JAVNI POZIV NOSITELJIMA STVARNIH PRAVA NA NEKRETNINAMA KOJE NEPOSREDNO GRANIČE S ZEMLJIŠTEM NA KOJEM JE IZVEDENA NERAZVRSTANA CESTA NC 1-023 “SEMPERI” O ZAPOČINJANJU POSTUPKA EVIDENTIRANJA NERAZVRSTANE CESTE

KLASA: 930-01/18-01/1

URBROJ: 2113/02-04/1-18-1

Marija Bistrica, 15. siječnja 2018. god.

Na temelju odredbi članka 123. do 133. Zakona o cestama (Narodne novine 84/11., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.), članka 81. Pravilnika o parcelacijskim i drugim geodetskim eleboratima (Narodne novine 86/07., 25/09. i 148/09.) i Odluke o nerazvrstanim cestama (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 5/13., 4/15., 13/15. i 4/16.) Općina Marija Bistrica objavljuje

JAVNI POZIV

NOSITELJIMA STVARNIH PRAVA NA NEKRETNINAMA KOJE NEPOSREDNO

GRANIČE S ZEMLJIŠTEM NA KOJEM JE IZVEDENA NERAZVRSTANA CESTA

NC 1-023 “SEMPERI”

O ZAPOČINJANJU POSTUPKA EVIDENTIRANJA NERAZVRSTANE CESTE

Općina Marija Bistrica započeti će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izvedena nerazvrstana cesta naziva NC 1-023 “Semperi” približne dužine 167.40 m. Predmet evidentiranja u naravi odgovara cesti u naselju Sušobreg Bistički koja kreće od lokalne ceste LC22066 do nerazvrstane ceste NC 3-043 uz istočnu stranu dvorišta sa kućnim brojevima 102 i 102/A, a nalazi se na katastarskoj čestici br. 3223 u k.o. Sušobreg.

Obilježavanje lomnih točaka granica nerazvrstane ceste biti će obavljeno uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Marka Mlinarića (Geo 850) iz trgovačkog društva „MOJA MEĐA“ d.o.o. sa sjedištem u Donjoj Stubici, Obrtnička ulica 1,

dana 22. siječnja 2018. godine (ponedjeljak) od 8.30 sati.

U svrhu evidentiranja predmetne nerazvrstane ceste naziva NC 1-023 “Semperi” u katastru i zemljišnoj knjizi, trgovačko društvo MOJA MEĐA d.o.o. izvršiti će izmjeru predmetnog zemljišta i izraditi geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste.

Svi nositelji stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s zemljištem na kojem je izvedena cesta mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 05. veljače 2018. godine (ponedjeljak) od 13.30 do 14.30 sati u prostorijama Općine Marija Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II 34, Marija Bistrica.

Pročelnica

Jedinstvenog upravnog odjela

Branka Herceg, dipl. oec.

Dostaviti:

1. Radio Marija Bistrica

2. Oglasna ploča, ovdje

3. web. stranica www.marija-bistrica.hr

4. Arhiva, ovdje

Skip to content