Održana 3. sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica

U ponedjeljak 13. rujna u Domu kulture u Mariji Bistrici je održana 3. sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica. Načelnik Općine Josip Milički podnio je Izvješće o radu načelnika za prvih 6 mjeseci ove godine. Osim uobičajenih poglavlja u izvješću o komunalnoj i prometnoj infrastrukturi, radovima, EU projektima, turizmu i sl., načelnik se osvrnuo i na pandemiju COVID19 koja uvelike utječe na ritam života, ali i na posljedice potresa. Izvješće u cijelosti donosimo na kraju teksta. Vijeće je prihvatilo i Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna, kao i pojedini programi koji su njegov sastavni dio, a prihvaćaju se pojedinačno. Ukupni prihodi Općine Marija Bistrica zajedno sa proračunskom korisnicima Dječji vrtić Pušlek i Općinska knjižnica i čitaonica realizirani su u iznosu od 18.603.334,48 kuna, od čega na prihode poslovanja otpada 15.321.544,52 kn, na prihode od prodaje nefinancijske imovine 28.250,04 kn i na primitke od financijske imovine i zaduživanja 3.142.735,44 kn. Prihodi od poreza na dohodak ostvareni su 51,37%% ili 4.958.752,81 kn, porezi na imovinu (porez na kuće za odmor, porez na promet nekretnina) ostvareni su u iznosu 343.495,24 kn ili 50,89%. Porez na robu i usluge (porez na tvrtku i porez na potrošnju) ostvaren je u ukupnom iznosu 32.958,62 kn ili 20,60%. Tekuće i kapitalne pomoći iz županijskog i državnog proračuna za ovo razdoblje iznose 7.495.300,48 kn. Najveći dio toga iznosa odnosi se na EU projekte: 561.070,09 iz državnog proračuna i 3.179.397,10 kn EU sredstava kao predujam za izgradnju dječjeg vrtića, 2.955.884,27 kn predujam za izgradnju novog groblja i mrtvačnice i 347.368,51 kn za izgradnju reciklažnog dvorišta. Komunalna naknada i komunalni doprinos ostvareni su 28,40% odnosno 382.828,00 kn. Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti (naplata potrošnje vode i grobna naknada ostvareni su 42,64%. Rashodi i izdaci proračuna ostvareni su u iznosu 11.511.132,82 kuna ili 27,11% u odnosu na plan i to rashodi poslovanja u iznosu 6.494.226,82 kn rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.192.716,73 kn i izdaci za financijsku imovinu i otplata zajmova 1.824.189,27 kn. Zaključno prihodi proračuna sa prihodima proračunskih korisnika u razdoblju 01.01. do 30.06.2021. iznose 17.600.012,25 kuna, a rashodi iznose 10.362.454,12 kuna te se stvorila razlika od 7.237.558,13 kuna u korist prihoda. Razlika se smanjuje za rezultat poslovanja iz prošle godine koji iznosi -3.680.255,92 kn, te je konačni rezultat poslovanja 3.557.302,21 kn. Dobiveni pozitivan rezultat poslovanja za prvo polugodište nastao je zbog priliva financijskih sredstava iz EU fondova koji su dijelom realizirani u prošloj godini a velik dio je realiziran u prvoj polovici ove godine. Također su prihvaćeni i Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, Izvještaj o zaduživanju, Polugodišnja izvršenja: Programa utroška sredstava od turističke pristojbe, Programa utroška sredstava od nezakonito izgrađenih zgrada, Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo, te programa utroška sredstava šumskog doprinosa. Vijeće je prihvatilo i Odluke o osnivanju i o članovima radnih tijela Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica. To su Odbori za: financije i proračun, Urbanizam, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša, Malo i srednje poduzetništvo, Poljoprivredu, Socijalnu skrb, zdravstvo i obrazovanje, Mladež, Kulturu i turizam i Koordinaciju rada radnih tijela. Donijeta je i Odluka o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe djece predškolske dobi u Općini Marija Bistrica. Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila za osiguranje sredstava za financiranje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe djece predškolske dobi u Općini Mariji Bistrici, a koji na području Općine vrši Dječji vrtić ”Pušlek”. Iz odluke izdvajamo da je udio roditelja u ekonomskoj cijeni programa za 10-satni redovni ili jaslički program 45 %, za program predškole 0%, a za kraći program 100%. Također Vijeće je donijelo i Odluku o utvrđivanju ekonomske cijene redovitog programa predškolskog odgoja u spomenutom vrtiću, koja sada iznosi 1.975,00 kuna mjesečno po djetetu.

Izvješće načelnika

Poštovani, u skladu s odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statutom Općine Marija Bistrica podnosim Općinskom vijeću Izvješće o radu za razdoblje siječanj – lipanj 2021. godine čime ispunjavam zakonsku i statutarnu obvezu da kao čelnik Općine dva puta godišnje dajem detaljan prikaz svog rada. Ovim Izvješćem obuhvaćeni su važniji projekti i aktivnosti koji su se provodili u prvoj polovici 2021. godine, bilo da su završeni ranije započeti projekti i aktivnosti ili su pokrenuti novi. U nastavku dajem pregled djelovanja po pojedinim područjima rada.

I. COVID 19

Nastavak globalne epidemije izazvana virusom COVID-19 i u prvoj polovici 2021. godine značajno je utjecala na uobičajeni ritam života na koji smo navikli. Stroga epidemiološka pravila su dodatno stupila na snagu krajem studenog mjeseca prošle godine. Slijedom navedenog, stožer Civilne zaštite Općine Marija Bistrica bio je dužan provoditi propisane mjere i uredbe na području naše Općine te vršiti kontrolu primjene istih te svakodnevna izvješća dostavljati Stožeru CZ KZŽ. Dječji vrtić „Pušlek“ sukladno uredbom ponovno je počeo s radom 12. 05. 2020. godine i nije bilo izvanrednog zatvaranja zbog korona virusa do današnjeg dana. Ugostiteljski objekti nakon otvaranja 11. 05. 2020. godine ponovno su uredbom zatvoreni 27. 11. te su 01. ožujka 2021. godine otvorene terase. U svibnju 2020. godine je na općinskom vijeću donijeta odluka kojom će se obveznicima plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti obračunati komunalnu naknada razmjerno razdoblju kada su obavljali svoju djelatnost, na temelju zahtjeva korisnika, a sve zbog činjenice da su mnoge pravne osobe jedno vrijeme, zbog epidemioloških mjera, morale biti zatvorene. Na istom principu je donijeta i Odluka vezana za plaćanje poreza na potrošnju i poreza na korištenje javnih površina. Na sličan način, ali u domeni načelnika, a ne općinskog vijeća, uređena je i naplata za javne površine – tržni prostor za vrijeme trajanja epidemioloških mjera. Navedene mjere su se sukladno odlukama i provele.

II. PRIRODNA NEPOGODA – POTRES

Nakon Zagrebačkog potresa 22. ožujka 2020. godine te Petrinjskog potresa 29. prosinca 2020. godine evidentirano je i prijavljena šteta na 149 stambena, gospodarska, sakralna i kulturna objekta. Općina Marija Bistrica dodatno je angažirala poduzeće Zagorje Pro-kon d.o.o. za brzi pregled statičara, kojim je obuhvaćeno sveukupno 37. objekata stradalih od potresa od 22.3.2020. godine i 29.12.2020. godine na području Općine Marija Bistrica. Završnim izvješćem utvrđeno je stanje objekata, tako da su zelenu oznaku dobila 11 objekata ( U1 – 1 kom, U2-10), žutu oznaku dobilo je ukupno 15 objekata (PN1 – 11 kom i PN2 – 4 kom) i crvenu oznaku ukupno 11 objekata (N1 – 2 kom i N2 – 9 kom). Završno izvješće sa uputama za prijavu na Fond za obnovu upućeno je svim vlasnicima objekata. Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Marija Bistrica izvršilo je proračun štete na građevinama pri čemu je utvrđena sveukupna šteta na građevinama u oba potresa u visini od 22.671.183,84 kuna, a podaci su unijeti u aplikaciju „Registar šteta“ i prijavljeni Županijskom povjerenstvu za procjenu štete od prirodnih nepogoda. Od općinske imovine treba napomenuti da je oštećeno izvorište Stupa te vodosprema mjesnog vodovoda Marija Bistrica „Cerine“. Štete nastale od prirodne nepogode potresa utvrđene su u svim naseljima Općine Marija Bistrica.

III. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Za nastavak radova na vodovodnom sustavu Hum Bistrički osigurali smo sufinanciranje projekta preko Hrvatskih voda u iznosu od 760.000 kuna. Nositelj investicije je Zagorski vodovod. Tijekom lipnja 2021. je izgrađena crpna stanica iz smjera Podgrađa (Pesji jarek) i u planu je izgradnja opskrbnog voda do novoizgrađene vodospreme Hum Bistrički (Marija Magdalena) kapaciteta 100 m3. Nakon što su za vodoopskrbni sustav Laz izvedeni radovi na prvoj fazi izgradnje vodoopskrbnog sustava kojim se izvorište Oštri Hum spojio na magistralni vod koji je položen u trup državne ceste D29 u tijeku je ishođenje građevinske i vodopravne dozvole za izgradnju vodospreme i klorinatorske stanice. Vrijednost investicije prve faze je iznosila 1,3 mil. kuna, a sredstva su u 80% osigurana preko Hrvatskih voda. Navedenim projektom su se na vodoopskrbnu mrežu priključili novi potrošači uz D 29. Nositelj investicije je Zagorski vodovod. U lokalni vodoopskrbni sustav Marije Bistrice i dijela Laza za koji se brine Općina Marija Bistrica se redovito ulaže u okviru redovnog održavanja. Za komunalne vodoopskrbne objekte izvorište Stupa i vodosprema Cerine koji su oštećeni u potresima se preko Hrvatskih voda dogovara sufinanciranje sanacije istih. Uvjet za sanaciju je da se navedeni objekti prenesu u vlasništvo Zagorskog vodovoda. Tijekom godine rekonstruirale su se kraće dionica vodovodne mreže zbog starosti, a održavanje vodoopskrbnog sustava je preko općinskog komunalnog poduzeća „Lijepa Bistrica“. Obzirom da je u nekim lokalnim vodovodima smanjena izdašnost izvora, voda se i dalje po potrebi razvozi autocisternom koju smo dobili na korištenje od Ministarstva gospodarstva, odnosno robnih rezervi. Još prošle godine u lipnju održana je prezentacija projekta Aglomeracije Zlatar, kojem je nositelj Zagorski vodovod, te su predstavljeni odabrani izvođači za provedbu projekta. Glavni izvođač radova je CGP d.d. Novo Mesto, Riko d.o.o. Ljubljana i Niskogradnja Hren d.o.o. Donja Stubica. Na području Općine Marija Bistrica u planu je izgradnja 16,250 metara kolektora, 6 crpnih stanica i 1 preljev. Ukupna investicija u izgradnju kolektora Faze I i Faze II Aglomeracije Zlatar na području općine Marija Bistrica iznosi 25.399.500,00 Kn. Početak radova je najavljen za rujan 2020., a završetak radova do sredine 2023. godine. Međutim, došlo je do ozbiljnog kašnjenja radova, sada već godinu dana.

IV. PROMETNA INFRASTRUKTURA

Na sastanku s direktorom Hrvatskih cesta gosp. Josipom Škorić koji je održan 20. travnja potvrđeno je da projekt brze ceste od čvora Zlatar Bistrica do čvora Marija Bistrica u dužini od 3,6 km. ide dobrom dinamikom. Do kraja godine ili najkasnije početkom slijedeće godine se planira ishođenje građevinske dozvole te nakon toga raspisivanje javnog natječaja za izvođača. Valja napomenuti da se na navedenoj dionici pojavljuje prvi ozbiljniji infrastrukturni objekt, a to je tunel Podgrađe u dužini od 715 metara. Hrvatske ceste projektiraju kružni tok na ulasku u Mariju Bistricu, na križanju Zagrebačke ulice i obilaznice (kod Šepeka). U sklopu projekta se planira i izgraditi javna rasvjeta koja nedostaje, u dužini 900 metara, uz postojeću obilaznicu. Trenutno je postupak rješavanja imovinsko pravnih odnosa, odnosno otkup zemljišta za planirani projekt kružnog toka i ishođenje građevinske dozvole. Županijske ceste KZŽ su početkom svibnja krenule u sanaciju klizišta na ŽC 2204 Poljanica kao i izgradnju novog propusta na istoj dionici na granici s općinom Konjščina. Tijekom prvog kvartala 2021. raspisan je javni natječaj za asfaltiranje općinskih nerazvrstanih cesta u ukupnoj dužini od 717 metara i to dionice: NC 1-098 Selnica (Srebačići) dužina 296 m, širina 3,7-3,8 m, NC 1-001 Globočec (Kovačići) dužina 90 m, širina 2,6-2,7 m, NC 1-171 Podgorje (Gereci) dužina 76 m, širina 2,5 m, NC 1-191 Laz Bistrički – Vrh (Pucko), dužina 170 m, širina 2,5-2,7 m i NC 1-130 Behek, dužina 85m, širina 2,5m. Odabran je izvođač radova: Kolnik d.o.o., Marija Bistrica s najpovoljnijom ponudom od 618.952,97 kn ( s PDV-om), ugovoreni stručni nadzor iznosi 27.500,00 kn (s PDV-om) te je ukupna vrijednost projekta 646.452,95 kn (s PDV-om). Navedeni projekt smo prijavili na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te je odobreno sufinanciranje u iznosu od 250.000,00 kn. Također je raspisan natječaj za dovršetak nogostupa (mali rubnjak i asfaltiranje) u naseljima Selnica i Globočec i to za nogostup Selnica LC22078 u dužini od 192 m, širina 1,30 m te nogostup Globočec ŽC2221 u dužini od 232 m, širina 1,10-1,60 m. Odabran je najpovoljniji ponuđač Autoprijevoz i niskogradnja Topolovec, Marija Bistrica na ugovoreni iznos od 221.368,60 kn (s PDV-om). Ugovoreni stručni nadzor iznosi 11.000,00 kn (s PDV-om). Ukupna vrijednost projekta iznosi 232.368,60 kn (s PDV-om). Nakon što je izrađena je projektna dokumentacija za izgradnju oborinske kanalizacije i nogostupa uz ŽC 2221 Marija Bistrica – Globočec u dužini od 220 met. objavljen je poziv na dostavu ponuda za procijenjenu vrijednost nabave: 490.000,00 kuna + PDV. Navedeni projekt je prijavljen na natječaj Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne Imovine te je odobreno sufinanciranje u iznosu od: 109.036,00 kn. Također smo projekt prijavili na natječaj ŽUC-a te očekujemo rezultate natječaja. Nerazvrstane ceste na području Općine su održavane u dogovoru s MO i sanirala su se oštećenja asfaltiranih cesta, vršili iskopi i čišćenja odvodnih kanala, propusta i ugradnja kamenog agregata. Izvršili smo i malčanje bankina za sve nerazvrstane ceste na području Općine . Nakon izrade projektne dokumentacije za sanaciju klizišta Kuki u Globočecu tijekom svibnja je raspisan javni natječaj za izvođača. Procijenjena vrijednost radova iznosi 1,5 mil. kuna. Također je raspisan javni natječaj za sanaciju klizišta Tugonica. Nakon provedenog javnog natječaja odabran je najpovoljniji ponuđač, Transporti Mihaliček d.o.o., Krapinske Toplice na ugovoreni iznos od 124.586,25 kn. Stručni nadzor je ugovoren za 10.000 kuna. Ukupna vrijednost projekta iznosi 134.586,25 kn. Navedene projekte sanacija klizišta Globočec-Kuki i Tugonica općina je prijavila za sufinanciranje na natječaj Hrvatskih voda jer svojim izvornim sredstvima isto nismo u mogućnosti izvesti. Sa Hrvatskim vodama je potpisan Ugovor o sufinanciranju na iznos od 800.000 kn. Nastavljeno je nadopunjavanje osnovne i turističke prometne signalizacije na području cijele općine. I dalje se sklapaju ugovori između Općine Marija Bistrica i mještana temeljem kojih se planiraju asfaltirati nerazvrstane ceste i to u financijskom omjeru 66,7% – 33,3%.

V. TURIZAM I TURISTIČKA INFRASTRUKTURA

Kako su i u prvih šest mjeseci ove godine na snazi bile epidemiološke mjere vezane za pandemiju korona virusa, sve planirane aktivnosti bile su stavljene ili van snage ili su se odvijale u obliku primjerenom situaciji. Tako je Bistrički fašinek po prvi put održan online, odnosno, na Facebook stranici TZO Marija Bistrica bila je organizirana nagradna igra za najbolje maske. Zbog nastale situacije, HTZ je preusmjerio sredstva lokalnim turističkim zajednicama, pa je tako TZO Marija Bistrica početkom godine na račun dobila 120.000,00 kuna od kojih je polovica namijenjena za troškove funkcioniranja ureda, a druga polovica za projekte koje su važni za lokalnu turističku zajednicu. Sukladno tome, TZO Marija Bistrica je pred Uskrs dala izraditi novu pisanicu za Trg pape Ivana Pavla II s obzirom da je dotadašnja bila u lošem, nereprezentativnom stanju. Nova pisanica je oslikana tradicionalnim bistričkim motivima i bila je postavljena na trgu tijekom uskršnjih blagdana. Početkom 2021. TZO Marija Bistrica je počela s GPS trasiranjem biciklističkih ruta na području općine, te se uključila u projekt TZ KZŽ koji se odnosi na trasiranje i digitalizaciju biciklističkih ruta. Također je nastavljen projekt Virtualne šetnje u suradnji sa Svetištem i projekt Topoteka. S popuštanjem mjera, odlučeno je da se ove godine realizira manifestacija „Ljeto u Mariji Bistrici“, u okvirima važećih mjera. Tako je 13. lipnja održana Biciklijada „4 kapelice“ i hodočašće biciklista na kojima se okupilo oko stotinjak biciklista, a ostatak manifestacije je odrađen tijekom srpnja i kolovoza, a vatrogasci su održali svoju tradicionalnu pokaznu vježbu. Nastavljena je i tradicija piknika kod Ville Vladimir. Važnost manifestacije „Ljeto u Mariji Bistrici“ je i ove pandemijske godine prepoznata od strane Zagrebačke banke koja je ponudila sponzorstvo za realizaciju iste. Nastavno na prošlu godinu, i ove je godine TZO Marija Bistrica radila na virtualnoj promociji kako bistričkih starih zanata, tako i OPG-ova, a s popuštanjem mjera i privatnog smještaja. Za razliku od 2020., u prvoj polovici 2021. broj posjetitelja Marije Bistrice je bio osjetno veći; 213.200 posjetitelja u ovoj godini, dok je u isto vrijeme 2020. taj broj iznosio 144.700. Broj dolazaka i noćenja turista u prvih šest mjeseci bio je 2.200 dolazaka te 3488 noćenja, što je neznatno povećanje u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Tijekom prve polovice 2021., TZO Marija Bistrica je imala revizijski nadzor od strane Državne revizije, a revizija se odnosila na 2019. godinu. Nedostaci koji su uočeni tijekom provođenja revizije, ispravljeni su tijekom svibnja 2021. te je izvješće o provedenim ispravcima dostavljeno reviziji u lipnju 2021.

VI. IZGRADNJA NOVOG DJEČJEG VRTIĆA

Dana 22. siječnja 2021. godine obavljen tehnički pregled građevine, a 12. veljače 2021. godine izdana je Uporabna dozvola za istu. Dana 19. veljače 2021. godine izvršena je primopredaja objekta. Nakon toga, ravnateljica dječjeg vrtića odradila je dobivanje svih potrebnih akata i dozvola za rad sa svoje strane. Dana 22. ožujka 2021. godine preseljena su djeca iz starog objekta u novi objekt (svi osim predškolaca), a nakon blagdana Uskrsa u novi objekt su stigla i novoupisana djeca. Službeno otvorenje kojem je nazočio predsjednik Vlade RH g. Andrej Plenković i ministrica poljoprivrede gđa. Marija Vučković, održano je 7. travnja 2021. godine. Do sada je Općini za predmetni projekt isplaćeno 5.955.528,31 kn (od ukupno odobrenih 7.439.500,00 kn), a do kraja mjeseca rujna predat će se zahtjev za isplatu završne rate sredstava. Već sada se zbog sve većih potreba za prostorom razmatra opcija dogradnje postojećeg objekta i prijava na neki od budućih natječaja. Poslan je dopis Agenciji za plaćanja s upitom vezanim za daljnje mogućnosti dogradnje. Ovih dana će se ući u pregovore s projektantima za projektiranje dogradnje.

VII. PROŠIRENJE GROBLJA U MARIJI BISTRICI I IZGRADNJA NOVE MRTVAČNICE

Ugovor o izvođenju građevinskih radova na rekonstrukciji i proširenju groblja u Mariji Bistrici između Općine Marija Bistrica i MDK Građevinar d.o.o. potpisan je 10. lipnja 2020. godine na rok od 18 mjeseci od uvođenja u posao, na ukupni iznos od 7.655.103,60 kuna bez PDV-a. Do 30. lipnja 2021. godine ukupno je bilo izdano 11 privremenih situacija na iznos od 2.992.424,42 kn bez PDV-a. Dana 16. ožujka 2021. godine Agencija za plaćanja odobrila je isplatu predujma u iznosu od 2.955.884,27 kuna tako da je za projekt osigurana „financijska konstrukcija“ kroz predujam i kredit, a do konačne ispate sufinanciranih sredstava.

VIII. ZAŠTITA OKOLIŠA I RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Tijekom mjeseca siječnja 2021. godine odobrena su završna izvješća po projektu te je zaključeno da je projekt uspješno priveden kraju i to s visokom učinkovitošću u povlačenju bespovratnih sredstava EU. Od početka rada reciklažnog dvorišta (rujan 2020. godine) pa do 30.06.2021. godine kroz reciklažno dvorište prikupljeno je 53,7 tona otpada.

IX. KREDITNA ZADUŽENJA

U ovom trenutku Općina Marija Bistrica ima sljedeća kreditna zaduženja:

– dugoročni kredit na 10 godina za projekt Izgradnja i opremanje DV Pušlek Marija Bistrica u iznosu 3.500.000,00 kn (Općinski udio u projektu); iskorišten je do kraja, otplata kredita je u tromjesečnim ratama od 87.500,00 kn. Prva rata otplate bila je u svibnju 2021. godine, iz sredstava proračuna Općine Marija Bistrica.

– kratkoročni kredit na 1 godinu za projekt Izgradnja i opremanje DV Pušlek Marija Bistrica u iznosu 3.000.000,00 kn zbog usklađivanja priljeva i odljeva sredstava. Od odobrenog iznosa kredita bilo je potrebno te je iskorišteno 2.795.559,94 kn. Već je vraćeno 1.292.254,44 kn iz dodijeljenih bespovratnih sredstava. Preostali dio od 1.503.305,50 kn u najvećem dijelu će se vratiti iz bespovratnih sredstava do ožujka 2022. godine.

– 11. studenog 2020. godine potpisan je dugoročni kredit na 10 godina za projekt Rekonstrukcija i proširenje groblja u Mariji Bistrici s pomoćnom zgradom i novom mrtvačnicom u iznosu 7.000.000,00 kn, i to za svoj udio u projektu (4.000.000,00 kn) i zbog usklađivanja priljeva i odljeva sredstava (3.000.000,00 kn). Iznos za svoj udio u projektu otplaćivat će se kroz 10 godina iz proračuna Općine Marija Bistrica, a iznos za usklađivanje priljeva i odljeva sredstava otplaćivat će se odmah po dobivanju bespovratnih sredstava.

– zbog brojnih investicija i projekata te nepredvidivog ritma priljeva i odljeva sredstava, Općini je odobren okvirni kredit po transakcijskom računu, tzv. „minus“ od 600.000,00 kuna, ali do sada nije bilo potrebe isti koristiti.

U prosincu 2020. godine Općina je prijavila 3 svoja kapitalna projekta (reciklažno dvorište, vrtić i groblje i mrtvačnica) na natječaj Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU za sufinanciranje vlastitog udjela u EU projektima. Rezultati administrativne kontrole s indikativnim alokacijama po projektu objavljeni su 13.07.2021. godine. Općini Marija Bistrica je za spomenuta tri projekta odobren indikativni iznos od 3.644.960,53 kuna (koliko je i potraživano). Čeka se potpisivanje ugovora te upute vezane za provedbu i izvještavanje. Spomenuti iznos Općina planira usmjeriti na otplatu kredita kako bi se sredstva proračuna oslobodila za daljnje investicije.

X. OSTALO

Mjesnim odborima su u proračunu za 2020. godini na raspolaganju sredstva u iznosu od 500 tis. kuna za održavanje komunalne infrastrukture i malih komunalnih akcija. Radovi vezani za projekt „Rekonstrukcija Trga pape Ivana Pavla II u Mariji Bistrici” (rekonstrukcija javne rasvjete i opločenje) su odrađeni. Projekt je sufinanciran iz mjere 19.2 – Provedba LRS – 7.4.1 – LAG. Općini je Odlukom o rezultatima administrativne kontrole zahtjeva za potporu od strane Agencije za plaćanja definiran procijenjeni iznos potpore od 148.250,00 kuna. Po plaćanju radova, uputit će se prema Agenciji za plaćanja zahtjev za isplatu sredstava. Lijepa Bistrica d.o.o. je u sklopu odobrenog projekta Nabave komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada početkom 2021. godine uspješno odradila javnu nabavu 2 komunalna vozila putem financijskog leasing-a, a isporuka predmetnih vozila bila je 29. ožujka 2021. godine. Vrijednost prihvatljivih troškova projekta iznosi 1.429.675,00 kuna od čega je 85% financirano iz EU komponente. Projekt će trajati najkasnije do 9. srpnja 2023. godine, pa tako i otplata financijskog leasinga i ostale aktivnosti (informativno – edukativne i aktivnosti vezane za vidljivost). Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost do 30.06.2021. godine predan je jedan zahtjev za nadoknadom sredstava. Za pogone bivše Tehnomehanike je nakon darivanja Općini Marija Bistrica od strane Vlade RH završena izrada geodetske situacije stvarnog stanja kao i analiza legalnosti zgrada kompleksa. Općina je ugovorila u travnju 2021. godine s KPMG Croatia d.o.o. izradu studije pred-izvodljivosti koja se odnosi na razvoj Poduzetničke zone Marija Bistrica 1 (bivša Tehnomehanika), a sve u svrhu stavljanja u funkciju navedenoga kompleksa, odnosno da se što prije pokrene poduzetnička aktivnost. U narednom razdoblju u planu je raspisivanje javnog natječaja za zakup poslovnog prostora u poduzetničkoj zoni. Također je odrađena preventivna sustavna deratizacija na području Općine Marija Bistrica u vrijednosti od 41.950,00 kuna s PDV-om. Potpisani su ugovori o financiranju zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnom radu. Radom za zajednicu i sebe (javni radovi) kroz natječaj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje zaposleno je 3 osobe. Općini je u travnju potpisom ugovora odobrena prijava na natječaj Ministarstva kulture za ugradnju lifta u prostor Doma kulture. Odobreni iznos sredstava je 200.000,00 kuna. Nabava izvođača je odrađena, a do kraja godine se očekuje završetak radova. Uredno se isplaćuju troškovi 28 učenički i 20 studentski stipendija za školovanje, kao i iznos subvencije za prijevoz učenika i studenata, sufinanciranje boravka u učeničkim i studentskim domovima, sufinanciranje boravka djece u vrtićima izvan naše općine, asistenti, prehrana za učenike slabijeg materijalnog stanja, logopedska služba, poliklinika Suvag, sudjelovanje učenika na školama stvaralaštva, sportskim igrama. S Općinom Zlatar Bistrica je i dalje na snazi Ugovor kojim se logopedski kabinet u Zlatar Bistrici stavlja na raspolaganje i djeci iz naše Općine, a Općina Marija Bistrica snosi 20% troškova logopeda. Program „Pomoć u kući starijim osobama“ se i dalje provodi, a prema Crvenom križu koji je uključen u mnoge aktivnosti na području Općine isplaćuju se sve zakonski propisane obveze. Nastavljen je program MIPOS zajedno s 16 gradova i općina s područja KZŽ prijavom na natječaj MIPOS II vrijedan 4.828.660,60 kuna. Preko projekta MIPOS se zapošljavaju ženske osobe preko pedeset godina na poslovima pomoći starijim domaćinstvima, a među zaposlenim osobama se nalaze i osobe s područja Općine Marija Bistrica. U sklopu Urbane aglomeracije Zagreb čiji smo član, prijavili smo se zajedno s partnerima na natječaj Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike pod nazivom SUPERSTAR vrijednosti 1.655.520,00 kuna. Projekt je namijenjen skrbi invalidnih osoba te starijih osoba društva. Također smo u partnerstvu na EU projektu ZAŽELI – nova prilika za žene u ruralnom području za koji je odobreno 1.857.319,59 kuna uz 100% intenziteta potpore, a nositelj projekta je udruga Fenix iz Oroslavja. U okviru socijalnih programa uredno se pomaže prema zahtjevima Općini za podmirenje troškova stanovanja osobama ugrožene egzistencije zbog teške financijske situacije, pri čemu se nastoje odobriti pomoći raznih oblika, za troškove stanovanja, života i sl. najpotrebnijima, uz nastojanje da svaki korisnik, ukoliko nema zapreka za isto, odradi određeni broj sati na ime društveno korisnog rada za dobivenu pomoć. Tekuće donacije za dječji vrtić, Općinsku knjižnicu i čitaonicu, Vatrogasnu zajednicu općine Marija Bistrica, Javnu vatrogasnu postrojbu, Crveni križ, TZ Marije Bistrice i radio Marija Bistrica se uredno isplaćuju. Za kulturno umjetnička društva, športskoj zajednici te ostalim društvima i udrugama koje su se prijavile na natječaj koji je Općina raspisala sukladno Zakonu o financiranju udruga se uredno podmiruju sredstva čime su pokrivene sve potrebe udruga i društava te je istima omogućen nesmetan rad. Općina također pomaže udrugama kod pripreme prijavne dokumentacije za razne natječaje i uredno iskazuje potporu u projektima i Pismima namjere. Ovo je kratak pregled najvažnijih projekata i aktivnosti koje smo odradili u proteklom razdoblju čime i dalje nastavljamo s podizanjem kvalitete životnog prostora naših stanovnika upravo kroz odrađene projekte vezane za komunalnu infrastrukturu, socijalu, predškolski i školski odgoj te kroz podršku projektima naših udruga i ostalih institucija civilnog društva. Svakako valja napomenuti da je većina kapitalnih projekata kao i dio manjih projekata realiziran preko EU fondova. Vrijednost tih projekata premašuje godišnji proračun Općine Marija Bistrica i realizaciju istih bi bilo nemoguće izvesti bez sufinanciranja EU fondova. Također, smatram da smo spremno odgovorili na uistinu velike izazove poput koronavirusa i potresa i da znanjem, zajedništvom i vizijom možemo i dalje raditi na boljitku naše Općine Marije Bistrice.

Sastav Odbora:

Odbor za financije i Proračun Općine Marija Bistrica:

 1. Veljko Mahmet – predsjednik
 2. Teodor Švaljek – član
 3. Branimira Glavica – članica

Odbor za urbanizam, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša:

 1. Mario Tomorad – predsjednik
 2. Josip Šala – član
 3. Josip Vrtarić – član
 4. Josip Palanović – član
 5. Damir Husinec – član
 6. Zlatko Ivak – član
 7. Ivan Mesar – član
 8. Jurica Mitrečić – član
 9. Marijan Kušić – član

Odbor za malo i srednje poduzetništvo:

 1. Velimir Babić – predsjednik
 2. Miroslav Štagar – član
 3. Ivan Lacković – član
 4. Marijan Kruhak – član
 5. Stjepan Gorički – član
 6. Ivan Rusan – član
 7. Dražen Vadlja – član
 8. Vladimir Pugar – član
 9. Zoran Tomurad – član

Odbor za poljoprivredu:

 1. Željko Novak – predsjednik
 2. Ignac Babić – član
 3. Mladen Micak – član
 4. Robert Kramar – član
 5. Vesna Puntarić – član
 6. Juraj Ptić – član
 7. Marijan Prugovečki – član

Odbor za socijalnu skrb, zdravstvo i obrazovanje:

 1. Ivančica Hopek Kramar – predsjednica
 2. Sanja Kovačić – članica
 3. Dominik Karajić – član
 4. Jadranka Pezić – članica
 5. Katica Habazin – članica
 6. Antonija Kruhak – članica
 7. Mirela Mikuš – članica
 8. Sanja Čukman – članica
 9. Marija Kušić – članica
 10. Tea Škvorc – članica
 11. Semira Novak – članica

Odbor za mladež:

 1. Filip Galoić – predsjednik
 2. Jura Tomorad – član
 3. Antun Palanović – član
 4. Snježana Kovač – članica
 5. Hrvoje Ozimec – član

Odbor za kulturu i turizam:

 1. Mateja Janečić Miketić – predsjednica
 2. Jurica Gregurić – član
 3. Bruno Kovačić – član
 4. Elvis Lacković– član
 5. Anita Klemar – članica
 6. Mira Pižir – članica
 7. Ana Kruhak – članica
 8. Karla Cesar Debeljak – članica
 9. Vlado Leskovar – član
 10. Marko Kušić – član
 11. Silvio Halamić – član

Odbor za koordinaciju rada radnih tijela Općinskog vijeća:

 1. Veljko Mahmet – predsjednik
 2. Branka Herceg – članica
 3. Teodor Švaljek – član
Skip to content