NATJEČAJ br. 4/2023za prikupljanje ponuda za davanje u zakup lokacije za postavljanje ugostiteljskih objekata

Na temelju članka 4. Pravilnika o davanju u zakup i na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br. 11/08 i Službeni glasnik Općine Marija Bistrica  br. 4/14 i 4/17) i Zaključka načelnika Općine Marija Bistrica od 5. lipnja 2023. godine, KLASA: 372-03/23-01/11, URBROJ: 2140-22-01-23-1, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja raspisuje

NATJEČAJ br. 4/2023

za prikupljanje ponuda za davanje u zakup lokacije za postavljanje ugostiteljskih objekata – šanaka za točenje alkoholnih i bezalkoholnih pića na sljedećim lokacijama:

1. PREDMET NATJEČAJA

­zakup javne površine putem prikupljanja pismenih ponuda za postavljanje ugostiteljskog objekta – šanka za točenje alkoholnih i bezalkoholnih pića na sljedećim lokacijama:

Red.br.LokacijaDjelatnostTip privr.objektaPovršinaPočetna cijena
1.a) Zagrebačka ulica, kućni broj 13A (ispred športskog doma)Ugostiteljska djelatnost – točenje alkoholnih i bezalkoholnih pića1 šank6m219,91 euro / 150,00 kuna
2.b) Zagrebačka ulica, kućni broj 13A (ispred športskog doma)Ugostiteljska djelatnost – točenje alkoholnih i bezalkoholnih pića1 šank6m219,91 euro / 150,00 kuna
      

2. Lokacije koje su predmet natječaja daju se u zakup na dan 17. lipnja 2023. godine u vremenu od 13:00 do 02:00 sati i 18. lipnja 2023. godine u vremenu od 12:00 do 23:00 sati za vrijeme održavanja programa zabavno športski vikend.

3. Na natječaju mogu sudjelovati fizičke i pravne osobe registrirane za djelatnost koja će se obavljati na lokaciji iz natječaja.

4. Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu za lokaciju za koju dostave ponudu, u iznosu od 19,91 eura / 150,00 kuna, uplatom na žiro račun Općine Marija Bistrica IBAN: HR4423600001825600009, svrha uplate: JAMČEVINA ZA ZAKUP LOKACIJE (a ili b) sa pozivom na broj 5738-OIB (ponuditelja) i model HR 68.

5. Pisana ponuda za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati popunjeni, potpisani i ovjereni ponudbeni list te:

­ dokaz da je ponuditelj uplatio jamčevinu;

  •   presliku osobne iskaznice ukoliko je ponuditelj fizička osoba;

­ presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravnu, odnosno obrtni registar za fizičke osobe, ili    rješenje o upisu u registar udruge;

–  visinu ponuđene zakupnine;

­ dokaz o dospjelim i izvršenim obvezama prema Općini Marija Bistrica;

–  broj tekućeg ili žiro računa na koji će Općina Marija Bistrica izvršiti povrat jamčevine u slučaju neprihvaćanja ponude i/ili odustajanja od organizacije naprijed spomenutog programa.

6. Na natječaju mogu sudjelovati ponuditelji koji imaju uredno izvršene obveze prema Općini Marija Bistrica.

7. Ponude trebaju biti dostavljene i zaprimljene u Općini Marija Bistrica najkasnije do roka za otvaranje ponuda, a to je 13. lipnja 2023. godine do 10,00 sati.

Na omotnici treba naznačiti: “PONUDA ZA JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNE POVRŠINE, ZAGREBAČKA ULICA 13A „LOKACIJA“ ­ “NE OTVARATI” i adresu: Općina Marija Bistrica, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, Trg pape Ivana Pavla II 34, 49246 Marija Bistrica.

Nepotpune i nepravodobno pristigle ponude neće se razmatrati. Nakon roka za dostavu ponuda, niti jedan ponuditelj ne može mijenjati sadržaj svoje ponude niti ju zamijeniti novom.

8. Pristigle ponude se  otvaraju javno.

Ponude se otvaraju u Općinskoj vijećnici Općine Marija Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II 34 (općinska vijećnica), dana 15. lipnja 2023. godine, s početkom u 10.00 sati, kojem mogu pristupiti ponuditelji osobno, zakonski zastupnici ponuditelja ili opunomoćeni predstavnici ponuditelja uz predočenje ovjerene punomoći.

9. Kriteriji odabira najpovoljnije ponude su najviša ponuđena cijena za naprijed navedenu lokaciju te urednost ispunjavanja obveza prema Općini Marija Bistrica.

Ukoliko se javi više ponuditelja s istom visinom ponuđene zakupnine, prednost ostvaruje ponuditelj koji je ranije predao ponudu.

10. Povjerenstvo nakon obrade pristiglih ponuda dostavlja načelniku prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Po provedenom postupku natječaja Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi načelnik Općine Marija Bistrica, a ista se dostavlja svim ponuditeljima.

11. Općina Marija Bistrica i utvrđeni najpovoljniji ponuditelj sklapaju ugovor o zakupu lokacije po pravomoćnosti Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u roku od 2 dana od dana dostave poziva za sklapanje ugovora. Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane, odnosno ukoliko dostavi pismenu izjavu, odnosno usmenu izjavu na zapisnik u Općini Marija Bistrica da odustaje od sklapanja ugovora o zakupu, nema pravo na povrat jamčevine.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne uplati ukupni iznos zakupnine prije potpisivanja ugovora smatrat će se da je odustao od potpisivanja ugovora o zakupu.

12. Jamčevinu koju su položili ponuditelji čije ponude nisu prihvaćene vratit će im se najkasnije u roku od 8 dana od dana pravomoćnosti Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja načelnika Općine Marije Bistrice. Ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena, položena jamčevina uračunava ukupni iznos zakupnine.

13. Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja zadržava pravo da izvršiti odabir po natječaju u potpunosti ili djelomično bez obveze davanja obrazloženja i za isto ne snosi odgovornost.

14. Cijene unutar ovog Natječaja izražene u eurima preračunate su sukladno fiksnom tečaju konverzije od 7,53450 kuna. Dodatne informacije u svezi s natječajem mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marija Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II 34, Marija Bistrica, ili na broj tel. 049/469-119.

KLASA: 372-03/23-01/11

URBROJ: 2140-22-04/1-23-2

U Mariji Bistrici, 6. lipnja 2023. god.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Branka Herceg, dipl.oec.

Obrazac

Skip to content