Javni natječaj za prodaju nekretnine

Na temelju Odluke načelnika KLASA: 945-05/23-01/4, URBROJ: 2140-22-04/1-23-2, od 20. lipnja 2023. god. raspisuje se

J A V N I    N A T J E Č A J

ZA PRODAJU NEKRETNINE

 U VLASNIŠTVU OPĆINE MARIJA BISTRICA

I.

Prodaje se nekretnina u vlasništvu Općine Marija Bistrica: ½ dijela k.č. br. 2566/3 k.o. Marija Bistrica, upisano u z.k. uložak br. 499, Općinskog suda u Zlataru, Zemljišnoknjižni odjel Donja Stubica i to:

Oznaka zemljišta čhv m2
KUĆA, ZGRADA, POSLOVNA ZGRADA I DVORIŠTE U MARIJA BISTRICI, ZAGREBAČKA 11 400 1439
   – KUĆA MARIJA BISTRICA, ZAGREBAČKA 11 71 255
   – ZGRADA U MARIJI BISTRICI, ZAGREBAČKA 11 21 77
   – POSLOVNA ZGRADA MARIJA BISTRICA, ZAGREBAČKA 11 47 169
   – DVORIŠTE MARIJA BISTRICA, ZAGREBAČKA 261 938

Nekretnina je opterećena uknjiženim založnim pravom Zagrebačke banke d.d. u iznosu od 130.000 kn /17.253,97 €,  iznosu od 360.000,00 kn / 47.780,02 € te u iznosu od 90.000,00 kn / 11.945,05 €, a suvlasnički dio koji je predmetom prodaje je opterećen uknjiženim založnim pravom u korist HS KRAFTFAHRZEUG- UND MASCHINENLEASING GMBH, OIB:46480388251, KÄRNTNER RING 5-7 5, 1015 BEČ, AUSTRIJA u iznosu od 8.480,21 €.

II.

Početna cijena nekretnine iz točke I. ovoga Javnoga natječaja iznosi 80.176,53 eura/ 604.090,08 kn (fiksni tečaj konverzije 1 eur = 7,53450 kn).

Troškove uknjižbe prava vlasništva na nekretnini u zemljišnim knjigama i katastru, kao i sve ostale troškove vezane uz prijenos prava vlasništva snosi ponuditelj/kupac.

U kupoprodajnu cijenu nekretnine nisu uračunati troškovi sanacije, troškovi eventualnog premještanja instalacija, ishođenja akta kojim se odobrava građenje, sl., već te troškove podmiruje kupac.

Nakon primitka uplate kupoprodajne cijene za predmetnu nekretninu Općina Marija Bistrica će podmiriti teret založnog prava na istima.  

III.

Pravo sudjelovanja u ovome Javnome natječaju imaju:

1. fizičke osobe  koje su  državljani Republike Hrvatske ili državljani država članica Europske unije

2. pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije

3. ostale pravne i fizičke osobe ako ispunjavaju hrvatskim zakonodavstvom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske, a pod uvjetom da svi prethodno navedeni nemaju dugovanja prema Općini Marija Bistrica.

Drugi suvlasnik nekretnine koja je predmet ovog natječaj ima pravo prvokupa ukoliko, po primitku obavijesti Općine u roku od 3 (tri) dana pisanim putem ili putem elektroničke pošte prihvati platiti cijenu najviše ponude pristigle na natječaj.

IV.

Pisana ponuda obvezno mora sadržavati sljedeće:

1. ime i prezime (naziv) ponuditelja, prebivalište, odnosno sjedište ponuditelja, OIB fizičke, odnosno pravne osobe, broj telefona,

2. oznaku nekretnine za koju se dostavlja ponuda,

3. ponuđenu cijenu nekretnine upisanu brojkama i slovima, a koja ne može biti manja od početne cijene predviđene ovim Javnim natječajem,

4. potpis ponuditelja.

V.

Ponudi se obvezno prilažu sljedeći dokazi o sposobnosti natjecatelja:

1. dokaz o hrvatskom državljanstvu za fizičku osobu (presliku osobne iskaznice) odnosno presliku putovnice za stranu fizičku osobu,

2. za pravne osobe izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra, ne stariji od 90 dana računajući od dana početka postupka natječaja, odnosno za obrtnike preslika rješenja ili obrtnice Ureda za gospodarstvo te ovjereni prijevod izvornika isprave o registraciji tvrtke u matičnoj državi (za stranu pravnu osobu ako im je dozvoljeno natjecanje),

3. dokaz o uplaćenoj jamčevini

4. podatak o broju računa-broj IBAN-a radi eventualnog povrata jamčevine

5. potvrda Općine Marija Bistrica da ponuditelj nema nepodmirenih dospjelih obveza prema Općini Marija Bistrica,

6. bilanca, račun dobiti i gubitka, odnosno odgovarajući financijski izvještaj ako je njihovo objavljivanje propisano u državi sjedišta gospodarskog subjekta (natjecatelj ovim dokazom sposobnosti mora dokazati da mu je ukupni prihod u prethodnoj godini bio jednak ili veći od početne vrijednosti nekretnine za koju se natječe; ako iz opravdanog razloga natjecatelj nije u mogućnosti dostaviti dokument o financijskoj sposobnosti koju je Općina Marija Bistrica tražila ovom točkom, može dokazati financijsku sposobnost bilo kojim drugim dokumentom koji se smatra prikladnim) – za obrtnike/pravne osobe

7. BON-2 ili SOL-2 (podaci o solventnosti) za obrtnike i pravne osobe, kojim natjecatelj dokazuje solventnost u posljednjih 6 mjeseci od dana objave ovog natječaja, odnosno natjecatelj u navedenom periodu ne može biti neprekidno u blokadi duže od 10 dana, odnosno 20 dana ukupno u istom periodu, a temeljem kojega Općina Marija Bistrica može zaključiti da će natjecatelj moći izvršiti ugovorne obveze,

8. izjava o prihvaćanju svih uvjeta iz ovog Javnog natječaja.

Ako dvije ili više fizičkih i/ili pravnih osoba podnosi zajedničku ponudu (zajednica ponuditelja), takva ponuda mora sadržavati podatke za svakog člana zajednice ponuditelja posebno (za fizičke osobe ime, prezime, adresu, OIB i potpis fizičke osobe, a za pravne osobe izvadak iz upisnika u koji je ponuditelj upisan, tvrtku i naziv, sjedište i OIB te puno ime i prezime ovlaštene osobe sa potpisom i pečatom), uz naznaku osobe koja je zadužena za komunikaciju (sa e mail adresom). Odgovornost ponuditelja iz zajedničke ponude je solidarna. Jamčevinu za zajednicu ponuditelja može uplatiti u cijelosti bilo koji član zajednice ponuditelja.

Nepotpune ponude kao i ponude s ponuđenom kupoprodajnom cijenom ispod utvrđene početne cijene smatrat će se nevažećim te će se odbaciti bez razmatranja.

VI.

Natječaj je otvoren do 06. srpnja 2023. godine do 13:00 sati.

Ponude se dostavljaju poštom preporučeno ili predaju neposredno u Općinu Marija Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II 34, 49246 Marija Bistrica u zatvorenoj omotnici s napomenom: „NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE – NE OTVARAJ“.

Sve ponude moraju biti dostavljene na urudžbeni zapisnik u Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Bistrica do  06. srpnja 2023. godine do 13:00 sati bez obzira na način dostave.

Ponude će se otvarati dana 06. srpnja 2023. god. u 13:00 sati u općinskoj vijećnici na adresi Općina Marija Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II 34, Marija Bistrica.

Otvaranje zaprimljenih ponuda je javno.

VII.

Ponuditelji su obvezni uplatiti jamčevinu od 10% utvrđene početne ukupne cijene  nekretnine  iz ovoga Javnog natječaja što iznosi 8.017,65 EUR.

Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Općine Marija Bistrica, IBAN: HR4423600001825600009, model 68, poziv na broj 7757-OIB, s naznakom „Jamčevina za natječaj – prodaja nekretnine“.

Odabranom ponuditelju uplaćena jamčevina uračunava se u iznos kupoprodajne cijene nekretnine, a ostalim ponuditeljima čija ponuda nije odabrana, vratit će se uplaćena jamčevina.

VIII.

Prodaja nekretnine koja je predmet ovog Natječaja provodi se po načelu “viđeno – kupljeno” te se neće priznati naknadni prigovori na pravne i/ili materijalne nedostatke.

Općina Marija Bistrica ne odgovara za eventualnu neusklađenost podataka koji se odnose na površinu, kulturu ili namjenu nekretnine koja je predmet ovog natječaja, a koji mogu proizaći iz katastarske, zemljišnoknjižne ili druge dokumentacije i stvarnog stanja u prostoru.

Općina Marija Bistrica ne odgovara za uvjete gradnje ili ograničenja u pogledu određenih uvjeta gradnje koji se odnose na nekretninu koja se prodaje na ovom natječaju, a mogu proizaći iz odgovarajućih zakonskih propisa ili odgovarajuće prostorno planske dokumentacije.

U slučaju postojanja posjeda treće osobe na nekretnini koja je predmet ovog natječaja, kupac je dužan o svom trošku osloboditi iste od osoba i stvari.

IX.

Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji, uz ispunjenje uvjeta iz ovoga Javnoga natječaja ponudi najviši iznos ukupne kupoprodajne cijene.

Prihvatljiva ponuda je ponuda koja sadrži svu dokumentaciju i ispunjava sve uvjete utvrđene ovim natječajem. Nepravovremene i neuredne ponude, kao i ponude u kojima je iznos ponuđene kupoprodajne cijene niži od početne cijene određene natječajem, neće se uzeti u razmatranje.

Odluku o odabiru najpovoljnijega ponuditelja donosi općinski načelnik na prijedlog Povjerenstva.

Ako dva ili više najpovoljnijih ponuditelja ponude isti iznos ukupne kupoprodajne cijene, prednost ima ranije dostavljena ponuda ukoliko zadovoljava ostale uvjete propisane ovim Javnim natječajem.

X.

Odabrani ponuditelj dužan je sklopiti ugovor s Općinom Marija Bistrica u roku od 15 dana, računajući od dana dostave Odluke o odabiru ponuditelja.

Ugovorom će se regulirati međusobna prava i obveze između ugovornih strana.

Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, u slučaju odustajanja od ponude ili odbijanja sklapanja ugovora, gubi pravo na povrat jamčevine u cijelosti.

Ako odabrani ponuditelj ne sklopi ugovor u navedenome roku, gubi pravo na jamčevinu u cijelosti, te će se u tome slučaju nekretnina ponuditi prvom sljedećem najpovoljnijem ponuditelju.

Iznos utvrđene kupoprodajne cijene odabrani ponuditelj dužan je uplatiti na račun Općine Marija Bistrica u roku od 15 dana, računajući od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji.

XI.

Općinski načelnik zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja i bez naknade novčanih i svih drugih eventualnih posljedica, kao i ne prihvatiti niti jednu zaprimljenu ponudu.

U tom se slučaju obvezuje na povrat uplaćene jamčevine.

XII.

Predmetna nekretnina može se pregledati svakim radnim danom od 08:00 do 14:00 sati do 05. srpnja 2023.g. uz obaveznu prethodnu najavu radi dogovora termina na kontakt broj: 099/672-0810 ili na email: josip.palanovic@marija-bistrica.hr.

XIII.

Smatra se da je ponuditelj podnošenjem ponude za kupnju nekretnine na ovome Javnome natječaju, koja sadrži njegove osobne podatke, uz tražene priloge, dao privolu Općini Marija Bistrica za prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na službenim stranicama i u Službenome glasniku Općine Marija Bistrica, a u svrhu radi koje su prikupljeni.

XIV.

Ovaj Javni natječaj bit će objavljen na oglasnoj ploči Općine Marija Bistrica i na službenoj web stranici Općine Marija Bistrica www.marija-bistrica.hr.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

Javni natječaj za prodaju nekretnina

Skip to content