Odluka o davanju u zakup poljoprivrednih površina

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poljoprivrednog zemljšta u vlasništvu

Općine Marija Bistrica u poljoprivrednu svrhu

I. Predmet zakupa je zemljište koje je po svom uporabnom svojstvu poljoprivredno zemljište, u vlasništvu Općine Marija Bistrica,

Zemljište se daje u zakup na rok od 2 godine.

Kat.čest.br.

Katastarska općina

Površina (m2)

Namjena

Početna cijena kuna/godišnje

4889

Globočec

6087

oranica

177,74 kn

II. Pisana ponuda za zakup zemljišta iz točke I. ovog natječaja mora sadržavati:

-ime i prezime, odnosno naziv ponuditelja i OIB

-presliku osobne iskaznice

-podatke o zemljištu za koje se natječe (katastarsku općinu, broj katastarske čestice i površinu )

-visinu ponuđene godišnje zakupnine

-ponudi se obvezno prilaže dokaz o prvenstvu prava zakupa iz točke III. ovog ntječaja

– broj telefona, mobitela, adresa elektroničke pošte

U natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje su po bilo kojoj osnovi dužnici Općine Marija Bistrica.

III. Prvenstveno pravo zakupa ima fizička ili pravna osoba koja je sudjelovala u natječaju i to sljedećim redoslijedom:

– vlasnik neposrednog susjednog zemljišta /nekretnine ili s njom povezane fizičke ili pravne osobe

– obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo

– pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

IV. Ako više osoba iz članka III. ima jednake uvjete, poštujući redoslijed, prednost se daje osobi koja će se baviti ekološkom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda.

Natječaj će se provesti makar je u natječaju sudjelovao i samo jedan ponuđač.

V. Osobe koje sudjeluju u natječaju obavezno moraju uz ponudu priložiti dokumentaciju temeljem koje ostvaruju prvenstvo prava na zakup poljoprivrednog zemljišta i to:

– vlasnik čije zemljište neposredno graniči sa zemljištem koje se daje u zakup (dokaz: kopija zemlišno knjižnog izvatka i izvoda iz katastarskog plana)

– obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ( dokaz: rješenje o upisu u Upisnik ili preslika iskaznice obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva)

– pravna osoaba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti ( dokaz: kopija izvoda iz sudskog registra)

– potvrda Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marija Bistrica da podnositelj prijave nema nikakvih dugovanja prema Općini Marija Bistrica.

VI. Rok za dostavu ponuda po javnom natječaju za zakup poljoprivrednog zemljiša je 8 ( osam) dana od dana objave javnog natječaja, odnosno zaključno do 27. travnja 2021. godine .

Ponude se podnose na adresu Općina Marija Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II 34, Marija Bistrica ili osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marija Bistrica s naznakom : Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta – ne otvaraj.

Sve pristigle ponude otvoriti će Povjerenstvo imenovano od strane načelnika Općine Marija Bistrica, koji će uputiti svoj prijedlog Načelniku.

O rezultatima javnog natječaja podnositelji ponuda će biti obaviješteni u roku od 30 dana nakon otvaranja pristiglih ponuda sukladno ovom javnom natječaju.

Ako na natječaj pristigne samo jedna ponuda koja udovoljava uvjetima natječaja ista će se smatrati punovažećom. Nepotpune i nepravovremeno pristigle ponude neće se razmatrati.

VII. Načelnik Općine Marija Bistrica zadržava pravo poništiti natječaj ili ne prihvatiti niti jednu ponudu bez obrazloženja i bez odgovornosti prema bilo kojem ponuditelju.

VIII. Odabrani ponuđač dužan je u roku od 8 dana od dana zaprimanja pismene obavijesti o odabiru sklopiti Ugovor o zakupu.

N A Č E L N I K

Josip Milički, ing.

Javni natječaj

Odluka

Ispravak Odluke

ISPRAVAK javnog natječaja

Skip to content