Natječaj br. 1/2023 za prikupljanje ponuda za davanje u zakup lokacije za postavljanje ugostiteljske terase

Na temelju članka 4. Pravilnika o davanju u zakup i na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br. 11/08 i Službeni glasnik Općine Marija Bistrica br. 4/14 i 4/17) i Zaključka načelnika Općine Marija Bistrica od 21. ožujka 2023. godine, KLASA: 372-03/23-01/2, URBROJ: 2140-22-01-23-1, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja raspisuje

NATJEČAJ br. 1/2023

za prikupljanje ponuda za davanje u zakup lokacije za postavljanje ugostiteljske terase

1. PREDMET NATJEČAJA

­zakup lokacije putem prikupljanja pisanih ponuda za postavljanje ugostiteljske terase na sljedećoj lokaciji:

Red.br.

Lokacija

Djelatnost

Tip privr.objekta

Površina

Početna cijena

1.

Ispred lokala na adresi Ulica kralja Tomislava 8

Ugostiteljska terasa

ugostiteljstvo

49m2

2.276,05 eura / 17.148,90 kuna

2. Lokacija iz točke 1. ovog natječaja koja se daje u zakup počinje teći sklapanjem Ugovora od 4.4.2023. do 4.1.2024. godine (9 mjeseci).

3. Na natječaju mogu sudjelovati fizičke i pravne osobe registrirane za djelatnost koja će se obavljati na lokaciji iz natječaja.

4. Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu za lokaciju za koju dostave ponudu, u iznosu od 132,72 eura / 1.000,00 kuna, uplatom na žiro račun Općine Marija Bistrica IBAN: HR4423600001825600009, svrha uplate: JAMČEVINA ZA ZAKUP LOKACIJE (lokacija Ulica kralja Tomislava 8) sa pozivom na broj 5738-OIB (ponuditelja) i model HR 68.

5. Pisana ponuda za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati popunjeni, potpisani i ovjereni ponudbeni list te:

­ dokaz da je ponuditelj uplatio jamčevinu;

­ presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravnu, odnosno obrtni registar za fizičke osobe, ili rješenje o upisu u registar udruge;

­ dokaz o dospjelim i izvršenim obvezama prema Općini Marija Bistrica.

6. Na natječaju mogu sudjelovati ponuditelji koji imaju uredno izvršene obveze prema Općini Marija Bistrica.

7. Ponude trebaju biti dostavljene i zaprimljene u Općini Marija Bistrica najkasnije do roka za otvaranje ponuda, a to je 29. ožujka 2023. godine do 10,00 sati.

Na omotnici treba naznačiti: “PONUDA ZA JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNE POVRŠINE, ULICA KRALJA TOMISLAVA 8 ­ “NE OTVARATI” i adresu: Općina Marija Bistrica, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, Trg pape Ivana Pavla II 34, 49246 Marija Bistrica.

Nepotpune i nepravodobno pristigle ponude neće se razmatrati. Nakon roka za dostavu ponuda, niti jedan ponuditelj ne može mijenjati sadržaj svoje ponude niti ju zamijeniti novom.

8. Pristigle ponude se otvaraju javno.

Ponude se otvaraju u Općinskoj vijećnici Općine Marija Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II 34, dana 29. ožujka 2023. godine, s početkom u 10.00 sati, kojem mogu pristupiti ponuditelji osobno, zakonski zastupnici ponuditelja ili opunomoćeni predstavnici ponuditelja uz predočenje ovjerene punomoći.

9. Kriteriji odabira najpovoljnije ponude su najviša ponuđena cijena za naprijed navedenu lokaciju te urednost ispunjavanja obveza prema Općini Marija Bistrica.

Ukoliko se javi više ponuditelja s istom visinom ponuđene zakupnine, prednost ostvaruje ponuditelj koji je ranije predao ponudu.

10. Povjerenstvo nakon obrade pristiglih ponuda dostavlja načelniku prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Po provedenom postupku natječaja Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi načelnik Općine Marija Bistrica, a ista se dostavlja svim ponuditeljima.

11. Općina Marija Bistrica i utvrđeni najpovoljniji ponuditelj sklapaju ugovor o zakupu lokacije po pravomoćnosti Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u roku od 5 dana od dana dostave poziva za sklapanje ugovora.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne uplati prvu ratu zakupnine (1/3 ugovorenog iznosa) i ne ovjeri i potpiše ugovor o zakupu javne površine u traženom roku smatrat će se da je odustao od potpisivanja ugovora o zakupu.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane, odnosno ukoliko dostavi pismenu izjavu, odnosno usmenu izjavu na zapisnik u Općini Marija Bistrica da odustaje od sklapanja ugovora o zakupu, nema pravo na povrat jamčevine.

Po isteku roka za sklapanje ugovora o zakupu načelnik Općine Marija Bistrica donosi Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja sljedećem najpovoljnijem ponuditelju.

12. U slučaju otvaranja ugostiteljskog objekta na adresi Ulica kralja Tomislava 8, javna površina pod točkom 1. ovog Natječaja, ustupit će se u zakup pravnoj ili fizičkoj osobi koja će upravljati novootvorenim lokalom. U tom slučaju trenutnom zakupniku naprijed spomenute javne površine izvršit će se povrat uplaćenih sredstava umanjena za dane korištenja iste.

13. Jamčevinu koju su položili ponuditelji čije ponude nisu prihvaćene vratit će im se najkasnije u roku od 8 dana od dana pravomoćnosti Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja načelnika Općine Marije Bistrice. Ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena, položena jamčevina uračunava se u prvu ratu zakupnine.

14. Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja zadržava pravo da izvršiti odabir po natječaju u potpunosti ili djelomično bez obveze davanja obrazloženja i za isto ne snosi odgovornost.

15. Cijene unutar ovog Natječaja izražene u eurima preračunate su sukladno fiksnom tečaju konverzije od 7,53450 kuna. Dodatne informacije u svezi s natječajem mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marija Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II 34, Marija Bistrica, ili na broj tel. 049/469-119.

KLASA: 372-03/23-01/2

URBROJ: 2140-22-04/1-23-2

U Mariji Bistrici, 21. ožujka 2023. god.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Branka Herceg, dipl.oec.

Natječaj

Skip to content