JAVNI POZIV NOSITELJIMA STVARNIH PRAVA NA NEKRETNINAMA KOJE NEPOSREDNO GRANIČE SA ZEMLJIŠTEM NA KOJEM JE IZVEDENA NERAZVRSTANA CESTA “NC 1-126 ULICA KRALJA TOMISLAVA” O ZAPOČINJANJU POSTUPKA EVIDENTIRANJA NERAZVRSTANE CESTE

KLASA: 930-09/17-01/1

URBROJ: 2113/02-04/1-17-2

Marija Bistrica, 29. rujna 2017. god.

Na temelju odredbi članka 123. do 133. Zakona o cestama (NN 84/11., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.), članka 81. Pravilnika o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima (NN 86/07., 25/09. i 148/09.) i Odluke o nerazvrstanim cestama Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 5/13., 4/15. i 4/16.) Općina Marija Bistrica objavljuje:

J A V N I P O Z I V

NOSITELJIMA STVARNIH PRAVA NA NEKRETNINAMA KOJE NEPOSREDNO

GRANIČE SA ZEMLJIŠTEM NA KOJEM JE IZVEDENA NERAZVRSTANA CESTA

“NC 1-126 ULICA KRALJA TOMISLAVA”

O ZAPOČINJANJU POSTUPKA EVIDENTIRANJA NERAZVRSTANE CESTE

Općina Marija Bistrica započeti će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izvedena nerazvrstana cesta naziva “NC 1-126 Ulica kralja Tomislava” približne dužine 425 m. Predmet evidentiranja u naravi odgovara ulici koji kreće od Trga pape Ivana Pavla II do županijske ceste 2221 (nasuprot trgovine KONZUM u Mariji Bistrici), a nalazi se na katastarskoj čestici br. 294/1 i dijelu čestice 168/5 u k.o. Marija Bistrica.

Obilježavanje lomnih točaka granica nerazvrstane ceste biti će obavljeno uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Marko Mlinarić (Geo 850) iz trgovačkog društva „MOJA MEĐA“ d.o.o. sa sjedištem u Donjoj Stubici, Obrtnička ulica 1,

dana 09. listopada 2017. godine (ponedjeljak) od 8.30 sati.

U svrhu evidentiranja predmetne nerazvrstane ceste naziva “NC 1-126 Ulica kralja Tomislava” u katastru i zemljišnoj knjizi, trgovačko društvo MOJA MEĐA d.o.o. izvršiti će izmjeru predmetnog zemljišta i izraditi geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste.

Svi nositelji stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 23. listopada 2017. godine (ponedjeljak) od 12.30 do 14.30 sati u prostorijama Općine Marija Bistrica u Mariji Bistrici, Trg pape Ivana Pavla II 34.

Pročelnica

Jedinstvenog upravnog odjela

Branka Herceg, dipl.oec.

Dostaviti:

1. Radio Marija Bistrica, Radio Stubica

2. Oglasna ploča, ovdje

3. Internet stranica: www.marija-bistrica.hr

4. Arhiva, ovdje

Izvješće o javnoj raspravi

Skip to content