Nacrt Odluke o komunalnoj naknadi i nacrt Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

DOKUMENT ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU OPĆEG AKTA

Nacrt Odluke o komunalnoj naknadi i Nacrt Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

Općina Marija Bistrica

Početak savjetovanja

7. listopada 2022

Kraj savjetovanja

7. studenog 2022

RAZLOG DONOŠENJA

Ažuriranje uključuje zonu, uvođenje nove zone, usklađivanje vrijednosti boda komunalne naknade i koeficijenata zona.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da dostave svoje primjedbe na nacrt Odluke o komunalnoj naknadi i nacrt Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade najkasnije do 07. studenog 2022. godine do 14 sati putem OBRASCA za savjetovanje na e-mail. : opcina.marija.bistrica@kr.t-com.hr ili osobno/poštom na Trg pape Ivana Pavla II 34, 49246 Marija Bistrica.

Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13, 85/15, 69/22), nakon obavljenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, nositelj dokumenta dužan je dostaviti dokumentaciju na uvid. o prihvaćenim/neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima izvijestiti zainteresiranu javnost putem svojih web stranica, na kojima će objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.

Ako ne želite da vaš doprinos bude javan, to jasno naznačite prilikom slanja obrasca.

Zahvaljujemo na doprinosu u izradi što kvalitetnijeg nacrta Odluke o komunalnoj naknadi i nacrta Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade.

Obrazac za sudjelovanje u raspravi

Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade

Odluka o komunalnoj naknadi

Skip to content