Održana 29. sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica

U srijedu 17. veljače je elektronskim putem održana 29. sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica. Mailom se javilo 11 vijećnika, dovoljno da bi odluke bile pravovaljane, te su sve točke dnevnog reda prihvaćene. Nitko nije bio protiv, kod pet točaka 3 su vijećnika bila suzdržana, kod dvije točke zabilježen je jedan suzdržan, a kod ostalih točaka dva suzdržana. Tako je prihvaćena Odluka o izradi Strategije razvoja Općine Marija Bistrica 2021. – 2027. Ovom Odlukom Općinsko vijeće daje suglasnost za izradu temeljnog strateškog i razvojnog dokumenta Općine Marija Bistrica za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Strategijom treba definirati optimalne razvojne pravce Općine uzimajući u obzir obilježja, prednosti i ograničenja njenog područja i okruženja. Ciljevi su prije svega: analizirati postojeće stanje te definirati ciljeve, prioritete i mjere budućeg održivog razvoja; utvrditi lokalne potrebe te omogućiti povezivanje s regionalnim, državnim prioritetima te europskim prioritetima; stvoriti uvjete za osiguranje potpora u svim društveno-gospodarskim područjima, a u cilju povećanja i optimalnog korištenja njihovog razvojnog potencijala; stvoriti podlogu za pripremu i apliciranje projekata prema EU fondovima i drugim izvorima financiranja; stvoriti podlogu za razvoj koordinirane, sustavne i strateški usmjerene suradnje na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini, s partnerima iz drugih sektora, te iz drugih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz Hrvatske i inozemstva; stvoriti uvjete za razvoj sustava energetske učinkovitosti i održivog gospodarenja prirodnim resursima te zaštite okoliša; potencijalnim investitorima dati uvid u strategiju zajednice u koju želi ulagati. Strategija treba biti izrađena u skladu s relevantnom metodologijom te biti usklađena sa strateškim i planskim dokumentima višeg reda (županijski, nacionalni, EU). Također prihvaćena je Odluka o davanju na korištenje i upravljanje objekta i opreme DV Pušlek, kojem se vrtiću kao ustanovi daje na korištenje i upravljanje, bez naknade, novoizgrađeni prostor na adresi Stubička cesta 17c. Prihvaćena je i Odluka o davanju suglasnosti za financiranje putem financijskog leasinga poduzeću Lijepa Bistrica d.o.o, a sa svrhom nabave dva nova komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada. Na dnevnom redu su se našle i Odluka o izradi četvrtih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja središnjeg općinskog naselja Marija Bistrica i Odluka o izradi petih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marija Bistrica. Osnovni razlog je preispitivanje uvjeta za izgradnju poslovne namjene radi omogućavanja izgradnje poslovne – uslužne građevine autopraonice s pratećim sadržajima. Također, prihvaćeno je i nekoliko odluka vezanih uz zaštitu i civilnu zaštitu. Tako je donesen Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda, a prihvaćeni su: Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2020. godinu, Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2021. godinu, Izvješće o stanju zaštite od požara za 2020. godinu, godišnji provedbeni plan zaštite od požara za 2021., te Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara za 2021. godinu. Vijeće je prihvatilo i Odluku o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Marija Bistrica, koja je pretrpjela tek malu izmjenu veznu uz dodatak koji sada sadrži popis određenih nerazvrstanih cesta i grafički prikazi sa dopunom cesta.

Skip to content