O D L U K A COVID-19

KLASA: 810-01/20-01/1

URBROJ: 2113/02-01-20-2

Marija Bistrica, 16. ožujka 2020. god.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 46. Statuta Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica br. 2/18) načelnik Općine Marija Bistrica dana 16. ožujka 2020. godine donio je sljedeću

O D L U K U

u cilju suzbijanja širenja zarazne bolesti COVID-19 sa sljedećim uputama o ograničenju rada i mjerama ponašanja na području Općine Marija Bistrica:

1. Od 17. ožujka 2020. godine do 29. ožujka 2020. godine privremeno se zatvaraju:

– Općinska knjižnica i čitaonica Marija Bistrica

– Dom kulture Marija Bistrica i društveni domovi na području Općine

2. Sukladno Odluci načelnika od 13. ožujka 2020. g. privremeno je zatvoren Dječji vrtić „Pušlek“ od 16. ožujka 2020. godine do 27. ožujka 2020. godine. Dječji vrtić Pušlek u tom vremenu pružat će usluge za djecu čiji roditelji ne mogu osigurati ostanak djeteta kod kuće.

3. Zatvaraju se svi sportski tereni i igrališta te prostori koje koriste udruge civilnog društva za svoje aktivnosti.

4. Ograničavaju se okupljanja građana na otvorenom i zatvorenom prostoru sukladno napucima Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije.

5. Radno vrijeme Općinskih službi ostaje nepromijenjeno od 7:00 do 15:00 sati, s time da će se od 17. ožujka 2020. godine do 27. ožujka 2020. godine sva komunikacija sa strankama i građanima odvijati putem telefona, pošte ili elektroničke pošte. Iznimno, stranke će se u uredima primati isključivo u terminima unaprijed dogovorenima putem telefona ili elektroničke pošte. Ograničenja neposrednog rada sa strankama odnose se i na komunalno društvo Lijepa Bistrica d.o.o.

6. Posljednje ispraćaje pokojnika na Mjesnom groblju Marija Bistrica i Mjesnom groblju Laz preporuča se održavati u krugu obitelji.

7. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na www.marija-bistrica.hr i putem lokalnih medija.

Odluka načelnika COVID-19

Skip to content