Javni natječaj – zimska služba

Na temelju članka 15. st. 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13., 147/14. i 36/15.) i članka 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora na području Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 14/06.) načelnik Općine Marija Bistrica objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti

održavanja nerazvrstanih cesta Općine Marija Bistrica – zimska služba

1. Naručitelj:

Općina Marija Bistrica

Trg pape Ivana Pavla II 34, Marija Bistrica

OIB: 67413456362

2. Vrsta djelatnosti za koju se sklapa ugovor:

Komunalna djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Marija Bistrica-zimska služba.

3. Vrijeme na koje se sklapa ugovor:

2 (dvije) godine.

4. Vrsta i opseg posla:

Poslovi održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Marija Bistrica u zimskim uvjetima prema natječajnoj dokumentaciji.

5. Način određivanja cijene za obavljanje poslova, način i rok plaćanja:

Cijena ponude piše se brojkama i slovima u hrvatskim kunama. Upisuju se jedinične cijene za svaku pojedinu stavku iz troškovnika. Cijene trebaju biti iskazane bez poreza na dodanu vrijednost koji se iskazuje zasebno u cijeni ponude. Jedinične cijene su nepromijenjene.

Naručitelj će Izvršitelju dostavljati narudžbenice za održavanje nerazvrstanih cesta-zimsku službu dok će Izvršitelj Naručitelju ispostavljati obračunske situacije ili račune, koji će se plaćati s rokom od 30-40 dana.

6. Potrebno jamstvo za uredno izvršenje ugovora:

Odabrani ponuditelj mora odmah po potpisu ugovora dostaviti jamstvo za uredno izvršenje ugovora u iznosu od 30.000,00 u obliku bankarske garancije.

7. Način mjesto i rok za podnošenje ponuda:

Krajnji rok za dostavu ponuda je 27. studeni 2017. godine do 13:00 sati na adresu Općina Marija Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II 34, 49246 Marija Bistrica uz naznaku „Održavanje nerazvrstanih cesta-zimska služba – ne otvaraj”. Javno otvaranje ponuda održat će se 27. studenog 2017. godine u 13:00 sati u Općinskoj vijećnici.

8. Rok važenja ponude:

60 dana od dana otvaranja ponuda.

9. Isprave koje su prilog ponudi:

Obrazac ponude, dokazi financijske, pravne, poslovne i tehničke sposobnosti te ostala dokumentacija sukladno Natječajnoj dokumentaciji.

10. Kriterij za odabir ponuda:

Prihvatljiva ponuda sposobnog ponuditelja s najnižom ukupnom cijenom.

11. Preuzimanje natječajne dokumentacije: Na Web stranici Općine Marija Bistrica www.marija-bistrica.hr ili osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marija Bistrica. Nepotpune ponude i ponude zaprimljene nakon roka neće se razmatrati.

12. Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinsko vijeće Općine Marija Bistrica o ćemu će ponuđači biti obaviješteni u roku od 5 dana od dana donošenja Odluke. Ugovor o obavljanju komunalnih poslova s odabranim ponuditeljem biti će zaključen najkasnije u roku do 15 dana od dana donošenja Odluke o odabiru.

13. Općina Marija Bistrica pridržava pravo poništenja javnog natječaja.

14. Dodatne infomacije na tel: 049/469-119.

KLASA: 363-02/17-01/7

URBROJ: 2113/02-01-17-3

Marija Bistrica, 10. studenog 2017. god.

Načelnik

Općine Marija Bistrica

Josip Milički, ing.

Natječajna dokumentacija

Popis dionica

Zimsko održavanje – popis dionica_2017 – ispravak

Skip to content