14 i 4/17) i Zaključka načelnika Općine Marija Bistrica od 5. studenoga 2019. godine KLASA:372-03/19-01/44, URBROJ: 2113/02-01-19-15, Povjeresntvo za provedbu javnog natječaja raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javne površine

1. PREDMET NATJEČAJA

­zakup javne površine putem prikupljanja pismenih ponuda za prodaju na slijedećim lokacijama:

TRG PAPE IVANA PAVLA II – kč.br. 316/2 k.o. Marija Bistrica:

Red.br.

Lokacija

Djelatnost

Tip privr.objekta

Površina

Početna cijena

1.

Trg pape Ivana Pavla II – kiosk -prodajno mjesto br. 5

Prodaja tradicijskih drvenih igračka, prodaja licitarskih proizvoda i prigodnih blagdanskih ukrasa

kiosk

( dim 2,0×2,0 )

4 m2

500,00 kn

2.

Trg pape Ivana Pavla II – prodajno mjesto br. 8

Prodaja kokica i helij balona

javna površina

( dim 2,0×2,0 )

4 m2

700,00 kn

2. Lokacija označena rednim brojem 1. a nalazi se na Trgu pape Ivana Pavla II – u sklopu programa „Advent u Mariji Bistrici 2019“ daje se u zakup u vremenu od 31. studenoga do 24. prosinca 2019.g., a lokacija označen rednim brojem 2. daje se u zakup od 31. studenoga do 31. prosinca 2019.g.

3. Na natječaju mogu sudjelovati fizičke i pravne osobe registrirane za djelatnost koja će se obavljati u privremenom objektu na lokaciji iz natječaja.

4. Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu, u iznosu od 100,00 kn na žiro račun ­

Općine Marije Bistrice broj IBAN: HR4423600001825600009, poziv na broj: 7706- OIB ( Osobni identifikacijski broj), svrha uplate: JAMČEVINA ZA ZAKUP LOKACIJE ZA PRODAJU S JAVNE POVRŠINE.

5. Pismena ponuda za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:

­dokaz da je ponuditelj uplatio jamčevinu,

­presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravnu, odnosno obrtni registar za fizičke osobe ili presliku rješenja o upisu obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva,

­dokaz da je registriran za prodaju proizvoda iz natječaja.

­ visinu ponuđene zakupnine,

­ dokaz o dospjelim i izvršenim obvezama prema Općini Marija Bistrica,

­ broj tekućeg ili žiro računa na koji će Općina Marija Bistrica izvršiti povrat jamčevine u slučaju neprihvaćanja ponude i/ili odustajanja od manifestacije puštanja lampiona

6. Na natječaju ne mogu sudjelovati ponuditelji koji nemaju uredno izvršene obveze prema Općini Marija Bistrica.

7. Ponude trebaju biti dostavljene osobno ili zaprimljene putem pošte najkasnije do roka za otvaranje ponuda, a to je 15. studenoga 2019.g. do 13:00 sati.

Ponuditelji su dužni zapečatiti ponudu. Na omotnici treba naznačiti: “PONUDA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNE POVRŠINE” ­ “NE OTVARATI” i adresu: Općina Marija Bistrica, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, Trg pape Ivana Pavla II., 34, 49246 Marija Bistrica.

Nepotpune, nepravodobno pristigle i ponude neoznačene kako je navedeno, neće se razmatrati.

Nakon roka za dostavu ponuda, nijedan ponuditelj ne može mijenjati sadržaj svoje ponude niti je zamijeniti novom.

8. Natječaj se provodi javnim otvaranjem pristiglih ponuda.

Ponude se otvaraju u zgradi Općine Marije Bistrice, Trg pape Ivana Pavla II., 34 ­ općinska vijećnica za sastanke dana 15. studenoga 2019. godine, s početkom u 13.00 sati, kojem mogu pristupiti ponuditelji osobno, zakonski zastupnici ponuditelja ili opunomoćeni predstavnici ponuditelja uz predočenje ovjerene punomoći.

9. Najpovoljnijom će se smatrati ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta natječaja sadrži najviši iznos zakupnine.

Ukoliko se javi više ponuditelja s istom visinom ponuđene zakupnine, prednost ostvaruje ponuditelj koji je ranije predao ponudu.

10. Po provedenom postupku natječaja prijedlog Odluke o davanju javnih površina u zakup donosi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja.

Učesnici u natječaju izvjestit će se o izvršenom odabiru u roku od 8 dana nakon donošenja konačne Odluke o odabiru.

11. Općina Marija Bistrica i utvrđeni najpovoljniji ponuditelj sklapaju ugovor o zakupu lokacije.

Ako natjecatelj čija je ponuda najpovoljnija odustane od sklapanja ugovora o zakupu, nema pravo na povrat jamčevine, a općinski načelnik može izabrati drugu po redu, najpovoljniju ponudu, odnosno poništiti natječaj za tu lokaciju i raspisati novi natječaj.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne uplati ukupni iznos zakupnine prije potpisivanja ugovora smatrat će se da je odustao od potpisivanja ugovora o zakupu.

12. Jamčevinu koju su položili ponuditelji čije ponude nisu prihvaćene vratit će im se najkasnije u roku od 8 dana od dana konačnosti odluke načelnika Općine Marija Bistrica. Ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena, položena jamčevina uračunava se u zakupninu.

13. Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja zadržava pravo da ne izvrši odabir po natječaju u potpunosti ili djelomično bez obveze davanja obrazloženja tog postupka i za isto ne snosi odgovornost.

14. Dodatne informacije u svezi natječaja mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marije Bistrice, Trg pape Ivana Pavla II., 34, Marija Bistrica ili na broj tel. 049/469-119.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Branka Herceg, dipl.oec.

Dostavlja se:

    1. Radio Marija Bistrica
    1. Oglasna ploča Općine Marija Bistrica


OBRAZAC PONUDE

PONUDITELJ:

NAZIV: ________________________

ADRESA: _______________________

_______________________

OIB: _______________________

Sukladno objavljenom natječaju za prikupljanje ponuda zadavanje u zakup javne površine za prodaju od 5. studenoga 2019.g. dostavljam Vam ponudu za zakup javne površine

Označene sa rednim brojem _______ za prodaju ______________________________

_______________________________ na Trgu pape Ivana Pavla II.:

Za naprijed navedeni zakup javne površine nudim cijenu u iznosu od ____________ kuna

( slovima: ____________________________________________ )

Broj tekućeg računa ili žiro-računa na koji će Općina Marija Bistrica izvršiti povrat jamčevine u slučaju neprihvaćanja ponude: ________________________________________,

otvoren u __________________________________________.

U _______________________ , ___________ 2019.g.

PODNOSITELJ PONUDE

_______________________

U prilogu:

1. dokaz da je ponuditelj uplatio jamčevinu

2. preslika rješenja o upisu u sudski registar za pravnu, odnosno obrtni registar za fizičke osobe;

3. potvrdu o dospjelim izvršenim obvezama prema Općini Marija Bistrica;

Skip to content