Natječaj br. 2/2022 za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javne površine

Na temelju članka 4. Pravilnika o davanju u zakup i na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br. 11/08 i Službeni glasnik Općine Marija Bistrica br. 4/14 i 4/17) i Zaključka načelnika Općine Marija Bistrica od 19. travnja 2022. godine, KLASA:372-03/22-01/6 URBROJ:2140-22-01-22-52, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja raspisuje

NATJEČAJ br. 2/2022

za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javne površine

1. PREDMET NATJEČAJA

­zakup lokacije putem prikupljanja pisanih ponuda za zakup javne površine:

Red.br.

Lokacija

Djelatnost

Tip privr.objekta

Površina

Početna cijena

1.

Zagrebačka ul. desno štand br.5.

Prodaja balona

javna površina

3,0 m2

5.125,50 kn

2. Lokacija iz točke 1. ovog natječaja daje se u zakup koji počinje teči sklapanjem Ugovora do 30.10.2022. godine.

3. Na natječaju mogu sudjelovati fizičke i pravne osobe registrirane za djelatnost koja će se obavljati u privremenom objektu na lokaciji iz natječaja.

4. Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu za svaku lokaciju za koju dostave ponudu, u iznosu od 1.000,00 kuna, uplatom na žiro račun Općine Marija Bistrica IBAN: HR4423600001825600009, svrha uplate: „JAMČEVINA ZA ZAKUP-ZAGREBAČKA ULICA DESNO br.5“ sa pozivom na broj 5738-OIB (ponuditelja) i model HR68.

5. Pisana ponuda za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati popunjeni, potpisani i ovjereni ponudbeni list te:

­dokaz da je ponuditelj uplatio jamčevinu;

­­presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravnu, odnosno obrtni registar za fizičke osobe, ili rješenje o upisu u registar udruge;

­potvrdu da je član udruženja likovnih umjetnika, ako je primjenjivo;

­potvrdu (rješenje) da je u upisniku poljoprivrednih gospodarstava, izdano od nadležne službe za gospodarstvo, ako je primjenjivo;

­dokaz da je registriran za proizvodnju ukrasnih predmeta i suvenira, ako je primjenjivo;

­ dokaz o dospjelim i izvršenim obvezama prema Općini Marija Bistrica.

6. Na natječaju mogu sudjelovati ponuditelji koji imaju uredno izvršene obveze prema Općini Marija Bistrica.

7. Ponude trebaju biti dostavljene i zaprimljene u Općini Marija Bistrica najkasnije do roka za otvaranje ponuda, a to je 17. lipnja 2022. godine do 10,00 sati.

Na omotnici treba naznačiti: “PONUDA ZA JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNE POVRŠINE” ­ “NE OTVARATI” i adresu: Općina Marija Bistrica, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, Trg pape Ivana Pavla II 34, 49246 Marija Bistrica.

Nepotpune, nepravodobno pristigle i ponude s neoznačenom lokacijom neće se razmatrati.

Nakon roka za dostavu ponuda, niti jedan ponuditelj ne može mijenjati sadržaj svoje ponude niti ju zamijeniti novom.

8. Pristigle ponude se otvaraju javno.

Ponude se otvaraju u Općinskoj vijećnici Općine Marija Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II 34, dana 17. lipnja 2022. godine, s početkom u 10.00 sati, kojem mogu pristupiti ponuditelji osobno, zakonski zastupnici ponuditelja ili opunomoćeni predstavnici ponuditelja uz predočenje ovjerene punomoći.

9. Kriterij odabira najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena.

Ukoliko se javi više ponuditelja s istom visinom ponuđene zakupnine, prednost ostvaruje ponuditelj koji je ranije predao ponudu.

10. Povjerenstvo nakon obrade pristiglih ponuda dostavlja načelniku prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Po provedenom postupku natječaja Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi načelnik Općine Marija Bistrica, a ista se dostavlja svim ponuditeljima.

Na Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja postoji mogućnost prigovora koji se podnosi Općinskom načelniku Općine Marija Bistrica u roku od osam dana od dostave Odluke.

11. Općina Marija Bistrica i utvrđeni najpovoljniji ponuditelj sklapaju ugovor o zakupu lokacije po pravomoćnosti Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u roku od 5 dana od dana dostave poziva za sklapanje ugovora.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne uplati prvu ratu zakupnine (1/3 ugovorenog iznosa) i ne ovjeri i potpiše ugovoro o zakupu javne površine u traženom roku smatrat će se da je odustao od potpisivanja ugovora o zakupu.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane, odnosno ukoliko dostavi pismenu izjavu, odnosno usmenu izjavu na zapisnik u Općini Marija Bistrica da odustaje od sklapanja ugovora o zakupu, nema pravo na povrat jamčevine.

Po isteku roka za sklapanje ugovora o zakupu načelnik Općine Marija Bistrica donosi Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja sljedećem najpovoljnijem ponuditelju.

12. Jamčevinu koju su položili ponuditelji čije ponude nisu prihvaćene vratit će im se najkasnije u roku od 8 dana od dana pravomoćnosti Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja načelnika Općine Marije Bistrice. Ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena, položena jamčevina uračunava se u prvu ratu zakupnine.

13. Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja zadržava pravo da ne izvrši odabir po natječaju u potpunosti ili djelomično bez obveze davanja obrazloženja tog postupka i za isto ne snosi odgovornost.

14. Dodatne informacije u svezi s natječajem mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marija Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II 34, Marija Bistrica, ili na broj tel. 049/469-119.

KLASA: 372-03/22-01/6

URBROJ: 2140-22-04/1-22-53

U Mariji Bistrici, 9. lipnja 2022. god.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Branka Herceg, dipl.oec.

Dostavlja se:

  1. Radio Marija Bistrica
  2. Oglasna ploča Općine Marija Bistrica
  3. Web stranica Općine Marija Bistrica
  4. Ostala dostupna glasila

OBRAZAC PONUDE

PONUDITELJ

NAZIV: ________________________________________________________________________

ADRESA: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

OIB: _______________________

Sukladno objavljenom natječaju za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javne površine za postavljanje privremenih objekata, od 9. lipnja 2022. god. dostavljam Vam ponudu za zakup javne površine u _________________________________________________________

Za naprijed navedeni zakup javne površine nudim cijenu u iznosu od:

____________ kuna (godišnje po sezoni)

( slovima: ____________________________________________ )

Broj tekućeg računa ili žiro-računa na koji će Općina Marija Bistrica izvršiti povrat jamčevine u slučaju neprihvaćanja ponude IBAN: _____________________________________,

otvoren kod __________________________________________.

U _______________________ , ___________ 2022.g.

PODNOSITELJ PONUDE

_______________________

U prilogu:

1. dokaz da je ponuditelj uplatio jamčevinu

2. preslika rješenja o upisu u sudski registar za pravnu, odnosno obrtni registar za fizičke osobe

3. potvrdu/karticu kupca o dospjelim izvršenim obvezama prema Općini Marija Bistrica

4. ____________________________________________________________________________

Obrazac

Skip to content