Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

Općina Marija Bistrica dobila je Ugovor o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond). Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOE) donijelo je 16. siječnja 2018. godine Odluku o određivanju Fonda jedinim prihvatljivim Prijaviteljem na Ograničeni poziv za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje papira, kartona, plastike, stakla, biootpada i tekstila (KLASA: 351-01/18-01/31, URBROJ: 517-06-3-2-18-1). Ograničeni poziv će MZOE objaviti u svojstvu Posredničkog tijela razine 1 (PT1), a u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta. Sukladno Ograničenom pozivu i dostavi projektnog prijedloga od strane Fonda, PT1 će u suradnji s Fondom kao Posredničkim tijelom razine 2 (PT2) provesti postupak dodjele bespovratnih sredstava u svrhu donošenja odluke kojom će se Fondu kao korisniku sredstava dodijeliti sredstva EU u visini do 85% bespovratnih sredstava za sufinanciranje prihvatljivih troškova za projekt nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Nakon odrađenog postupka, spremnici će se isporučiti u svaku prijavljenu Jedinicu lokalne samouprave pa tako i u Općinu Marija Bistrica.

Skip to content