Natječaj za radno mjesto – Direktor komunalnog poduzeća Lijepa Bistrica d.o.o.

Lijepa Bistrica d.o.o.

Trg pape Ivana Pavla II 34

49246 Marija Bistrica

Tel.: 049/469-119

Fax.: 049/469-595

lijepa.bistrica@marija-bistrica.hr

Urudžbeni broj: 1/3-1/2020.

Marija Bistrica, 21.01.2020. god.

Trgovačko društvo Lijepa Bistrica d.o.o., Marija Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II 34, OIB: 82413603496, raspisuje dana 21. siječnja 2020. godine sljedeći

Natječaj

 1. Za radno mjesto DIREKTOR – 1 izvršitelj

Vrsta zaposlenja:

na neodređeno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci

Radno vrijeme:

puno radno vrijeme

Uvjeti:

 • minimalno VŠS/VSS tehničke struke
 • vozačka dozvola
 • poznavanje rada na računalu
 • poznavanje stranog jezika (engleski i/ili njemački jezik)
 • radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje godinu dana

Opis poslova:

 • organizira i rukovodi cjelokupnim poslovanjem društva
 • zastupa društvo, sklapa ugovore i druge pravne poslove s trećim osobama
 • donosi i provodi odluke, sukladno izjavi o osnivanju
 • podnosi izvješća nadzornom odboru i skupštini
 • prati i primjenjuje zakonske propise vezane za poslovanje društva
 • obavlja i druge poslove koji proizlaze iz Pravilnika o radu

Prijava:

Uz potpisanu prijavu za natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis

 • dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome)
 • presliku domovnice ili osobne iskaznice
 • presliku vozačke dozvole
 • potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od 1 mjeseca
 • izvadak iz e-radne knjižice kao dokaz radnog iskustva
 • ostalu dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenje uvjeta iz natječaja (npr. dokaz o pohađanju tečaja (ukoliko su pohađali) i sl.)
 • kontakt (telefon/mobitel i e-mail adresa)

Natječaj za predmetno radno mjesto traje do 31.01.2020. godine.

Prijavu na natječaj je potrebno dostaviti najkasnije do zadnjeg dana natječaja. Ako je prijava poslana putem pošte preporučenom pošiljkom zadnjeg dana natječaja, smatra se da je poslana u roku. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati, a osoba koja podnese nepotpunu ili nepravovremenu prijavu na natječaj neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

Dokumenti priloženi uz prijavu ne vraćaju se kandidatima pa se stoga predlaže dostaviti preslike tražene dokumentacije.

Prijave se mogu dostaviti osobno (svakim radnim danom od 7-15 sati) ili putem pošte preporučenom pošiljkom, u omotnici s naznakom „Natječaj za posao“, na adresu: Lijepa Bistrica d.o.o., Trg pape Ivana Pavla II 34, 49246 Marija Bistrica.

Kandidati koji su pravovremeno dostavili potpune prijave na natječaj bit će pozvani na razgovor.

Lijepa Bistrica d.o.o. zadržava pravo ne odabrati niti jednog prijavljenog kandidata te poništiti predmetni natječaj.

Napomena: Zaštita osobnih podataka

Molimo Vas da prije slanja prijave na natječaj pročitate informacije vezane za obradu Vaših osobnih podataka kao i informacije o Vašim pravima.

Lijepa Bistrica d.o.o. prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke u skladu s važećim propisima iz područja zaštite osobnih podataka, i to isključivo u svrhu provedbe ovog natječaja s ciljem utvrđivanja ispunjavanja uvjeta raspisanog natječaja te u svrhu objave obavijesti o izabranom kandidatu na mrežnim stranicama Općine Marija Bistrica.

Pravni temelj obrade Vaših osobnih podataka je poduzimanje radnji na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora o radu. Prikupljanje osobnih podataka s obzirom na definiranu svrhu predstavlja nužan uvjet za provedbu natječaja.

Lijepa Bistrica d.o.o. prikuplja i obrađuje samo one podatke koji su nužni za provedbu natječaja te Lijepa Bistrica d.o.o. napominje da ako odbijete dati pojedini osobni podatak, Lijepa Bistrica d.o.o. neće biti u mogućnosti ocjenjivati Vašu prijavu na natječaj.

Vaši osobni podaci prikupljeni na temelju ovog natječaja bit će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je to nužno za postizanje svrhe zbog koje se obrađuju. Osobni podaci će se brisati po završetku natječaja, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka. Obavijest o izabranom kandidatu će biti javno dostupna na mrežnim stranicama Općine Marija Bistrica 15 dana od dana objave rezultata natječaja.

U odnosu na obradu Vaših osobnih podataka prikupljenih na temelju natječaja za gore spomenuta radna mjesta imate sljedeća prava:

 • Pravo na pristup svojim osobnim podacima

Imate pravo tražiti potvrdu o tome jesu li Vaši osobni podaci obrađeni, te ako jesu, zatražiti pristup tim osobnim podacima i biti obaviješteni o vrsti obrađenih osobnih podataka, svrsi obrade i primateljima ili kategorijama primatelja. No, moramo uzeti u obzir i interese drugih pa ovo pravo nije apsolutno.

 • Pravo na ispravak

Imate pravo ispraviti netočne ili nepotpune osobne podatke koji se tiču Vas.

 • Pravo na brisanje (pravo na zaborav)

Imate pravo tražiti od nas da izbrišemo osobne podatke koji se tiču Vas ako su ispunjeni uvjeti za takvo brisanje. U slučaju da zbog zakonskih obveza nismo u mogućnosti izbrisati Vaše osobne podatke, možete zatražiti ograničenje obrade svojih osobnih podataka.

 • Pravo na ograničenje obrade

U određenim okolnostima, imate pravo zatražiti ograničavanje obrade Vaših osobnih podataka. Navedeno znači da se Vaši osobni podaci, uz iznimku pohrane, mogu samo obrađivati uz Vašu privolu za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva ili zbog razloga važnih za javni interes Europske unije ili države članice Europske unije.

 • Pravo na prijenos podataka

Imate pravo primiti, preko strukturiranog, uobičajenog i strojno čitljivog formata, osobne podatke koji se tiču Vas, a koje ste nama omogućili te imate pravo prenijeti te podatke drugom trgovačkom društvu.

 • Pravo na povlačenje privole

Napominjemo da imate pravo u svakom trenutku povući privolu koju ćete dati ispunjavanjem ovog upitnika, a na način da kontaktirate službenika za zaštitu osobnih podataka. Vaši osobni podaci se u tom slučaju više neće obrađivati, osim ako je njihova obrada nužna za ispunjavanje zakonske obveze.

 • Pravo na prigovor i prava glede automatiziranog donošenja odluka

U određenim okolnostima, imate pravo uložiti prigovor u bilo koje vrijeme, a na temelju Vaše određene situacije, na obradu Vaših osobnih podataka, uključujući profiliranje od strane Lijepa Bistrica d.o.o., i mi nećemo dalje obrađivati Vaše osobne podatke, osim ako postoje legitimni i zakoniti razlozi za obradu Vaših osobnih podataka, a koji interesi nadilaze Vaše interese, prava i slobode ili ako je to potrebno radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane naših pravnih zahtjeva, a u skladu s odredbama Uredbe GDPR i nacionalnim propisima.

 • Pravo na pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka

Imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka ako smatrate da se obradom Vaših osobnih podataka krši Uredba o zaštiti osobnih podataka (GDPR) ili se Vaši osobni podaci koriste suprotno spomenutoj Uredbi i nacionalnim propisima.

Vaša prava možete ostvariti podnošenjem zahtjeva trgovačkom društvu Lijepa Bistrica d.o.o. kao voditelju obrade i to na sljedeći način:

 • osobno predati na adresu Marija Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II 34 (od 7-15 sati) s naznakom: Zaštita osobnih podataka

 • poslati putem pošte s naznakom: Zaštita osobnih podataka

 • elektroničkim putem na e-mail adresu lijepa.bistrica@marija-bistrica.hr s naznakom: Zaštita osobnih podataka

Skip to content