JAVNI NATJEČAJ – ADVENT

za zakup javnih površina, štandova i korištenje kućica

Na temelju članka 4. Pravilnika o davanju u zakup i na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 11/08 i Službeni glasnik Općine Marija Bistrica br. 4/14 i 4/17) i Zaključka načelnika Općine Marija Bistrica od 6. studenoga 2023. godine (KLASA: 372-03/23-01/35, URBROJ: 2140-22-01-23-1), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za zakup javnih površina, štandova i korištenje kućica

1. PREDMET NATJEČAJA

­zakup javnih površina, štandova i korištenje kućica za prodaju na slijedećim lokacijama:

TRG PAPE IVANA PAVLA II  – k.č.br. 316/2 k.o. Marija Bistrica:

Red.br.LokacijaDjelatnostVrijeme korištenjaPovršinaPočetna cijena
1.Trg pape Ivana Pavla II – ugostiteljska kućica -prodajno mjesto br. 1Jednostavna ugostiteljska ponudaod 1. prosinca do 31. prosinca 2023. godine  6,0 m2464,53 eura / 3.500,00 kuna
2.Trg pape Ivana Pavla II – kućica -prodajno mjesto br. 2Prodaja drvenih igračaka i/ili licitara karakterističnih za područje Općine Marija Bistricaod 1. prosinca do 31. prosinca 2023. godine4,0 m266,36 eura / 500,00 kuna
3.Trg pape Ivana Pavla II – kućica -prodajno mjesto br. 3Prodaja drvenih igračaka i/ili licitara karakterističnih za područje Općine Marija Bistricaod 1. prosinca do 31. prosinca 2023. godine4,0 m266,36 eura / 500,00 kuna
4.Trg pape Ivana Pavla II – kućica -prodajno mjesto br. 4Prodaja drvenih igračaka i/ili licitara karakterističnih za područje Općine Marija Bistricaod 1. prosinca do 31. prosinca 2023. godine4,0 m266,36 eura / 500,00 kuna
5.Trg pape Ivana Pavla II – kućica -prodajno mjesto br. 5Prodaja drvenih igračaka i/ili licitara karakterističnih za područje Općine Marija Bistricaod 1. prosinca do 31. prosinca 2023. godine4,0 m266,36 eura / 500,00 kuna
6.Trg pape Ivana Pavla II – kućica -prodajno mjesto br. 6Prodaja drvenih igračaka i/ili licitara karakterističnih za područje Općine Marija Bistricaod 1. prosinca do 31. prosinca 2023. godine4,0 m266,36 eura / 500,00 kuna
7.Trg pape Ivana Pavla II – ugostiteljska kućica -prodajno mjesto br. 7Jednostavna ugostiteljska ponudaod 1. prosinca do 31. prosinca 2023. godine6,0 m2464,53 eura / 3.500,00 kuna
8.Trg pape Ivana Pavla II – kućica -prodajno mjesto br. 8Prodaja drvenih igračaka i/ili licitara karakterističnih za područje Općine Marija Bistricaod 1. prosinca do 31. prosinca 2023. godine2,0 m266,36 eura / 500,00 kuna
9.Trg pape Ivana Pavla II – ugostiteljska kućica – prodajno mjesto br. 9Jednostavna ugostiteljska ponuda – lepinje i hot dogod 1. prosinca do 31. prosinca 2023. godine4,0  m2331,81 eura / 2.500,00 kuna
10.Trg pape Ivana Pavla II – javna površina – prodajno mjesto br. 10Prodaja kokica, helij balona, sladoledaod 1. prosinca do 31. prosinca 2023. godine2,0  m292,91 eura / 700,00 kuna
11.Trg pape Ivana Pavla II – javna površina – prodajno mjesto br. 11Prodaja kokica, helij balona, sladoledaod 1. prosinca do 31. prosinca 2023. godine2,0  m292,91 eura / 700,00 kuna
12.Trg pape Ivana Pavla II – ugostiteljska kućica – prodajno mjesto br. 12Jednostavna ugostiteljska ponudaod 1. prosinca do 31. prosinca 2023. godine6,0 m2464,53 eura / 3.500,00 kuna

ZAGREBAČKA ULICA I “OBALA“ – k.č.br.  321 i 340 k.o. Marija Bistrica:

Red.br.LokacijaDjelatnostVrijeme korištenjaPovršinaPočetna cijena
13.Zagrebačka ulica – štand – prodajno mjesto br. 13Prodaja suvenira, vlastitih poljoprivrednih proizvoda i drugo.Od 1. prosinca do 31. prosinca 2023. godine4,0 m226,55 eura / 200,00 kuna
14.Zagrebačka ulica – štand – prodajno mjesto br. 14Prodaja suvenira, vlastitih poljoprivrednih proizvoda i drugo.Od 1. prosinca do 31. prosinca 2023. godine4,0 m226,55 eura / 200,00 kuna
15.Zagrebačka ulica – štand – prodajno mjesto br. 15Prodaja suvenira, vlastitih poljoprivrednih proizvoda i drugo.Od 1. prosinca do 31. prosinca 2023. godine4,0 m226,55 eura / 200,00 kuna
16.Zagrebačka ulica – štand – prodajno mjesto br. 16Prodaja suvenira, vlastitih poljoprivrednih proizvoda i drugo.Od 1. prosinca do 31. prosinca 2023. godine4,0 m226,55 eura / 200,00 kuna
17.Zagrebačka ulica – ugostiteljska kućica -prodajno mjesto br. 17Jednostavna ugostiteljska ponudaod 1. prosinca 2023.g. do 15. siječnja 2024. godine, svakim danom osim ponedjeljkom6,0 m2464,53 eura / 3.500,00 kuna

2. Na natječaju mogu sudjelovati fizičke i pravne osobe registrirane za djelatnost koja će se obavljati na lokacijama iz točke 1. ovog natječaja.

3. Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu, u iznosu od 39,82 eura / 300,00 kn na žiro račun ­

Općine Marija Bistrica IBAN: HR4423600001825600009,  poziv na broj: 7706-OIB (Osobni identifikacijski broj), svrha uplate: JAMČEVINA ZA ZAKUP LOKACIJE-ADVENT 2023 .

4. Pismena ponuda za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:

­ dokaz da je ponuditelj uplatio jamčevinu,

­ presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravnu, odnosno obrtni registar za fizičke osobe ili presliku rješenja o upisu obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva,

­ obrazac ponude s visinom ponuđene zakupnine,

­ dokaz o izvršenim obvezama prema Općini Marija Bistrica,

­ broj tekućeg ili žiro računa na koji će Općina Marija Bistrica izvršiti povrat jamčevine u slučaju neprihvaćanja ponude.

5. Na natječaju ne mogu sudjelovati ponuditelji koji nemaju uredno izvršene obveze prema Općini Marija Bistrica.

6. Ponude trebaju biti dostavljene u Općinu Marija Bistrica osobno ili zaprimljene putem pošte najkasnije do roka za otvaranje ponuda, a to je 14. studenoga 2023.g. do 12:00 sati.

Ponuditelji su dužni zapečatiti ponudu. Na omotnici treba naznačiti: “PONUDA ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA I KORIŠTENJE KUĆICA ­ NE OTVARATI” i adresu: Općina Marija Bistrica, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, Trg pape Ivana Pavla II. 34, 49246 Marija Bistrica.

Nepotpune, nepravodobno pristigle i ponude neoznačene kako je navedeno, neće se razmatrati.

Nakon roka za dostavu ponuda, ponuditelj ne može mijenjati sadržaj svoje ponude niti je zamijeniti novom.

7. Natječaj se provodi javnim otvaranjem pristiglih ponuda.

Ponude se otvaraju u zgradi Općine Marija Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II 34 ­ općinska vijećnica, dana 14. studenoga 2023. godine, s početkom u 12.00 sati. Javnom otvaranju ponudamogu pristupiti ponuditelji osobno, zakonski zastupnici ponuditelja ili opunomoćeni predstavnici ponuditelja uz predočenje ovjerene punomoći.

8. Kriteriji odabira najpovoljnije ponude su, uz uvjet prikladne djelatnosti,  najviša ponuđena cijena za određenu lokaciju i urednost ispunjavanja obveza prema Općini Marija Bistrica. U postupku pregleda i ocjene ponuda uzet će se u obzir samo ponude sljedećih ponuditelja: tradicijski stari zanati s proizvodima karakterističnim za ovo podneblje  i ugostitelji s ponudom jela i pića vezanih za običaje adventa. Detalji pihvatljivih djelatnosti navedeni su uz svaku pojedinu lokaciju.

9. Nakon otvaranja, pregleda i ocjene pristiglih ponuda na natječaj Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja dostavlja prijedlog Odluke o odabiru najpovoljijih ponuda načelniku Općine Marija Bistrica.

Konačnu Odluku o odabiru najpovoljinih ponuda donosi načelnik Općine Marija Bistrica.

Ponuditelji će se izvjestiti o izvršenom odabiru u roku od 8 dana nakon donošenja konačne Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuda.

10. Općina Marija Bistrica i utvrđeni najpovoljniji ponuditelji sklapaju ugovor o zakupu lokacije.

Ako ponuditelj čija je ponuda najpovoljnija odustane od sklapanja ugovora o zakupu, nema pravo na povrat jamčevine, a općinski načelnik može izabrati drugu po redu najpovoljniju ponudu, odnosno poništiti natječaj za tu lokaciju i raspisati novi natječaj.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne uplati ukupni iznos zakupnine prije potpisivanja ugovora smatrat će se da je odustao od potpisivanja ugovora o zakupu.

11. Ponuditelji čija će ponuda biti prihvaćena kao najpovoljnija, dužni su prilikom sklapanja Ugovora o zakupu javne površine kao sredstvo osiguranja ispunjenja ugovornih obveza uplatiti polog u iznosu od 100,00 eura / 753,45 kuna po prodajnom mjestu, a isti će se vratiti nakon isteka ugovora o zakupu. Ponuditelji su ujedno u obvezi jednokratno uplatiti paušal za odvoz i zbrinjavanje smeća u iznosu od 50,00 eura / 376,73 kuna za ugostiteljstvo, dok su ostali u obvezi uplatiti iznos od 15,00 eura / 113,02 kuna. 

12. Jamčevinu koju su položili ponuditelji čije ponude nisu prihvaćene vratit će im se najkasnije u roku od 8 dana od dana konačnosti Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuda. Ponuditelju čija ponuda bude odabrana, uplaćena jamčevina uračunava se u zakupninu.

 13. Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja zadržava pravo da ne izvrši odabir ponuda ili izvrši ponudu po natječaju u potpunosti ili djelomično te po potrebi izmjeni raspored kućica, štandova i tržnih prostora. Povjerenstvo ujedno zadržava pravo da lokacije za koje nije pristigla niti jedna ponuda ponudi drugo, treće i dalje rangiranim ponuditeljima po redoslijedu temeljenom na visini ponuđene cijene. U slučaju da je s istom ponuđenom cijenom više od jednog ponuditelja, u obzir se uzima datum i vrijeme predaje ponude.

14. Sve cijene unutar ovog natječaja preračunate su sukladno fiksnom tečaju konverzije u iznosu od 1 EURO = 7,53450 KUNA. Dodatne informacije u svezi natječaja mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marija Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II 34, Marija Bistrica ili na broj tel. 049/469-119.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Branka Herceg, dipl.oec.

Dostavlja se:

  1. Web stranica Općine Marija Bistrica;
  2. Oglasna ploča Općine Marija Bistrica;
  3. Radio Marija Bistrica;

O B R A Z A C   P O N U D E

PONUDITELJ: _____________________________

NAZIV:             __________________________

ADRESA:        __________________________

            _________________________

OIB:                _________________________

            Sukladno objavljenom Javnom natječaju za zakup javnih površina, štandova i korištenja kućica u svrhu održavanja manifestacije „Advent u Mariji Bistrici 2023“ te doček „Nove godine u podne“, dostavljam Vam ponudu za zakup javne površine:

            Redni broj ponude: _________, lokacija: _______________________________________

_______________, djelatnost: _____________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

Opširniji opis vrsta proizvoda i usluge: _______________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

            Za naprijed navedeni zakup javne površine/ korištenja kućice nudim cijenu u iznosu

od   ___________________ eura, ( slovima: _________________________________________ )

            Broj tekućeg računa ili žiro-računa na koji će Općina Marija Bistrica izvršiti povrat

jamčevine u slučaju neprihvaćanja ponude:IBAN:  _____________________________________,

otvoren u _____________________________________________________________________.

U  _______________________ , ___________ 2023.g.

PODNOSITELJ PONUDE

_______________________

U prilogu:

1. dokaz da je ponuditelj uplatio jamčevinu

2. preslika rješenja o upisu u sudski registar za pravnu, odnosno obrtni registar za fizičke osobe, rješenje o upisu OPG-a;

3. potvrdu o dospjelim izvršenim obvezama prema Općini Marija Bistrica;

Natječaj

Skica Trga

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Skip to content