Jedinstveni upravni odjel

Informacije

Jedinstveni upravni odjel obavlja upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonima, Statutom Općine Marija Bistrica, Odlukom o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marija Bistrica i drugim propisima.

Jedinstveni upravni  odjel odgovoran je Načelniku Općine za zakonito i pravodobno obavljanje poslova iz svog djelokruga. Načelnik Općine usklađuje i nadzire obavljanje poslova Jedinstvenog upravnog odjela.

U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti Jedinstveni upravni odjel samostalan je u granicama utvrđenim zakonima i općim aktima Općine.

Za obavljanje poslova Jedinstvenog upravnog odjela ustrojena su četiri odsjeka i dva vlastita pogona:

  1. Odsjek za financije i proračun
  2. Odsjek za upravno-pravne poslove, javnu nabavu i EU fondove
  3. Odsjek za društvene djelatnosti i opće poslove
  4. Odsjek za komunalne poslove
  5. Vlastiti pogon –  Uprava groblja
  6. Vlastiti pogon – usluge parkiranja na uređenim javnim površinama

Radno vrijeme

Jedinstvenog upravnog odjela raspoređuje se od ponedjeljka do petka, od 7:00 do 15:00 sati.

Načelnik Općine može ovisno o potrebama za pojedine službenike i namještenike odrediti i drugačiji raspored radnog vremena.

Službenici i namještenici Jedinstvenog upravnog odjela imaju svakog radnog dana pravo na odmor-stanku od 30 minuta, u vremenu od 11:00 do 11:30.

Uredovno vrijeme za rad sa strankama je svakog radnog dana u radnom vremenu.

Kontakti

Općina Marija Bistrica - Jedinstveni upravni odjel
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela:
Branka Herceg, dipl. oec.
Voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti i opće poslove: Sanja Čukman, inf.
Voditeljica Odsjeka za financije i proračun:
Đurđica Gorski, oec.
Voditeljica Odsjeka za upravno-pravne poslove, javnu nabavu i fondove: Suzana Hajnić, upr. prav.
Voditelj Odsjeka za komunalne poslove:
Josip Palanović, ing.
Koordinator poslova na groblju i Referent - komunalno-prometni redar: Matija Gabud
Skip to content