Natječaj za dodjelu pomoći za školovanje učenicima srednjih škola i redovitim studentima za nastavnu godinu 2010./2011.

Općina Marija Bistrica raspisala je natječaj za dodjelu pomoći za školovanje učenicima i redovitim studentima za nastavnu godinu 2010./2011.

Na temelju članka 4. Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupaka za dodjelu pomoći za školovanje učenicima i studentima s područja Općine Marija Bistrica, (Službeni glasnik KZŽ broj 13/04), Općina Marija Bistrica dana 05. studenog 2010. raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu pomoći za školovanje učenicima srednjih škola i redovitim studentima za nastavnu godinu 2010./2011.

Natječaj se raspisuje za 5 učeničkih i 4 studentske pomoći.

Pravo na pomoć mogu ostvariti učenici srednjih škola i redoviti studenti na fakultetima i višim školama čiji roditelji, posvojitelji ili skrbnici imaju prebivalište na području Općine Marija Bistrica.

Zahtjev za dodjelu pomoći može se podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marija Bistrica ili na ovoj stranici u kategoriji >Dokumenti općine<.

ZAHTJEVU TREBA PRILOŽITI SLIJEDEĆU DOKUMENTACIJU:

  1. Presliku osobne iskaznice roditelja, posvojitelja ili skrbnika učenika/studenta ili drugu javnu ispravu kojoj se dokazuje prebivalište na području Općine Marija Bistrica
  2. Potvrda škole, odnosno fakulteta o upisu na redovno školovanje;
  3. Fotokopija svjedodžbe prethodnog razreda odnosno prijepis ocjena prethodne akademske godine;
  4. Izjava o članovima zajedničkog kućanstva i prihodima (propisani obrazac);
  5. Službene potvrde o prihodima članova obiteljskog kućanstva ostvarenih u tekućoj godini do kraja mjeseca koji prethodi podnošenju zahtjeva:

a) Potvrdu o prosječnom mjesečnom prihodu od plaće u prethodna tri mjeseca prije mjeseca u kojem se podnosi zahtjev za odobrenje pomoći ilipotvrdu o visini ostvarene mirovine visina koja se utvrđuje zadnjom obavijesti o mirovinskim i invalidskim primanjima (potvrde za srpanj, kolovoz i rujan)

b )Potvrdu o visini dohotka od nesamostalnog rada, dohotka od samostalne djelatnosti ili dohotka od imovine i imovinskih prava odnosno ostalih dohodaka za svakog člana zajedničkog kućanstva (izdane od strane nadležne porezne uprave);

c) u slučaju nezaposlenosti – kopiju evidencijskog lista nezaposlenih osoba prijavljenih na Zavod za zapošljavanje ili potvrdu zavoda o statusu nezaposlenosti

NAPOMENA:Dječji dodatak, kao i privremene socijalne pomoći bilo kojeg člana porodičnog domaćinstva tražitelja pomoći ne ulazi u osnovicu prihoda domaćinstva za utvrđivanje prava na pomoć.

6. Ostalu dokumentacija kojom podnositelj zahtjeva može dokazati teže socijalne prilike prema kriterijima iz članka 13. Pravilnika (djeca roditelja poginulih u Domovinskom ratu ili djeca invalida Domovinskog rata, samohrani roditelji, djeca s teškoćama u razvoju, ostali članovi zajedničkog domaćinstva na redovnom školovanju-potvrde škole ili fakulteta).

7. Izjavu podnositelja zahtjeva da ne prima drugu pomoć, stipendiju ili učenički, odnosno studentski kredit.

U postupku za bodovanje uzet će se u obzir samo zahtjevi uz koje su priloženi svi traženi dokumenti.

Zahtjeve za dodjelu učeničkih i studentskih pomoći uz ostalu traženu dokumentaciju treba dostavitiu Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Bistrica, Trga pape Ivana Pavla II 34, u zatvorenoj omotnici sa naznakom “Za natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih pomoći” i to osobno ili poštom preporučeno, zaključno do 22. studenog 2010. god. do 14.00 sati.

Rezultati natječaja objavit će se na oglasnoj ploči Općine Marija Bistrica u roku od 15 dana od dana zaključenja natječaja.

Načelnik Općine Marija Bistrica

Stjepan Muhek, dipl.ing.,v.r.

Skip to content