NATJEČAJ br. 5/2024

za prikupljanje ponuda za davanje u zakup lokacije za postavljanje pokretne radnje, uslužne naprave, pokretne naprave za izradu i prodaju umjetničkih predmeta i štandova

1. PREDMET NATJEČAJA

­zakup lokacije putem prikupljanja pisanih ponuda za postavljanje privremenog objekta na sljedećoj lokaciji:

Red.br.LokacijaDjelatnostTip privr.objektaPovršinaPočetna cijena
1.Zagrebačka ul. štand br.24Prodaja suveniraŠtand3,0 m²744,64 eura

2. Lokacija iz točke 1. ovog natječaja daje se u zakup koji počinje teći od 1. srpnja do 31. listopada 2024. godine.

3. Na natječaju mogu sudjelovati fizičke i pravne osobe registrirane za djelatnost koja će se obavljati u privremenom objektu na lokaciji iz natječaja.

4. Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 132,72 eura, uplatom na žiro račun Općine Marija Bistrica IBAN: HR4423600001825600009, svrha uplate: JAMČEVINA ZA ZAKUP LOKACIJE ŠTAND BR. 24, sa pozivom na broj 5738 – OIB (ponuditelja) i model HR 68.

5. Pisana ponuda za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati popunjeni, potpisani i ovjereni ponudbeni list te:

­dokaz da je ponuditelj uplatio jamčevinu;

­presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravnu, odnosno obrtni registar za fizičke osobe, ili rješenje o upisu u registar udruge;

­potvrdu da je član udruženja likovnih umjetnika, ako je primjenjivo;

­potvrdu (rješenje) da je u upisniku poljoprivrednih gospodarstava, izdano od nadležne službe za gospodarstvo, ako je primjenjivo;

­ dokaz da je registriran za proizvodnju ukrasnih predmeta i suvenira, ako je primjenjivo;

­ dokaz o dospjelim i izvršenim obvezama prema Općini Marija Bistrica.

6. Na natječaju mogu sudjelovati ponuditelji koji imaju uredno izvršene obveze prema Općini Marija Bistrica.

7. Ponude trebaju biti dostavljene i zaprimljene u Općini Marija Bistrica najkasnije do roka za otvaranje ponuda, a to je 25. lipnja 2024. godine do 10,00 sati.

Na omotnici treba naznačiti: “PONUDA ZA JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNE POVRŠINE – ŠTAND BR. 24 ­ NE OTVARATI” i adresu: Općina Marija Bistrica, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, Trg pape Ivana Pavla II 34, 49246 Marija Bistrica.

Nepotpune, nepravodobno pristigle i ponude s neoznačenom lokacijom neće se razmatrati.

Nakon roka za dostavu ponuda, niti jedan ponuditelj ne može mijenjati sadržaj svoje ponude niti ju zamijeniti novom.

8. Pristigle ponude se  otvaraju javno.

Ponude se otvaraju u Općinskoj vijećnici Općine Marija Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II 34, dana 25. lipnja 2024. godine, s početkom u 10:00 sati, kojem mogu pristupiti ponuditelji osobno, zakonski zastupnici ponuditelja ili opunomoćeni predstavnici ponuditelja uz predočenje ovjerene punomoći.

9. Kriteriji odabira najpovoljnije ponude su najviša ponuđena cijena za određenu lokaciju, tradicijski stari zanati s proizvodima karakterističnim za ovo podneblje, obiteljska poljoprivredna gospodarstva s proizvodima karakterističnim za ovo podneblje i urednost ispunjavanja obveza prema Općini Marija Bistrica.

Ukoliko se javi više ponuditelja s istom visinom ponuđene zakupnine, prednost ostvaruje ponuditelj koji je ranije predao ponudu.

10. Povjerenstvo nakon obrade pristiglih ponuda dostavlja načelniku prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Po provedenom postupku natječaja Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi načelnik Općine Marija Bistrica, a ista se dostavlja svim ponuditeljima.

Na Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja postoji mogućnost prigovora koji se podnosi Općinskom načelniku Općine Marija Bistrica u roku od osam dana od dostave Odluke.

11. Općina Marija Bistrica i utvrđeni najpovoljniji ponuditelj sklapaju ugovor o zakupu lokacije po pravomoćnosti Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u roku od 5 dana od dana dostave poziva za sklapanje ugovora.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne uplati prvu ratu zakupnine (1/3 ugovorenog iznosa) i ne ovjeri i potpiše ugovor o zakupu javne površine u traženom roku, smatrat će se da je odustao od potpisivanja ugovora o zakupu.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane, odnosno ukoliko dostavi pismenu izjavu, odnosno usmenu izjavu na zapisnik u Općini Marija Bistrica da odustaje od sklapanja ugovora o zakupu, nema pravo na povrat jamčevine.

Po isteku roka za sklapanje ugovora o zakupu načelnik Općine Marija Bistrica donosi Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja sljedećem najpovoljnijem ponuditelju.

12. Jamčevinu koju su položili ponuditelji čije ponude nisu prihvaćene vratit će im se najkasnije u roku od 8 dana od dana pravomoćnosti Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja načelnika Općine Marije Bistrice. Ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena, položena jamčevina uračunava se u prvu ratu zakupnine.

13. Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja zadržava pravo da ne izvrši odabir po natječaju u potpunosti ili djelomično bez obveze davanja obrazloženja tog postupka i za isto ne snosi odgovornost.

14. Dodatne informacije u svezi s natječajem mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marija Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II 34, Marija Bistrica, ili na broj tel. 049/469-119.

KLASA: 372-03/24-01/23

URBROJ: 2140-22-01/1-24-2

U Mariji Bistrici, 17. lipnja 2024. god.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Branka Herceg, dipl.oec.

Zaključak

Obrazac ponude

Skip to content