Javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi

                Na temelju Odluke o poticaju u poljoprivredi na području Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 6/24) i članka 47. Statuta Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 4/21) objavljuje se

JAVNI POZIV

za dodjelu potpora u poljoprivredi

na području Općine Marija Bistrica za 2024. godinu

            Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. (SL L 352, 24.12.2013.) i Uredbe Komisije 2019/316 o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51, 1, 22.2.2019.) – u daljnjem tekstu: Uredba 1408/2013

1. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

            Predmet ovog javnog poziva je podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Općine Marija Bistrica u 2023. godini za slijedeća ulaganja u poljoprivredi:

            MJERA 1. Razvoj stočarstva – umjetno osjemenjivanje krava i krmača

            MJERA 2. Očuvanje stočarske proizvodnje – poticaj za uzgoj i držanje krava

            MJERA 3. Razvoj poljoprivredne proizvodnje – subvencioniranje kamata poljoprivrednih kredita

2. KORISNICI POTPORE I UVJETI ZA ODOBRAVANJE POTPORE

            Korisnici sredstava potpore su: fizičke/pravne osobe, obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja imaju sjedište odnosno prebivalište na području Općine i čija se proizvodnja odvija na području Općine, koji nemaju dugovanja prema Općini Marija Bistrica i ispunjavaju druge uvjete iz javnog poziva vezano za pojedinu mjeru.

            Za korisnike potpora koji su u sustavu PDV-a troškovi PDV-a nisu prihvatljivi za odobravanje potpore.

MJERA 1. razvoj stočarstva – umjetno osjemenjivanje krava i krmača

             – potpora će se odobriti korisniku za subvencioniranje troškova umjetnog osjemenjivanja krava i krmača od strane ovlaštene veterinarske ambulante u iznosu od 20,00 eura po plotkinji za obavljeno prvo osjemenjivanje.

Uvjeti za dodjelu potpore su:

            – korisnici potpore mogu biti fizičke osobe/pravne, obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja imaju sjedište odnosno prebivalište na području Općine i čija se proizvodnja odvija na području Općine, a koji ne posjeduju više od 5 grla ili krmača;

            – obavljena usluga osjemenjivanja od strane ovlaštene veterinarske ambulante za koju je izdan račun o obavljenom prvom osjemenjivanje krave ili krmače, ako na računu nije vidljivo da se radi o prvom osjemenjivanju i izdanu potvrdu ovlaštene veterinarske ambulante o obavljenom prvom osjemenjivanju;

            –  korisnici potpore moraju ima podmirene sve obveze prema Općini;

            – korisnici potpore moraju imati  karton o obilježavanju goveda i/ili dokaz o upisu u jedinstveni registar domaćih životinja (za krmače nije uvjet);

            – korisnici potpore ostvaraju pravo na potporu nakon odobrenog zahtjeva od strane Općine.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu:

            1. presliku osobne iskaznice i OIB – za fizičke osobe

            2. presliku rješenja o upisu u Sudski registar – za pravne osobe/karticu OPG-a

            3. presliku rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava

            4. preslika tekućeg/žiro računa – IBAN

            5. podatak da korisnik potpore nema nepodmirenih obveza prema Općini

            6. izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora  (po korisniku iznos potpore ne smije prijeći 20.000,00 EUR-a tijekom razdoblja od tri fiskalne godine i ne smije tražiti financiranje istih prihvatljivih troškova za koje je zatražio financiranje iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike 2023. -2027.)

            7. presliku računa veterinarske stanice koja je obavila uslugu prvog osjemenjivanja i potvrdu o obavljenom prvom osjemenjivanju.

            8. presliku kartona o obilježavanju goveda i/ili dokaz o upisu u jedinstveni registar domaćih životinja.

MJERA 2. Očuvanje stočarske proizvodnje – poticaj za uzgoj i držanje krava

            Potpora će se odobriti korisniku za uzgoj i držanje krava po domaćinstvu do najviše 2 (dvije) krave u tekućoj godini u iznosu od 100,00 eura  po kravi.

Uvjeti za dodjelu potpore su:

            – korisnici potpore mogu biti fizičke osobe/pravne, obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja imaju sjedište odnosno prebivalište na području Općine i čija se proizvodnja odvija na području Općine, a koji ne posjeduju više od 5 grla;

            – korisnici potpore mogu potporu ostaviti za do najviše 2 (dvije) krave;

            – korisnici potpore moraju imati podmirene sve obveze prema Općini;

            – korisnici potpore moraju imati  karton o obilježavanju goveda i/ili dokaz o upisu u jedinstveni registar domaćih životinja;

            – korisnici potpore ostvaruju pravo na potporu nakon odobrenog zahtjeva od strane Općine.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu:

            1. presliku osobne iskaznice i OIB – za fizičke osobe

            2. presliku rješenja o upisu u Sudski registar – za pravne osobe

            3. presliku rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava/karticu OPG-a

            4. preslika tekućeg/žiro računa – IBAN

            5. potvrdu/izvadak iz evidencije da korisnik potpore nema nepodmirenih obveza prema Općini

            6. izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora

            8. presliku kartona o obilježavanju goveda i/ili dokaz o upisu u jedinstveni registar domaćih životinja.

MJERA 3. razvoj poljoprivredne proizvodnje – subvencioniranje kamata poljoprivrednih kredita

            Potpora će se odobriti korisniku za sufinanciranje kamata na poljoprivredne kredite u visini od 1% kamata za sklopljeni iznos kredita prema otplatnom planu samo uz sudjelovanje Krapinsko-zagorske županije.

Uvjeti za dodjelu potpore su:

            – korisnici potpore mogu biti fizičke osobe/pravne, obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja imaju sjedište odnosno prebivalište na području Općine i čija se poljoprivredna proizvodnja odvija na području Općine.

            – korisnici potpore moraju imati podmirene sve obveze prema Općini;

            – korisnici potpore mogu biti samo prema provedenom natječaju i uz sudjelovanje Krapinsko-zagorske županije

            – korisnici potpore ostvaruju pravo na potporu nakon odobrenog zahtjeva od strane Općine.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu:

            1. presliku osobne iskaznice i OIB – za fizičke osobe

            2. presliku rješenja o upisu u Sudski registar – za pravne osobe

            3. presliku rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava

            4. preslika tekućeg/žiro računa – IBAN

            5. potvrdu da korisnik potpore nema nepodmirenih obveza prema Općini

            6. izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora

            7. Odluku/Ugovor/zahtjev od Krapinsko-zagorske županije.

3. NAČIN I ROKOVI PODNOŠENJA ZAHTJEVA

            Zahtjev za dodjelu potpora podnosi se najkasnije do 15.12.2024. godine odnosno do utroška sredstava u Proračunu Općine za 2024. godinu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju i na propisanim obrascima koji se mogu dobiti u Općini Marija Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II 34 ili preuzeti na internetskim stranicama www.marija-bistrica.hr .

            Ispunjeni zahtjevi sa pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili poštom na adresu: Općina Marija Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II 34, Marija Bistrica.

            Nepotpuni zahtjevi, nerazumljivi i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija tražena za pojedinu potporu neće se razmatrati.

            Potrebni obrasci zahtjeva i izjava sastavni su dio ovog Javnog poziva.

            Podnositelju zahtjeva dostavlja se pisani zaključak o odobravanju dodjele potpore, a potpora se isplaćuje kvartalno odnosno prema mogućnostima proračuna tijekom godine do utroška osiguranih sredstava za pojedinu mjeru.

            Ovaj Javni poziv biti će objavljen na stranici Općine Marija Bistrica, www.marija-bistrica.hr i na oglasnoj ploči Općine Marija Bistrica te ne Radiju Marija Bistrica, a sve informacije mogu se dobiti u Općini Marija Bistrica ili na tel. 049/469-119.

KLASA: 320-01/24-01/4

URBROJ: 2140-22-01-24-1

Marija Bistrica, 10. lipnja 2024. godine

Načelnik

Općine Marija Bistrica

Josip Milički, ing.

Obrazac 1 – umjetno osjemenjivanje

Obrazac 2 – poticaj za uzgoj i držanje krava

Izjava o dodijeljenim potporama

Skip to content