Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada

Projekt: Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada

Korisnik projekta: Općina Marija Bistrica

Opis projekta: Radi uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Republike Hrvatske, transparentnosti postupaka i pojednostavljenja procedura, te doprinosa postizanju ciljeva odvojenog prikupljanja komunalnog otpada i recikliranja, uvažavajući načelo ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost javio se na ograničeni pregovarački postupak poziva za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada u ime 407 jedinica lokalne samouprave.

Ovim projektom nabavljaju se spremnici za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona, otpadne plastike, otpadnog stakla i biootpada, raznih zapremina, označenih oznakom EU vidljivosti. Sastavni dio Javnog poziva je dokument Metodologija izračuna potrebnog volumena spremnika (excel tablica) putem koje se unosom službenih podataka (HAOP, 2016) i drugih podataka izračunava ukupan potreban volumen spremnika za svaku vrstu otpada, te koji se dalje razrađuje prema volumenu spremnika sukladno planu gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave za koju se spremnici nabavljaju, a sve u cilju dostizanja ciljeva odvojenog prikupljanja otpada propisanih Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 2017.-2022. godine („Narodne novine“ 3/2017).

Cilj i očekivani rezultati projekta: Uspostava odvajanja otpada na mjestu nastanka kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada koji nastaje, smanjio udio biorazgradivog komunalnog otpada u nastalom miješanom komunalnom otpadu, povećale količine reciklabilnog otpada i ispunila obveza Republike Hrvatske da osigura odvojeno prikupljanje i recikliranje otpadnog papira i kartona, otpadne plastike, otpadnog stakla i biootpada, te otpada koji se svrstava u posebne kategorije otpada.

Nabavom spremnika koji se financiraju iz sredstava OPKK putem Fonda, osigurava se pomoć jedinicama lokalne samouprave da provedu svoje zakonske obveze odnosno osiguraju provedbu ciljeva i zadaća iz usvojenih planova gospodarenja otpadom, a time i Republici Hrvatskoj da izvrši svoje obveze preuzete Ugovorom o pristupanju Europskoj uniji.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU: Ukupna procijenjena vrijednost projekta za Općinu Marija Bistrica iznosi 818.504,62 HRK od čaga se nabava spremnika sufinancira sa 85% bespovratnih EU sredstava u iznosu od 695.728.93 HRK, dok preostala sredstva od 15% osigurava  Marija Bistrica u iznosu od 122.775, 68 HRK.

Razdoblje provedbe projekta: 10. kolovoz 2018.

Kontakt osobe za više informacija:

  • Branka Herceg, dipl. oec, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
  • e-mail: branka.herceg@marija-bistrica.hr 
  • telefon: 049/ 469 119, www.marija-bistrica.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

Više informacija o strukturnim fondovima možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Općine Marija Bistrica

Skip to content