Odluka o načinu pružanja javne usluge

Na temelju članka 66. Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 84/21) i članka 30. Statuta Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica br. 4/21), Općinsko vijeće Općine Marija Bistrica na 5. sjednici održanoj 31. siječnja 2022. godine donosi

ODLUKU

o načinu pružanja javne usluge

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Odlukom o načinu pružanja javne usluge (u daljnjem tekstu: Odluka) uređuju se način i uvjeti pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Marija Bistrica.

(2) Cilj ove Odluke je osigurati obavljanje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada odnosno odvojeno sakupljanje miješanog komunalnog otpada iz kućanstva i drugih izvora, biootpada iz kućanstva, reciklabilnog komunalnog otpada, opasnog komunalnog otpada i glomaznog otpada iz kućanstva na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način, izbjegavajući neopravdano visoke troškove, a u skladu s načelima gospodarenja otpadom, održivog razvoja i zaštite okoliša.

Članak 2.

Ova Odluka sadrži:

– Uvodne odredbe

– Kriterij obračuna količine miješanog komunalnog otpada

– Standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada

– Najmanju učestalost odvoza otpada prema područjima

– Obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu

– Područje pružanja javne usluge

– Iznos cijene obvezne minimalne javne usluge s obrazloženjem načina na koji je određena

– Odredbe o načinu podnošenja prigovora i postupanju po prigovoru građana na neugodu uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog otpada

– Odredbe o načinu pojedinačnog korištenja javne usluge

– Odredbe o načinu korištenja zajedničkog spremnika

– Odredbe o prihvatljivom dokazu izvršenja javne usluge za pojedinog korisnika usluge

– Način određivanja udjela korisnika usluge u slučaju kad su korisnici usluge kućanstva i pravne ili fizičke osobe – obrtnici i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima

– Odredbe o ugovornoj kazni

– Opće uvjete ugovora s korisnicima

Članak 3.

(1) Pojmovi iz ove Odluke definirani su Zakonom o gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 84/2021, u nastavku: ZGO ili Zakon) te drugim podzakonskim aktima donesenim na temelju Zakona.

(2) Svi pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Javna usluga

Članak 4.

(1) Javna usluga podrazumijeva prikupljanje komunalnog otpada na području općine Marija Bistrica putem spremnika od pojedinog korisnika i prijevoz i predaju tog otpada ovlaštenoj osobi za obradu takvog otpada.

(2) Javna usluga je usluga od općeg interesa.

(3) Javna usluga uključuje sljedeće usluge:

– uslugu prikupljanja na lokaciji obračunskog mjesta/mjesta primopredaje korisnika usluge:

 1. miješanog komunalnog otpada
 2. biootpada
 3. reciklabilnog komunalnog otpada i
 4. glomaznog otpada jednom godišnje te

– uslugu preuzimanja otpada u reciklažnom dvorištu

– uslugu prijevoza i predaje otpada ovlaštenoj osobi.

Davatelj javne usluge

Članak 5.

Davatelj javne usluge na području općine Marija Bistrice je trgovačko društvo Lijepa Bistrica d.o.o., Marija Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II 34, OIB: 82413603496 (u daljnjem tekstu: davatelj usluge).

Članak 6.

(1) Davatelj usluge je dužan:

 1. gospodariti s odvojeno sakupljenim komunalnim otpadom, uključujući preuzimanje i prijevoz tog otpada, sukladno redu prvenstva gospodarenja otpadom i način na koji ne dovodi do miješanja odvojeno sakupljenog komunalnog otpada s drugom vrstom otpada ili otpadom koji ima drugačija svojstva;
 2. pružati javnu uslugu u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom;
 3. snositi sve troškove gospodarenja prikupljenim otpadom, osim troškova postupanja s reciklabilnim komunalnim otpadom koji se sastoji pretežito od otpadne ambalaže;
 4. osigurati korisniku usluge spremnike za primopredaju komunalnog otpada;
 5. preuzeti sadržaj spremnika od korisnika usluge i to odvojeno miješani komunalni otpad, biootpad, reciklabilni komunalni otpad i glomazni otpad;
 6. osigurati provjeru da otpad sadržan u spremniku prilikom primopredaje odgovara vrsti otpada čija se primopredaja obavlja;
 7. osigurati uvjete kojima se ostvaruje pojedinačno korištenje javne usluge neovisno o broju korisnika usluge koji koriste zajednički spremnik;
 8. predati sakupljeni reciklabilni komunalni otpad osobi koju odredi Fond;
 9. voditi evidencije propisane člankom 82. Zakona i drugim mjerodavnim propisima;
 10. na spremniku održavati natpis s nazivom davatelja usluge, oznaku koja je u evidenciji o preuzetom komunalnom otpadu pridružena korisniku usluge i obračunskom mjestu i naziv vrste otpada za koju je spremnik namijenjen;
 11. osigurati sigurnost, redovitost i kvalitetu javne usluge;
 12. predati miješani komunalni otpad u centar za gospodarenje otpadom sukladno Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske;
 13. obračunati cijenu javne usluge na način propisan Zakonom, ovom Odlukom i cjenikom Davatelja usluge;
 14. na računu za javnu uslugu navesti sve elemente na temelju kojih je izvršen obračun cijene javne usluge, uključivo i porez na dodanu vrijednost određen sukladno posebnom propisu kojim se uređuje porez na dodanu vrijednost;
 15. obavijestiti korisnika usluge o cjeniku i izmjeni cjenika 15 dana prije primjene cjenika.

(2) Davatelj usluge je dužan do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu podnijeti predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave Izvješće o radu te ga dostaviti Ministarstvu.

(3) Izvješće iz prethodnog stavka ovog članka Odluke sadrži opće podatke o području pružanja javne usluge, obračunskim mjestima, korisnicima usluge i odvojenom sakupljanju otpada, podatke o redovitosti sustava, podatke o kvaliteti pružanja javne usluge i ekonomskoj učinkovitosti sustava sakupljanja komunalnog otpada.

(4) Davatelj usluge dužan je korisniku usluge do 31. prosinca tekuće kalendarske godine za iduću kalendarsku godinu dostaviti Obavijest o sakupljanju komunalnog otpada elektroničkim putem, pisanim putem ili na drugi, korisniku usluge, prihvatljiv način.

(5) Davatelj usluge je dužan izraditi Izjavu o načinu korištenja javne usluge (u daljnjem tekstu: Izjava) te ju dostaviti korisniku usluge u skladu s člankom 74. Zakona.

(6) Davatelj usluge je dužan na svojim mrežnim stranicama objaviti i ažurno održavati informacije o:

– lokacijama mobilnih i reciklažnih dvorišta po naseljima i

– lokacijama spremnika za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada postavljenih na javnoj površini.

(7) Davatelj usluge je dužan na svojoj mrežnoj stranici imati poveznice na mrežne stranice „Narodnih novina“ na kojima je objavljen Zakon, digitalnu presliku ove Odluke, digitalnu presliku cjenika sa svim pripadajućim dodacima i prilozima.

(8) Davatelj usluge je dužan u svemu postupati u skladu s mjerodavnim propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom.

Korisnik javne usluge

Članak 7.

(1) Korisnik javne usluge na području pružanja usluge (u daljnjem tekstu: korisnik usluge) je vlasnik nekretnine odnosno vlasnik posebnog dijela nekretnine i korisnik nekretnine odnosno posebnog dijela nekretnine kada je vlasnik nekretnine odnosno posebnog dijela nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio davatelja usluge ili stvarni korisnik nekretnine.

(2) Korisnici javne usluge iz stavka 1. ovog članka, ovisno o načinu korištenja nekretnine, trajno ili povremeno, u svrhu stanovanja (vlasnici stanova, kuća, nekretnina za odmor) ili u svrhu obavljanja djelatnosti ili druge svrhe, razvrstavaju se u kategorije:

 1. korisnika kućanstvo
 2. korisnika koji nije kućanstvo

(3) Korisnik iz stavka 2. točke 2. ovog članka je korisnik javne usluge koji nije razvrstan u kategoriju kućanstvo, a koji nekretninu koristi u svrhu obavljanja djelatnosti, što uključuje i iznajmljivače koji kao fizičke osobe pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu sukladno zakonu kojim se uređuje ugostiteljska djelatnost.

Članak 8.

(1) Korisnik usluge je dužan:

 1. koristiti javnu uslugu na području na kojem se nalazi nekretnina korisnika usluge na način da proizvedeni komunalni otpad predaje putem ugovorenog spremnika;
 2. omogućiti davatelju usluge pristup spremniku na mjestu primopredaje otpada kad to mjesto nije na javnoj površini;
 3. postupati s otpadom na obračunskom mjestu korisnika usluge na način koji ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i ne dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i ne uzrokuje pojavu neugode drugoj osobi zbog mirisa otpada;
 4. odgovarati za postupanje s otpadom i spremnikom na obračunskom mjestu korisnika usluge, te kad više korisnika koristi zajednički spremnik zajedno s ostalim korisnicima usluge na istom obračunskom mjestu odgovarati za obveze nastale zajedničkim korištenjem spremnika;
 5. platiti davatelju usluge iznos cijene javne usluge za obračunsko mjesto i obračunsko razdoblje, osim za obračunsko mjesto na kojem je nekretnina koja se trajno ne koristi;
 6. predati opasni komunalni otpad u reciklažno dvorište ili mobilno reciklažno dvorište odnosno postupiti s istim u skladu s propisom kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada, osim korisnika koji nije kućanstvo;
 7. predati odvojeno miješani komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, opasni komunalni otpad i glomazni otpad;
 8. predati odvojeno biootpad ili kompostirani biootpad na mjestu nastanka;
 9. dostaviti davatelju usluge ispunjenu Izjavu o načinu korištenja javne usluge;
 10. omogućiti davatelju javne usluge označivanje spremnika odgovarajućim natpisom i oznakom.

(2) Korisnik usluge kategorije korisnik koji nije kućanstvo dužan je predati miješani komunalni otpad, a uslugu preuzimanja otpada koji nije komunalni može ugovoriti s davateljem usluge ili s drugim ovlaštenim sakupljačem navedenog otpada.

(3) Pod otpadom koji nije komunalni u smislu ove Odluke smatra se biootpad, otpadna ambalaža, papir i karton, glomazni otpad.

(4) Korisnik usluge kategorije korisnika koji nije kućanstvo dužan je opasni otpad predavati isključivo ovlaštenom sakupljaču.

(5) Korisnici usluge su dužni spremnike držati unutar svoje nekretnine te ih iznositi na pražnjenje prema kalendaru odvoza, neposredno uz najbližu prometnicu kojom prolazi komunalno vozilo davatelja usluge. Ako korisnik usluge nema mogućnosti držanja spremnika unutar svoje nekretnine, davatelj usluge će omogućiti korištenje spremnika smještenih na javnoj površini koja se koristi za tu namjenu, a u skladu s odlukom nadležnog tijela Općine.

(6) O svakoj promjeni podataka iz Izjave o načinu korištenja javne usluge, kao i o svakoj drugoj promjeni bitnoj za pružanje javne usluge, korisnik usluge je dužan obavijestiti davatelja usluge u roku od 8 dana od dana kad je nastupila promjena.

II. NAČIN PRUŽANJA JAVNE USLUGE

Kriterij obračuna količine miješanog komunalnog otpada

Članak 9.

Kriterij obračuna količine miješanog komunalnog otpada je volumen spremnika za miješani komunalni otpad izražen u litrama i broj pražnjenja spremnika u obračunskom razdoblju.

Standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada

Članak 10.

(1) Komunalni otpad se sakuplja putem sljedećih spremnika:

– vrećica,

– plastičnih spremnika,

– metalnih spremnika,

– tipiziranih spremnika za reciklabilni otpad (zvono, MOLOK ili druga vrsta nadzemnih, podzemnih ili polupodzemnih spremnika).

(2) Spremnike za komunalni otpad osigurava davatelj usluge i predaje ih korisniku usluge na korištenje.

(3) Korisnik usluge u Izjavi odabire volumen spremnika za miješani komunalni otpad na temelju svojih potreba na način da prihvati prijedlog davatelja usluge ili da odabere drugi volumen spremnika od predloženih volumena spremnika odnosno da u za to predviđeno polje unese broj potrebnih spremnika za miješani komunalni otpad. Za korisnike usluge koji koriste zajednički spremnik odredbe ovog stavka nisu primjenjive.

Članak 11.

(1) Standardna veličina spremnika i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje miješanog komunalnog otpada određuje se na način da je spremnik primjeren potrebi pojedinog korisnika usluge.

(2) Standardne veličine spremnika za sakupljanje miješanog komunalnog otpada za kategoriju korisnika kućanstvo su standardizirani plastični spremnici volumena 120 L i vrećica volumena 120 L.

(3) Standardne veličine spremnika za sakupljanje miješanog komunalnog otpada za kategoriju korisnika koji nije kućanstvo su standardizirani plastični ili metalni spremnici volumena 120 L, 240 L i 1100 L i vrećica volumena 120l.

(4) Standardne veličine spremnika za sakupljanje biootpada za kategoriju korisnika kućanstvo su standardizirani plastični spremnici volumena 120 L i vrećica volumena 120 L.

(5) Standardne veličine spremnika za sakupljanje reciklabilnog komunalnog otpada za kategoriju korisnika kućanstvo su standardizirani plastični spremnici volumena su standardizirani plastični spremnici volumena 120 L, 240 L te vrećice volumena 120 L, tipizirani nadzemni i podzemni odnosno polupodzemni spremnici (zvona ili MOLOK) za prikupljanje otpadnog stakla, papira i kartona i plastične ambalaže smještenim na javnoj površini te spremnici u mobilnom reciklažnom dvorištu i spremnici u reciklažnom dvorištu.

(6) Za prikupljanje glomaznog otpada i problematičnog otpada za kategoriju korisnika kućanstvo davatelj usluge osigurava spremnike u reciklažnom dvorištu.

(7) Vrećice navedene u ovom članku Odluke koristi korisnik usluge koji nema mogućnost smještaja plastičnih spremnika unutar svoje nekretnine, ako je otežan pristup do obračunskog mjesta vozilom davatelja usluge, ili zbog drugih opravdanih razloga. Korištenje vrećica kao spremnika koristi se isključivo uz suglasnost davatelja usluge.

Članak 12.

(1) Spremnik iz članka 11. ove Odluke mora imati otisnut naziv davatelja usluge, oznaku koja je u evidenciji o preuzetom komunalnom otpadu pridružena korisniku usluge i obračunskom mjestu i naziv vrste otpada za koju je spremnik namijenjen.

(2) Spremnici za komunalni otpad moraju se nalaziti na obračunskom mjestu kod korisnika usluge na način kojim se onemogućava pristup trećim osobama te dostupni na mjestima za primopredaju davatelju usluge u ugovorenim terminima na način predviđen ovom Odlukom.

(3) Spremnik koji korisnik usluge koristi samostalno, a koji se nalazi na javnoj površini izvan redovnog dana odvoza za određenu vrstu otpada, smatrat će se spremnikom koji se treba isprazniti.

(4) Do dodjele pojedinačnog spremnika ili u slučaju kada ne postoji mogućnost smještaja spremnika za komunalni otpad na obračunskom mjestu kod korisnika, sukladno stavku 2. ovoga članka, javna usluga se pruža putem zajedničkih spremnika smještenih na površini javne namjene na primjerenoj udaljenosti od obračunskog mjesta korisnika usluge, a u skladu s odredbama ove Odluke.

(5) Zajednički spremnici na površini javne namjene moraju se smjestiti tako da ne ugrožavaju sigurnost prometa, da su na strminama osigurani od pomicanja i da su dostupni specijalnom vozilu za odvoz otpada davatelja usluge.

Glomazni otpad

Članak 13.

(1) Davatelj usluge je dužan u okviru javne usluge najmanje jednom u kalendarskoj godini preuzeti glomazni otpad od korisnika usluge kategorije korisnika kućanstvo na obračunskom mjestu korisnika usluge bez naknade i to u količini do 2m3.

(2) Davatelj usluge je dužan na zahtjev korisnika usluge kategorije korisnika kućanstvo osigurati preuzimanje glomaznog otpada (u količini većoj od 2m3) od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge, pri čemu je korisnik usluge dužan platiti cijenu prijevoza i obrade tog otpada prema cjeniku davatelja usluge.

(3) Davatelj usluge je dužan glomazni otpad iz stavka 2. ovog članka Odluke preuzeti u što kraćem roku koji zajednički određuju korisnik usluge na čiji zahtjev se glomazni otpad preuzima te davatelj usluge.

(4) Korisnik usluge kategorije korisnika koji nije kućanstvo može podnijeti zahtjev za preuzimanje glomaznog otpada na obračunskom mjestu ili glomazni otpad predati u reciklažnom dvorištu uz odgovarajuću prateću dokumentaciju sukladno propisima te uz obvezu plaćanja naknade prema cjeniku davatelja usluge.

Najmanja učestalost odvoza otpada prema područjima

Članak 14.

(1) Najmanja učestalost odvoza otpada za korisnike usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge je:

– 2 puta mjesečno miješani komunalni otpad

– 1 puta mjesečno biootpad i reciklabilni otpad

– 1 puta godišnje glomazni otpad.

(2) Davatelj usluge određuje dinamiku i broj planiranih primopredaja spremnika krajem tekuće godine za sljedeću godinu i o tome obavještava korisnika usluge putem obavijesti. Broj planiranih primopredaja spremnika davatelj usluge određuje uzimajući u obzir ekonomski održivo poslovanje i potrebe korisnika usluge krajem kalendarske godine za sljedeću godinu.

(3) Obavijest iz prethodnog stavka ovog članka davatelj usluge dostavlja korisnicima usluge te objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(4) Korisnik usluge može tražiti veći broj primopredaje spremnika od planiranog, a davatelj usluge svaku takvu izvanrednu primopredaju naplaćuje na temelju cjenika za javnu uslugu.

Obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu

Članak 15.

Obračunsko razdoblje je jedan mjesec, a što predstavlja dvanaest obračunskih razdoblja u kalendarskoj godini.

Područje pružanja javne usluge

Članak 16.

Područje pružanja javne usluge je administrativno područje Općine Marija Bistrica, a obuhvaća sljedeća naselja:

– Marija Bistrica

– Globočec

– Hum Bistrički

– Laz Bistrički

– Laz Stubički

– Podgorje Bistričko

– Podgrađe

– Poljanica Bistrička

– Selnica

– Sušobreg Bistrički

– Tugonica

Cijena javne usluge

Članak 17.

(1) Korisnik usluge je dužan platiti cijenu javne usluge koja se određuje ovom Odlukom i cjenikom davatelja usluge.

(2) Davatelj usluge je dužan iz prihoda od naplate cijene javne usluge, sukladno članku 80. Zakona o gospodarenju otpadom, financirati troškove pružanja javne usluge uključujući i sljedeće troškove:

– troškove nabave i održavanja opreme za prikupljanje otpada

– troškove prijevoza otpada

– troškove obrade miješanog komunalnog otpada i biootpada

– troškove koji su nastali radom reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta zaprimanjem bez naknade otpada nastalog u kućanstvu na području za koje je uspostavljeno reciklažno dvorište

– troškove prijevoza i obrade glomaznog otpada koji se prikuplja u okviru javne usluge i

– troškove vođenja propisanih evidencija i izvješćivanja u vezi s pružanjem javne usluge.

(3) Strukturu cijene javne usluge čini:

– cijena za količinu predanog miješanog komunalnog otpada i

– cijena obvezne minimalne javne usluge

Članak 18.

(1) Ako korisnik trajno ne koristi nekretninu, nije dužan platiti cijenu javne usluge.

(2) Nekretnina koja se trajno ne koristi je nekretnina koja se u razdoblju od najmanje 12 mjeseci ne koristi za stanovanje ili nije pogodna za stanovanje, boravak ili obavljanje djelatnosti, odnosno nije useljiva.

(3) Trajno nekorištenje nekretnine utvrđuje se na temelju očitovanja vlasnik nekretnine, a dokazuje se potvrdom o isključenju uređaja za potrošnju električne energije ili obračunom potrošnje električne energije ili pitke vode za prethodno godišnje razdoblje ili na drugi odgovarajući način uključujući očevid lokacije.

(4) Komunalni redar može, na prijedlog korisnika usluge, nekretninu koja nije useljiva odnosno pogodna za stanovanje, boravak ili obavljanje djelatnosti proglasiti trajno nekorištenom na temelju obavljenog očevida i fotodokumentacije, a o čemu će sastaviti zapisnik.

(5) Nekretnina koja se ne koristi i nije useljiva jer je u postupku izgradnje (rekonstrukcije, dogradnje ili sanacije), ne smatra se nekretninom koja se trajno ne koristi te je korisnik usluge dužan plaćati cijenu javne usluge iz članak 17. ove Odluke. Korisnik usluge je dužan davatelja usluge obavijestiti o okolnostima iz ovog stavka Odluke te podnijeti zahtjev za dodjelu spremnika u skladu s odredbama ove Odluke.

Iznos cijene obvezne minimalne javne usluge

Članak 19.

(1) Cijena obvezne minimalne javne usluge je dio cijene javne usluge i predstavlja iznos kojim se osigurava ekonomski održivo poslovanje te sigurnost, redovitost i kvaliteta pružanja javne usluge, a sve kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu.

(2) Cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnika usluge razvrstanog u kategoriju korisnika kućanstvo jedinstvena je na području pružanja javne usluge i iznosi 95,00 kn s PDV-om.

(3) Cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnika usluge razvrstanog u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo jedinstvena je na području pružanja javne usluge i iznosi 811,80 kn s PDV-om.

(4) Ako se na istom obračunskom mjestu isti korisnik može svrstati i u kategoriju korisnika kućanstvo i u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo, korisnik je dužan plaćati samo cijenu obvezne minimalne javne usluge obračunanu za kategoriju korisnika koji nije kućanstvo.

Obrazloženje cijene obvezne minimalne javne usluge

Članak 20.

(1) Cijena obvezne minimalne javne usluge pokriva troškove javne usluge koju je potrebno osigurati kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu poštujući pritom načelo „onečišćivač plaća“, načelo ekonomski održivog poslovanja te sigurnosti, redovitosti i kvalitete pružanja javne usluge sukladno Zakonu, ovoj Odluci i drugim propisima.

(2) Cijena obvezne minimalne javne usluge izračunava se na način da se:

– troškovi nabave i održavanja opreme za prikupljanje otpada,

– troškovi vođenja propisanih evidencija i izvješćivanja u vezi s javnom uslugom,

– troškovi poslovanja koji omogućavaju obavljanje javne usluge, troškovi zaposlenika te drugi troškovi nužni za ekonomski održivo poslovanje davatelja usluge, a procijenjeni za razdoblje jedne godine

razdijele na broj korisnika kategorije kućanstvo i kategorije korisnika koji nisu kućanstvo, razmjerno količinama proizvedenog miješanog komunalnog otpada za svaku kategoriju korisnika usluge zasebno te podijele s brojem obračunskih razdoblja.

Cijena za količinu predanog miješanog komunalnog otpada

Članak 21.

(1) Cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada kada je kao kriterij količine otpada određen volumen spremnika i broj pražnjenja spremnika određuje se prema izrazu:

C = JCV × BP × U

pri čemu je:

C – cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada izražena u kunama

JCV – jedinična cijena za pražnjenje volumena spremnika miješanog komunalnog otpada izražena u kunama sukladno cjeniku

BP – broj pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju sukladno podacima u Evidenciji

U – udio korisnika usluge u korištenju spremnika (kad jedan korisnik usluge samostalno koristi spremnik, udio korisnika usluge u korištenju spremnika iznos 1. kad više korisnika usluge zajednički koristi spremnik, zbroj udjela svih korisnika određenih sporazumom ili prijedlogom davatelja usluge mora iznositi 1)

(2) Davatelj usluge cjenikom određuje cijenu za količinu predanog miješanog komunalnog otpada za redovno preuzimanje spremnika prema planu preuzimanja koji je korisniku usluge dostavljen u Obavijesti i uvećanu cijenu za izvanredno preuzimanje, po pozivu korisnika usluge.

Kriterij za umanjenje cijene javne usluge

Članak 22.

(1) Kriteriji za umanjenje cijene javne usluge moraju poticati korisnika da odvojeno predaje biootpad, reciklabilni komunalni otpad, glomazni otpad i opasni komunalni otpad od miješanog komunalnog otpada te da, kada je to primjenjivo, kompostira biootpad.

(2) Korisniku usluge kategorije kućanstvo koji kompostira biootpad u svom kućanstvu, umanjuje se cijena javne usluge za iznos od 21,00 kn s PDV-om, sve dok uredno provodi kompostiranje. Ako davatelj usluge utvrdi da korisnik usluge kategorije kućanstvo ne kompostira biootpad u vlastitom kućanstvu, korisnik nema pravo na umanjenje cijene javne usluge.

(3) Korisniku usluge kategorije koji nije kućanstvo koji mjesečno predaje volumen miješanog komunalnog otpada do 480 L, umanjuje se cijena javne usluge za 80 %, a korisniku koji predaje do 960 L, umanjuje se cijena javne usluge za 70 %.

(4) Umanjenje cijena javne usluge neće se odobriti korisniku usluge ako se utvrdi i evidentira da je u spremniku za miješani komunalni otpad nepropisno odložen reciklabilni otpad, biootpad, proizvodni ili opasni komunalni otpad, a o čemu davatelj usluge sastavlja zapisnik.

(5) Korisniku usluge neće se umanjiti cijena javne usluge na temelju ovog članka za obračunsko razdoblje za koje je obveznik plaćanja ugovorne kazne.

Način podnošenja prigovora i postupanje davatelja usluge po prigovoru građana na neugodu uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog otpada

Članak 23.

(1) Davatelj usluge je dužan omogućiti korisniku usluge podnošenje pisanog prigovora:

– u svojim poslovnim prostorijama (pritom je dužan korisniku usluge kao potrošaču pisanim putem potvrditi primitak pisanog prigovora)

– putem pružatelja poštanskih usluga, telefaksa ili elektroničke pošte

(2) Davatelj usluge je dužan na podnesene prigovore korisnika usluge odgovoriti u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora te čuvati evidenciju zaprimljenih prigovora godinu dana od dana primitka pisanog prigovora.

(3) Davatelj usluge je dužan u poslovnim prostorijama vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora iz ovog članka Odluke.

(4) Davatelj usluge je dužan na ispostavljenom računu vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora.

(5) Korisnik usluge koji nije zadovoljan odgovorom davatelja usluge ili nije zaprimio odgovor davatelja usluge, može podnijeti reklamaciju povjerenstvu za reklamacije.

(6) Povjerenstvo za reklamacije osniva davatelj usluge, a u radu sudjeluju predstavnici davatelja usluge i udruge potrošača.

Pojedinačno korištenje javne usluge

Članak 24.

(1) Davatelj usluge je dužan svakom korisniku usluge razvrstanog u kategoriju kućanstvo osigurati odvojenu predaju komunalnog otpada na njegovom obračunskom mjestu te korištenje reciklažnog dvorišta, mobilnog reciklažnog dvorišta i odvoz glomaznog otpada.

(2) Odvojena primopredaja komunalnog otpada obavlja se putem standardnih spremnika koje osigurava davatelj usluge.

(3) Davatelj usluge je dužan svakom korisniku usluge razvrstanog u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo osigurati odvojenu predaju miješanog komunalnog otpada na njegovom obračunskom mjestu.

Način korištenja zajedničkog spremnika

Članak 25.

(1) Za korisnike usluge gdje uvjeti pojedinačnog korištenja javne usluge nisu u potpunosti primjenjivi zbog tehničkih uvjeta, nepristupačnosti, ograničenja lokacije i tipa nekretnine, neracionalnog povećanja troškova i drugih okolnosti, davatelj usluge je dužan osigurati pružanje javne usluge putem zajedničkih spremnika na lokaciji mjesta primopredaje.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka Odluke, korisnici usluge kategorije kućanstvo sporazumno određuju svoje udjele u korištenju spremnika. Sporazum potpisuju svi korisnici usluge zajedničkog spremnika ili više zajedničkih spremnika te se prilaže uz najmanje jednu Izjavu za jedno obračunsko mjesto.

(3) Kada među korisnicima kategorije kućanstvo nije postignut dogovor o udjelima korištenja zajedničkog spremnika tako da zbroj svih udjela čini jedan ili sporazum nije dostavljen davatelju usluge, a na način predviđen ovim člankom Odluke, davatelj usluge određuje udjele pojedinog korisnika usluge na način da svi korisnici koji koriste zajednički spremnik imaju jednak udio u spremniku, a pritom zbroj svih udjela iznosi 1.

(4) Mjesto primopredaje iz ovog članka Odluke je lokacija na kojoj davatelj usluge preuzima otpad od korisnika usluge kategorije kućanstvo koji koriste zajednički spremnik. Mjesto primopredaje određuje se na način da se nalazi na primjerenoj udaljenosti od obračunskog mjesta korisnika usluge, da ne ugrožava sigurnost prometa te da je dostupno specijalnom komunalnom vozilu davatelja usluge.

Način određivanja udjela korisnika usluge u slučaju kada nije postignut sporazum o njihovim udjelima

Članak 26.

(1) U slučaju kada zajednički spremnik ili više zajedničkih spremnika koristi i korisnik kategorije kućanstvo i korisnik kategorije korisnika koji nije kućanstvo, svoje udjele određuju sporazumno.

(2) Kada među korisnicima nije postignut sporazum iz stavka 1. ovog članka, davatelj je usluge dužan korisniku usluge kategorije korisnika koji nije kućanstvo osigurati samostalno korištenje spremnika odnosno obvezan mu je osigurati spremnik za miješani komunalni otpad.

(3) Na sve što nije uređeno ovim člankom, primjenjuje se članak 24. ove Odluke.

Prihvatljiv dokaz izvršenja javne usluge za pojedinog korisnika usluge

Članak 27.

(1) Prihvatljivim dokazom izvršenja javne usluge za pojedinog korisnika usluge smatra se digitalna evidencija davatelja usluge o izvršenoj usluzi, a koju evidenciju davatelj usluge vodi za svakog pojedinog korisnika usluge u skladu s mjerodavnim propisima pri čemu davatelj usluge ne odgovara za neovlašteno korištenje spremnika od strane trećih osoba, već je svaki korisnik usluge dužan osigurati da njemu dodijeljene spremnike neovlašteno ne koriste treće osobe.

(2) Evidencija iz prethodnog stavka ovog članka vodi se na način da se svaki spremnik elektronski identificira te elektronski bilježi svako pražnjenje spremnika, a sadrži podatke o:

– korisniku usluge i o obračunskom mjestu

– korištenju usluge na obračunskom mjestu

– korištenju reciklažnog dvorišta

– korištenju usluge preuzimanja glomaznog otpada

– drugim bitnim činjenicama propisanim mjerodavnim propisima.

Članak 28.

Davatelj usluge je dužan svakom pojedinom korisniku usluge osigurati, na njegov zahtjev, uvid u podatke iz evidencije iz članka 26. ove Odluke.

Odredbe o ugovornoj kazni

Članak 29.

(1) Ugovorna kazna je iznos određen ovom Odlukom koji je korisnik usluge dužan platiti u slučaju postupanja protivno obvezama iz ove Odluke i protivno ugovornim odredbama.

(2) Iznos ugovorne kazne je razmjeran troškovima uklanjanja posljedica postupanja iz stavka 1. ovog članka Odluke te iznosi najviše do iznosa godišnje cijene obvezne minimalne javne usluge obračunane korisniku usluge.

(3) Kad više korisnika usluge koristi zajednički spremnik, a ne može se utvrditi odgovornost pojedinog korisnika usluge, obvezu plaćanja ugovorne kazne snose svi korisnici usluge koji koriste zajednički spremnik u skladu s udjelima u korištenju spremnika.

(4) Ukoliko se utvrdi da je korisnik usluge počinio više radnji za koje je prema ovom članku propisana obveza plaćanja ugovorne kazne, davatelj usluge će mu za svaku od navedenih radnji obračunati i naplatiti ugovornu kaznu.

(5) Iznos određene ugovorne kazne iskazuje se kao zasebna stavka na računu za javnu uslugu.

(6) O utvrđenim nepravilnostima u ispunjavanju ugovornih obveza korisnika usluge, ovlašteni radnik davatelja usluge obvezan je sastaviti zapisnik u kojem je jasno naznačeno vrijeme i mjesto utvrđene nepravilnosti, opis iste, fotografija, a o čemu je dužan u primjerenom roku obavijestiti korisnika usluge i pozvati ga radi očitovanja o utvrđenim činjenicama.

Ugovorna kazna – prekršaj

Način utvrđivanja prekršaja

Iznos

Korisnik usluge u spremnik sabija otpad pa nije moguće gravitacijsko pražnjenje spremnika

Opažanje djelatnika davatelja usluge, fotozapis

100,00 kn

Poklopac ugovorenog spremnika za miješani komunalni otpad ne može se u potpunosti zatvoriti zbog odložene veće količine otpada od volumena spremnika

Opažanje djelatnika davatelja usluge, videozapis kamera, fotozapis

100,00 kn

Korisnik usluge rukuje sa spremnikom na način koji za posljedicu ima oštećenje spremnika

Opažanje djelatnika davatelja usluge, snimka nadzorne kamere, fotozapis

300,00 kn

Korisnik usluge odlaže problematični otpad/opasni otpad u spremnike za miješani komunalni otpad, biootpad ili druge spremnike namijenjene reciklabilnom otpadu

Opažanje djelatnika davatelja usluge, videozapis kamera, fotozapis

500,00 kn

Korisnik usluge odlaže miješani komunalni otpad u spremnike za reciklabilni otpad

Opažanje djelatnika davatelja usluge, videozapis kamera, fotozapis

500,00 kn

Korisnik usluge odlaže reciklabilni otpad u spremnik koji nije namijenjen toj vrsti otpada (nije razvrstao reciklabilni otpad u spremnike namijenjene toj vrsti reciklabilnog otpada)

Opažanje djelatnika davatelja usluge, videozapis kamera, fotozapis

500,00 kn

Korisnik usluge odlaže animalni otpad u spremnike za miješani komunalni otpad, biootpad ili druge spremnike namijenjene reciklabilnom otpadu

Opažanje djelatnika davatelja usluge, videozapis kamera, fotozapis

500,00 kn za korisnika kućanstvo, 1.000,00 kn za korisnika koji nije kućanstvo

Na ugovorenom spremniku korisnika usluge je uklonjena oznaka za elektronsko očitanje i vođenje digitalne evidencije ili je oznaka prekrivena ili na drugi način oštećena čime je onemogućeno očitanje oznake sa spremnika

Opažanje djelatnika davatelja usluge, videozapis kamera, fotozapis

500,00 kn za korisnika kućanstvo, 1.000,00 kn za korisnika koji nije kućanstvo

Korisnik usluge je otuđio ugovoreni spremnik (nema ga iako mu je dodijeljen) ili spremnik koristi protivno svrsi kojoj je namijenjen

Opažanje djelatnika davatelja usluge, podaci iz evidencije koju vodi davatelj usluge, svjedoci, videozapis kamera, fotozapis

300,00 kn

Korisnik usluge ne omogućava davatelju usluge pristup spremniku na mjestu primopredaje otpada kad to mjesto nije na javnoj površini odnosno ne iznosi spremnik prema planu odvoza neposredno uz najbližu prometnicu kojom prolazi komunalno vozilo davatelja usluge te nakon pražnjenja spremnika ne uklanja spremnik s javne površine

Opažanje djelatnika davatelja usluge, podaci iz evidencije koju vodi davatelj usluge, svjedoci, videozapis kamera, fotozapis

300,00 kn

Korisnik usluge ne predaje problematični/opasni otpad u reciklažno ili mobilno reciklažno dvorište

Opažanje djelatnika davatelja usluge, izjave svjedoka, evidencija davatelja usluge, dokumentacija

nadležnih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima

500,00 kn

Korisnik usluge predaje dodatne količine otpada u vrećicama koje mu nije dodijelio davatelj usluge odnosno u vrećicama na kojima nema oznake davatelja usluge (predaje otpad u vlastitim vrećicama)

Opažanje djelatnika davatelja usluge, podaci iz evidencije koju vodi davatelj usluge, svjedoci, videozapis kamera, fotozapis

500,00 kn za korisnika kućanstvo, 1.000,00 kn za korisnika koji nije kućanstvo

Korisnik odbije preuzeti ugovoreni spremnik

Opažanje djelatnika davatelja usluge, podaci iz evidencije koju vodi davatelj usluge, podaci s očitanih mjernih uređaja (pribava podataka o potrošnji energenata i električne energije), svjedoci, videozapis kamera, fotozapis

500,00 kn za korisnika kućanstvo, 1.000,00 kn za korisnika koji nije kućanstvo

Korisnik usluge kategorije korisnika koji nije kućanstvo odlaže proizvodni otpad u spremnike za komunalni otpad

Opažanje djelatnika davatelja usluge, videozapis kamera, fotozapis

1.000,00 kn

Korisnik usluge kategorije korisnika koji nije kućanstvo je u Izjavi naveo da pripada kategoriji korisnika koji je kućanstvo ili je u Izjavi naveo druge netočne i/ili lažne podatke koji su bitni za pružanje javne usluge

Opažanje djelatnika davatelja usluge, izjave svjedoka, pribavljanje dokumentacije nadležnih tijela

1.000,00 kn

Korisnik usluge nije postupio u skladu s obvezom utvrđenom odredbom članka 8. stavka 6. ove Odluke

Opažanje djelatnika davatelja usluge, izjave svjedoka, evidencija davatelja usluge, evidencija nadležnih tijela i službi, pribavljanje dokumentacije nadležnih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima

300,00 kn

Opći uvjeti ugovora s korisnicima usluge

Članak 30.

Opći uvjeti ugovora s korisnicima usluge nalaze se u Prilogu I. ove Odluke i čine njezin sastavni dio.

Nadzor

Članak 31.

(1) Nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja komunalno redarstvo.

(2) Nadzor nad provedbom ove Odluke u dijelu postupanja za koja je propisana ugovorna kazna, obavlja davatelj usluge.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

(1) Davatelj usluge je dužan u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke donijeti cjenik u skladu sa člankom 77. Zakona.

(2) Do primjene novog cjenika iz prethodnog stavka ovog članka, primjenjivat će se postojeći cjenik.

Članak 33.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica br. 7/19, 4/20, 6/20).

Članak 34.

(1) Ova Odluka objavljuje se u Službenom glasniku Općine Marija Bistrica te stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku.

(2) Ova Odluka će se dostaviti nadležnom ministarstvu u roku od 15 dana od dana donošenja.

Prilog I.

OPĆI UVJETI UGOVORA S KORISNICIMA

Opći uvjeti korištenja javne usluge

Članak 1.

Ovim Općim uvjetima uređuju se međusobni odnosi između davatelja usluge i korisnika usluge koja se na području općine Marija Bistrica pruža kao javna usluga sakupljanja komunalnog otpada od strane trgovačkog društva Lijepa Bistrica d.o.o., Trg Pape I. Pavla II. 34, OIB: 82413603496.

Članak 2.

(1) Opći uvjeti primjenjuju se na sve korisnike javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Marija Bistrica.

(2) Korisnik usluge je upoznat sa sadržajem ovih Općih uvjeta i pristaje na njihovu primjenu.

Članak 3.

(1) Korisnik usluge javnu uslugu ugovara sklapanjem Ugovora sukladno Odluci o načinu pružanja javne usluge (dalje u tekstu: Odluka).

(2) Ugovor se smatra sklopljenim:

 1. kad korisnik usluge dostavi davatelju usluge Izjavu ili
 2. prilikom prvog korištenja javne usluge ili zaprimanja na korištenje spremnika za primopredaju komunalnog otpada u slučaju kad korisnik usluge ne dostavi davatelju usluge Izjavu.

(3) Za postojeće korisnike usluge smatra se da je ugovor potpisan ako je javna usluga već korištena u proteklom razdoblju ili ako je korisnik usluge zaprimio na korištenje spremnik za primopredaju miješanog komunalnog otpada.

(4) Izjava o načinu korištenja javne usluge je obrazac kojim se korisnik usluge i davatelj usluge usuglašavaju o bitnim sastojcima ugovora. Korisnik usluge je dužan dostaviti davatelju usluge Izjavu. Sadržaj izjave propisuje ministar pravilnikom. Do stupanja na snagu novog pravilnika, koristit će se obrazac postojeće Izjave. Davatelj usluge može omogućiti davanje Izjave elektroničkim putem kad je takav način prihvatljiv korisniku usluge.

(5) Sastavni dio Ugovora su, osim ovih Općih uvjeta, Cjenik i Odluka koji su dostupni korisniku usluge na mrežnoj stranici davatelja usluge.

(6) Ugovori s korisnicima usluge sklapaju se na neodređeno vrijeme.

Članak 4.

(1) Cijena javne usluge utvrđuje se cjenikom javne usluge kojeg donosi i mijenja davatelj usluge sukladno odredbama Odluke, Zakona o gospodarenju otpadom te drugim primjenjivim propisima.

(2) Davatelj usluge je dužan korisnika usluge pravovremeno obavijestiti o svakoj promjeni cijene usluge na prikladan način.

Članak 5.

(1) Korisnik usluge je dužan plaćati cijenu javne usluge utvrđenu cjenikom javne usluge.

(2) Cijenu javne usluge korisnik usluge plaća na temelju računa koji davatelj usluge izdaje jednom u obračunskom razdoblju. Račun se izdaje zadnjeg dana obračunskog razdoblja za prethodno obračunsko razdoblje s rokom plaćanja do 15. u mjesecu.

(3) Računi se dostavljaju korisniku usluge na obračunsko mjesto, a na izričit zahtjev korisnika usluge, na adresu koju on odredi unutar Republike Hrvatske ili putem elektroničke pošte.

(4) Korisnik usluge se obvezuje podmiriti račun u roku dospijeća. U slučaju zakašnjenja zaračunavaju se zakonske zatezne kamate u skladu s propisima.

(5) Rok za pisani prigovor na ispostavljeni račun je 15 (petnaest) dana od primitka računa, u protivnom se smatra da je ispostavljeni račun nesporan, a priloženi obračun pravilan.

Članak 6.

Davatelj usluge i korisnik usluge imaju prava i obveze utvrđene Odlukom, Ugovorom i ovim Općim uvjetima.

Članak 7.

(1) Obveza korištenja javne usluge nastaje u trenutku stjecanja prava vlasništva odnosno prava korištenja nekretnine odnosno posebnog dijela nekretnine, a sve u skladu s Odlukom.

(2) Korisnik usluge (novi korisnik) dužan je u roku od 8 (osam) dana od dana stjecanja prava vlasništva ili prava korištenja nekretnine odnosno dijela nekretnine obavijestiti o tom stjecanju. Davatelj usluge i korisnik usluge (vlasnik nekretnine) sklapaju Ugovor na način utvrđen ovim Općim uvjetima i Odlukom. Radi otklanjanja svake sumnje, pisani oblik ugovora nije pretpostavka nastanka ugovornog odnosa između davatelja usluge i korisnika usluge, a niti pretpostavka valjanosti nastalog ugovora posebice u slučajevima kada se usluga od strane davatelja usluge izvršava, a korisnik usluge neopravdano odbija potpisati ugovor tj. dostaviti Izjavu.

(3) Postojeći Korisnik usluge u slučaju bilo kakvih promjena podataka vezanih uz ugovorni odnos, a koje utječu na međusobne odnose između davatelja usluge i korisnika usluge dužan je iste prijaviti davatelju usluge najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana nastale promjene pisanim putem, faxom ili mailom. Korisnik usluge obvezan je obavijestiti davatelja usluge u roku od 8 (osam) dana o prestanku korištenja nekretnine (stan, kuća, poslovni prostor) te o svim promjenama namjene prostora ili djelatnosti te proširenju i izmjeni djelatnosti ili drugih okolnosti koje znatno utječu na povećanje ili smanjenje javne usluge.

(4) Zahtjev za prestanak korištenja nekretnine glede korištenja javne usluge prijavljuje se pisanim putem. Prilikom stjecanja odnosno prestanka statusa korisnika usluge isti je navedeni status dužan dokazati vjerodostojnim ispravama i dokumentacijom, a koja je prilikom ispunjavanja službenih obrazaca davatelja usluge navedena kao prilog.

(5) Svaka promjena nastupa s početkom sljedećeg obračunskog razdoblja koje slijedi iz obračunskog razdoblja u koje je zaprimljen zahtjev za promjenu s dokumentacijom kojom se dokazuje promjena. Isključena je mogućnost retroaktivnog učinka prijavljene promjene.

(6) Prilikom promjene svi dospjeli računi moraju biti plaćeni. Prilikom konačnog prestanka korištenja javne usluge, korisnik usluge (vlasnik nekretnine) je dužan platiti sve do tada zaprimljene račune i tek tada se može brisati iz evidencije korisnika usluge.

(7) U slučaju da korisnik usluge ne postupi u skladu s obvezama iz ovog članka, dužan je podmiriti cijenu javne usluge sve dok to ne učini, odnosno sve dok to ne učini novi vlasnik odnosno korisnik usluge.

Članak 8.

(1) Korisnik usluge može otkazati ugovor odnosno korištenje javne usluge isključivo zbog prestanka vlasništva nad nekretninom, prestanka korištenja nekretnine (kad ta nekretnina nije u njegovom vlasništvu nego je koristi na temelju druge pravne osnove) ili trajnog korištenja nekretnine u skladu s odredbama Odluke, i to podnošenjem pisanog zahtjeva za odjavom korištenja javne usluge i dokazom da su svi dospjeli računi podmireni.

(2) Davatelj usluge ima pravo izvršiti provjeru navoda iz zahtjeva iz stavka 1. ovog članka.

(3) U slučaju iz stavka 1. ovog članka, korisnik usluge se briše iz evidencije korisnika usluge s prvim danom obračunskog razdoblja koje slijedi obračunsko razdoblje u kojem je korisnik usluge podnio zahtjev s dokazima iz stavka 1. ovog članka, i to nakon što korisnik usluge podmiri i račun za javnu uslugu za obračunsko razdoblje u kojem je podnio zahtjev iz stavka 1. ovog članka.

(4) Korisnik usluge je dužan sa zadnjim danom obračunskog razdoblja u kojem je podnio zahtjev iz stavka 1. ovog članka vratiti odnosno omogućiti povrat ispravnih spremnika za odlaganje otpada koji su mu dani na korištenje. U protivnom, davatelj usluge ima pravo potraživati naknadu cijene novog spremnika.

Članak 9.

(1) Davatelj usluge dužan je korisniku usluge dodijeliti odgovarajuće spremnike za odlaganje komunalnog otpada.

(2) Spremnike za odlaganje otpada korisnik usluge u pravilu smješta na svojoj nekretnini odnosno u objektima ili drugim prostorima u svom vlasništvu. Iznimno, spremnici mogu biti smješteni i na javnoj površini (stambene zgrade) ali na način da su spremnici dostupni specijalnom vozilu za odvoz komunalnog otpada.

(3) Korisnik usluge dužan je spremnike redovito održavati u ispravnom i funkcionalnom stanju, te postupati s njima na način koji ne dovodi do njihovog oštećenja, kao i skrbiti da spremnici ne budu oštećeni od strane trećih osoba. je odgovoran

(4) Korisnik usluge je dužan spremnike očistiti od snijega i leda kako bi omogućio radnicima davatelja usluge nesmetano rukovanje spremnicima.

(5) U slučaju otuđenja i oštećenja spremnika za odlaganje otpada trošak nabave novih snosit će korisnik usluge.

Članak 10.

(1) Davatelj usluge dužan je pažljivo rukovati spremnicima za odlaganje otpada, tako da se isti ne oštećuju, a odloženi otpad ne rasipa i onečišćava okolinu.

(2) U slučaju da je dokazano da je oštećenje spremnika za odlaganje otpada uzrokovao davatelj usluge, trošak nabave novog snosit će davatelj usluge.

(3) Svako onečišćivanje i oštećenje prouzrokovano skupljanjem i odvozom otpada isti su dužni odmah otkloniti.

(4) Davatelj usluge je dužan prilikom obavljanja javne usluge paziti da ne ošteti ograde i pročelja zgrada,

(5) Nakon pražnjenja spremnika za odlaganje otpada davatelj usluge dužan ih je vratiti na mjesto na kojem su bili i zatvoriti poklopac.

Članak 11.

(1) Korisnik usluge je dužan spremnike iznijeti najkasnije do 6 sati ujutro na dan sakupljanja otpada te ih odmah nakon pražnjenja ukloniti s javne površine.

(2) Spremnici koji nisu ispravno postavljeni neće biti ispražnjeni, a korisnici usluge kod kojih se nađe bilo koji od zabranjenih sastojaka u spremniku te se utvrdi nepravilno postupanje s otpadom bit će naplaćena ugovorna kazna sukladno Odluci.

Članak 12.

(1) Sav odloženi komunalni otpad mora se nalaziti u spremniku, a poklopac mora biti potpuno zatvoren.

(2) Otpad mora biti tako složen u spremnik da prilikom pražnjenja sav gravitacijski ispadne iz spremnika.

(3) Otpad odložen izvan spremnika neće se preuzeti.

Članak 14.

(1) Korisnik usluge kojem količina komunalnog otpada premašuje volumen spremnika koji je ugovorio, mora višak otpada odlagati u odgovarajućim vrećicama koje mu dodijeli davatelj usluge, a takva izvanredna primopredaja se naplaćuje na temelju cjenika za javnu uslugu.

(2) U slučaju stalne potrebe za većim spremnikom, korisnik usluge je dužan davatelju usluge podnijeti zahtjev za ugovaranje spremnika većeg volumena. Okvirni rok za isporuku većeg spremnika je 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

Članak 15.

Glomazni otpad prikuplja se jednom godišnje na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge u količini do 2m3 po korisniku.

Članak 16.

(1) Davatelj usluge se neće smatrati odgovornim za kašnjenja u ispunjenju ili za neispunjenje obveza iz Ugovora koje je uzrokovano neočekivanim i nepredvidivim okolnostima izvan njegove razumne kontrole, kao što su radnje građanskih ili vojnih tijela, ograničenja uvedena zakonom, požar, potres, poplava, eksplozija, rat, embargo, štrajkovi, lokalni ili nacionalni neredi i nemiri, neprohodnost cesta zbog odrona, poplava, leda i snijega, izuzetno jak vjetar i druge vremenske nepogode ili pandemije.

(2) U slučaju nastupa takvih kašnjenja u ispunjenju javne usluge, davatelj usluge će bez odgode obavijestiti korisnike usluge putem mrežnih stranica/sredstava javnog informiranja o njihovom nastupanju.

(3) Ispunjenje obveza davatelja usluge iz Ugovora u slučaju iz stavka 1. ovog članka će se odgoditi ili promijeniti za vrijeme njegovog trajanja.

Članak 17.

(1) Korisnik usluge može raskinuti Ugovor u slijedećim slučajevima:

– uz pisanu Izjavu da navedenu nekretninu neće trajno koristiti, a nakon isteka roka od 12 mjeseci od dana raskida Ugovora, dužan je davatelju usluge dostaviti dokaz o nekorištenju nekretnine za navedeni period. Navedeni dokaz dužan je dostavljati svakih 12 mjeseci za prethodni period.

– kada Korisnik usluge prestaje biti vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik posebnog dijela nekretnine i korisnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine koji je imao obvezu korištenja javne usluge.

(2) U slučaju kada Korisnik usluge nije u mogućnosti dostaviti dokaz o nekorištenju nekretnine, dužan je platiti cijenu obvezne minimalne javne usluge za svo vrijeme u kojem mu se ista nije obračunavala.

Članak 18.

(1) Svi dodatni dogovori i pravno relevantne izjave ugovornih strana su valjane jedino ako su učinjene u pisanom obliku. U slučaju nesuglasja ili kontradiktornosti između Ugovora ili ovih Općih uvjeta, vrijedit će odredbe Ugovora.

(2) U slučaju da bilo koja odredba Ugovora i/ili Općih uvjeta jest ili postane ništava, nevaljana ili neprovediva, to neće utjecati na ostatak Ugovora odnosno Općih uvjeta, te će se ostatak Ugovora odnosno Općih uvjeta primjenjivati u najvećem mogućem opsegu dozvoljenim zakonom. U tom slučaju, ugovorne strane će bez odgode ponovno utvrditi odgovarajuću odredbu koja će zamijeniti takvu ništavu, nevaljanu ili neprovedivu odredbu, a koja nova odredba će biti najbliža namjeri ugovornih strana koju su imali prilikom dogovaranja ništave, nevaljane ili neprovedive odredbe.

(3) Bilo kakvo odricanje od prava danog ugovornoj strani na temelju ovog Ugovora i/ili ovih Općih uvjeta mora biti dano izričito i u pisanom obliku.

Članak 19.

(1) Davatelj usluge je dužan omogućiti korisniku javne usluge podnošenje pisanog prigovora u svojim poslovnim prostorijama, putem pošte na adresu davatelja javne usluge, putem telefaksa br. 049/469 595 ili elektroničke pošte lijepa.bistrica@marija-bistrica.hr i bez odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak.

(2) Obrazac za podnošenje prigovora davatelj javne usluge je dužan objaviti na svojim mrežnim stranicama.

(3) Tiskani obrasci za podnošenje prigovora korisnika javne usluge korisnik javne usluge može preuzeti i u službenim prostorijama davatelja javne usluge.

(4) Davatelj javne usluge je dužan u poslovnim prostorijama vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora.

(5) Davatelj javne usluge će na ispostavljenom računu vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora.

(6) Davatelj javne usluge je dužan u pisanom obliku odgovoriti na prigovore u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

(7) Po primitku odgovora na pisani prigovor, korisnik ima pravo podnijeti reklamaciju povjerenstvu za reklamacije (u nastavku: Povjerenstvo), a u čijem sastavu se nalazi predstavnik udruge za zaštitu potrošača.

(8) Povjerenstvo na zaprimljene reklamacije odgovara u roku od 30 dana od dana zaprimanja reklamacije.

(9) Korisnik može pokrenuti sudski ili izvansudski postupak tek nakon što je iscrpio postupke opisane u ovom članku.

Članak 20.

Svi eventualni sporovi koji proizlaze iz ili su u vezi s Ugovora pokušat će se riješiti mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspiju, spor se rješava pred stvarno i mjesno nadležnim sudom.

Članak 21.

Na Ugovor i ove Opće uvjete primjenjuje se hrvatsko pravo te će se u skladu s time isti dokumenti tumačiti.

Članak 22.

Ovi Opći uvjeti mogu se izmijeniti ili dopuniti na način na koji je određeno njihovo donošenje.

Članak 23.

Ovi Opći uvjeti objavljuju se u Službenom glasniku Općine Marija Bistrica te na mrežnim stranicama Općine Marija Bistrica i mrežnim stranicama davatelja usluge.

Članak 24.

(1) Ovi Opći uvjeti primjenjuju se od dana stupanja na snagu.

(2) Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu danom stupanja na snagu Odluke.

Predsjednik

Općinskog vijeća

Teodor Švaljek, ing.

KLASA: 363-01/22-01/1

URBROJ: 2140-22-2-22-1

Marija Bistrica, 31. siječnja 2022. godine

Odluka o načinu pružanja javne usluge

Skip to content