Održana 22. sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica

U srijedu 30. listopada je održana 22. sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica. Prihvaćena je I. izmjena Proračuna za 2019. godinu, uz pripadajuće planove i programe, koji su sastavni dio proračuna. U općem djelu Proračuna umanjili su se prihodi poslovanja u iznosu 2.445.881,33 kune a u istom iznosu su povećani primici od financijske imovine i zaduživanja. To znači da su pomoći planirane iz fondova EU, konkretno za izgradnju dječjeg vrtića i izgradnju novog groblja i mrtvačnice, preusmjerene na kreditno zaduživanje. Rashodi poslovanja su povećani za 293.237,50 kuna a umanjeni su rashodi za nabavu nefinancijske imovine za isti iznos. Umanjen je prihod od poreza na dohodak u iznosu 1.191.215,74 kn dok su prihodi od imovine povećani za 400.000,00 kn te prihodi po posebnim propisima i naknadama za 636.800,00. Osim toga promjena je nastala i kod proračunskog korisnika Dječji vrtić „Pušlek“ tj. povećanje za 154.415,74 kune. U posebnom djelu Proračuna rashodi su preraspoređeni unutar programa tako da nije došlo ni do smanjenja ni povećanja Proračuna. Ukupno gledajući, proračun planiran u iznosu od 45.684.881,33 kn, smanjen je za 2.445.881,33 kn, tj. 5.4% i sada iznosi 43.239.000,00 kn. U posebnom djelu Proračuna rashodi su preraspoređeni unutar programa tako da nije došlo ni do smanjenja ni povećanja Proračuna, koji iznosi 49.759.000,00 kn.

Također prihvaćena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju, a riječ je o kreditu od 3,5 milijuna kuna, koji je potreban za vlastitu komponentu u projektu izgradnje vrtića.

Predsjednik Vijeća Teodor Švaljek na sjednici je naglasio kako je zaduženje potrebno jer vrtić nije jedini kapitalni projekt. ”Mi ulazimo ovom investicijom u razvojni ciklus Općine Marija Bistrica.” rekao je Švaljek i podsjetio da su kapitalni projekti poput škole, vrtića, dvorane i ambulante u Mariji Bistrici odrađivani 60-tih, 70-tih i 80-tih godina prošlog stoljeća i da Marija Bistrica od 1984. nema kapitalnih projekata koje je Općina radila. ”Dakle ovo je prvi kapitalni projekt, uz kupnju ogromnog zemljišta uz obilaznicu. Naša želja je ne imati samo jedan kapitalni projekt i ostat samo na njemu i zato je ovo kreditno zaduženje, da možemo ući u drugi kapitalni projekt, a znamo da želimo i treći, a sva tri su dobivena sredstvima EU-a”. naglasio je Švaljek. Predsjednik Vijeća je izrazio zadovoljstvo načinom na koji posluje Općina, a koji je ekonomičan pa je na računu predzadnjeg dana listopada bilo skoro 2,9 milijuna kuna. Na sjednici je prihvaćena i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna, Odluka o davanju suglasnosti na Statut Općinske knjižnice i čitaonice Marija Bistrica, Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav Civilne zaštite, Odluka o stavljanju van snage Postrojbe civilne zaštite, Zaključak o primanju na znanje Izvješća o reviziji nogometnih stadiona i igrališta i Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara. Pozitivno stanje je komentirao i načelnik Milički.

Skip to content