Natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija

Klasa: 604-02/18-01/1

URBROJ: 2113/02-01-18-1

Marija Bistrica, 06. studeni 2018. god.

Na temelju odredbe članka 9. Pravilnika o dodjeli stipendija i drugih oblika financijske potpore darovitim učenicima i studentima s područja Općine Marija Bistrica, (Bistrički glasnik broj 06/16), načelnik Općine Marija Bistrica dana 06. studenog 2018. raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendije za školovanje učenicima srednjih škola

i redovitim studentima za šk./ak. godinu 2018./2019.

I.Natječaj se raspisuje za 11 učeničkih stipendija za školovanje u iznosu od 300,00 kn mjesečno i 10 studentskih stipendija za školovanje u iznosu od 500,00 kuna mjesečno.

II.Pravo na pomoć mogu ostvariti učenici srednjih škola i redoviti studenti na fakultetima i višim školama čiji roditelji, posvojitelji ili skrbnici imaju prebivalište na području Općine Marija Bistrica.

III. Zahtjev za odobravanje učeničkih/studentskih pomoći podnosi se na propisanom obrascu koji izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Bistrica.

IV. Zahtjevu je potrebno priložiti:

  1. Presliku domovnice učenika/studenta

  1. Presliku osobne iskaznice roditelja, posvojitelja ili skrbnika učenika/studenta ili drugu javnu ispravu kojom se dokazuje prebivalište na području Općine Marija Bistrica
  1. Potvrda škole, odnosno fakulteta o upisu na redovno školovanje (potvrda mora sadržavati naziv škole/fakulteta, smjer, godinu/razred)
  1. Opći uspjeh iz svih predmeta iz prethodne godine školovanja utvrđuje se jedinstvenom prosječnom ocjenom iz prethodne godine školovanja tako da se zbroj pojedinačnih ocjena iz svih predmeta/ispita podijeli s ukupnim broje predmeta/ispita. Tako dobiven prosjek izražava se određenim brojem bodova.
  2. Sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima i smotrama dokazuje se diplomom ili drugom službenom potvrdom nadležnog tijela smotre ili natjecanja.
  3. Sudjelovanje u odobrenim stručnim i znanstvenim projektima dokazuje se potvrdom organizacije koja je nositelj stručnog ili znanstvenog projekta te potvrdom da je projekt odobren od strane ovlaštenog tijela.
  4. Objavljeni radovi, javni nastupi te priznate inovacije dokazuju se originalom ili preslikom objavljenog rada, stručnim prikazom ili recenzijom, odnosno potvrdama ili diplomama o javnom nastupu.
  5. Osvojene nagrade dokazuju se uvjerenjem o dodijeljenoj nagradi.
  6. Pohađanje druge škole (glazbene, plesne i dr.) uz redovitu srednju školu dokazuje se potvrdom o upisu.

10. Socijalni status kandidata dokazuje se:

– potvrdom Porezne uprave o visini dohotka za proteklu kalendarsku godinu za sve članove

zajedničkog kućanstva,

– potvrdom srednje škole ili visokog učilišta o redovitom školovanju člana obitelji izvan mjesta

prebivališta,

– potvrdom ustanove za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja/staratelja,

– izjavom o broju članova kućanstva u obitelji,

– preslikom presude nadležnog suda o razvodu braka roditelja i izjavom roditelja da ne živi u

izvanbračnoj zajednici, a za umrlog roditelja izvodom iz matične knjige umrlih ukoliko kandidata

uzdržava samohrani roditelj,

– odlukom nadležnog suda/Centra za socijalnu skrb o uzdržavanju djeteta

– preslikom izvoda iz matične knjige umrlih ukoliko je dijete bez roditelja,

– potvrdom da je roditelj kandidata poginuli hrvatski branitelj ili stopostotni invalid Domovinskog

rata,

– potvrdom da je roditelj kandidata hrvatski branitelj ili invalid Domovinskog rata.

– potvrdom o teškim oštećenjima i posebnim potrebama djeteta.

NAPOMENA: Dječji dodatak, kao i privremene socijalne pomoći bilo kojeg člana porodičnog domaćinstva tražitelja pomoći ne ulazi u osnovicu prihoda domaćinstva za utvrđivanje prava na pomoć.

  1. Izjavu podnositelja zahtjeva pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da ne prima drugu pomoć, stipendiju ili učenički, odnosno studentski kredit.

V. Zahtjevi za koje se utvrdi da se temelje na netočnim ili neistinitim podacima ili dokumentaciji biti će isključeni iz postupka.

VI. Komisija za provođenje natječaja za dodjelu učeničkih/studentskih pomoći u postupku bodovanja uzet će u obzir samo zahtjeve kojima koje su priloženi SVI traženi dokumenti. Komisija na temelju rezultata natječaja sastavlja rang listu prema ukupno ostvarenom broju bodova sukladno čl. 6. Pravilnika. Rang lista će se objaviti na oglasnoj ploči Općine Marija Bistrica i na internet stranici Općine Marija Bistrica u roku od 15 dana od dana zaključenja natječaja.

VII. S podnositeljem zahtjeva kojem se odobri učenička/studentska pomoć sklapa se ugovor u roku od 15 dana od dana objave rang liste prema ukupnom broju ostavrenih bodova.

VIII. Zahtjeve za dodjelu učeničkih i studentskih pomoći uz ostalu traženu dokumentaciju treba dostaviti u Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Bistrica, Trga pape Ivana Pavla II 34, u ZATVORENOJ OMOTNICI s naznakom “Za natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija”, osobno ili poštom preporučeno, zaključno do 23. studenog 2018. god. do 12.00 sati.

Načelnik

Općine Marija Bistrica

Josip Milički, ing.

Zaštita osobnih podataka – Izjava

Izjava o članovima zajedničkog domaćinstva

Zahtjev – studenti

Zahtjev – učenici

Rang lista – studenti

Rang lista učenici

Skip to content