održana 9. sjednica Općinskog vijeća

U utorak 27. ožujka je održana 9. Sjednica Općinskog vijeća Općine Mariji Bistrica. Na početku sjednice načelnik Josip Milički podnio je izvješće za drugih 6 mjeseci 2017. godine, u kojem se osvrnuo na radove na komunalnoj, prometnoj i turističkoj infrastrukturi, javnoj rasvjeti, kao i ostalim aktivnostima, a poseban osvrt dao je na projekte koji su bili prijavljeni na mjeru 7.4.1, a to su Izgradnja novog dječjeg vrtića i Izgradnja mrtvačnice i proširenje groblja. Nekoliko dana prije ove sjednice objavljeni su rezultati, po kojima oba projekta u Općini Marija Bistrici nisu prošla, a kao najveći razlog i načelnik Milički i predsjednik vijeća Teodor Švaljek naveli su činjenicu da je u oba projekta prijavljena izgradnja potpuno novih objekata, a što je nosilo 15, odnosno 10 bodova manje od projekata u kojima se prijavljivala dogradnja. ”Nažalost mi nismo imali tu mogućnost, i stoga su rezultati takvi kakvi jesu” – istaknuo je Švaljek. Milički je dodao da je najavljeno ponovno otvaranje te mjere, ali ovaj puta samo za vrtiće, pa se nada da šansa još postoji. Neće se odustati ni od jednog projekta, pa u oba slučaja postoje plan B pa i plan C, istaknuto je na sjednici. Puno su bolje vijesti kada je u pitanju rekonstrukcija i obnova Doma kulture u Mariji Bistrici, koja uključuje i preseljenje Općinske knjižnice i čitaonice na kat, koji će trebati izgraditi. Ministarstvo kulture RH kroz tri godine ukupno će financirati radove sa oko 4 milijuna kuna, od čega je milijun i 300 tisuća realizirano lani, a 1,5 milijun već dogovoren ove godine. Uskoro bi trebali krenuti i radovi oko knjižnice, a kompletan završetak radova očekuje se u prvoj polovici 2019. godine, kada bi Marija Bistrica trebala dobiti novi, multifunkcionalni i moderno uređen Dom kulture.

Izvršenje proračuna

Na dnevnom redu bila je i Odluka o izvršenju Proračuna Općine Marija Bistrica za 2017. godinu kao i niz Odluka vezanih uz samo izvršenje. Ukupni prihodi Općine Marija Bistrica zajedno sa proračunskom korisnicima Dječji vrtić Pušlek i Općinska knjižnica i čitaonica realizirani su u 2017. godini iznosu od 15.942.460,35 kuna ili 86% od plana odnosno, prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu 15.942.460,35 kn, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine 17.789,96 kn. Prihodi od poreza na dohodak ostvareni su 81,53 % ili 6.790.020,53 kn. Porezi na imovinu odnosi se porez na kuće za odmor, porez na promet nekretnina. Ovi prihodi ostvareni su u iznosu 388.609,29 kn ili 71,30%. Porez na robu i usluge odnosi se na porez na tvrtku i porez na potrošnju u ukupnom iznosu 199.813,99 kn ili 66,84%. Tekuće i kapitalne pomoći iz županijskog i državnog proračuna iznose 2.583.688,64 kuna. Prihodi od imovine ostvareni su 83,40% a odnose se na zakup nekretnina (83%), ekološku rentu (76%), najam tržnog prostora (84%), naplatu parkirnih karata (101%) i naknadu za legalizaciju neprijavljenih objekata (71%). Prihodi po posebnim propisima koji se odnose na sufinanciranje asfaltiranja nerazvrstanih cesta, doprinosi za šume, te ostali nespomenuti prihodi ostvareni su 86%. Komunalna naknada i komunalni doprinos ostvareni su 94% odnosno 1.220.420,90 kn. Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti(661) odnosi se na naplatu potrošnje vode i grobne naknade. Naplata ovih prihoda, koje je ostvareno 97% odnosi se na uplate starog dugovanja i obveze za grobnu naknadu 127 % , a za potrošnje vode ostvarenje je 82%. Rashodi i izdaci proračuna ostvareni su u iznosu 16.367.406,38 kuna ili 96,% u odnosu na plan i to rashodi poslovanja u iznosu 12-898.465,09 kune, rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.468.941,29 kuna. S obzirom na prihode i rashode stvorila se razlika od 407.156,07 kuna u korist rashoda. Razlika se povećava za rezultat poslovanja iz prošle godine koji iznosi 660.541,43 kuna. te je konačni rezultat poslovanja 1.067.697,50 kuna. Dobiveni rezultat poslovanja prenosi se u narednu godinu u kojoj će biti sanirani prihodima ostvareni u 2018.godini. Stanje obveza na početku 2017.godine iznosila je 1.158.277,00 koje su do 31.12.2017. povećane za 14.732.129,00,00 kuna što ukupno iznosi 15.890.406,00 kune. U obračunskom razdoblju 01.01.-31.12.2017.podmireno je 14.126.861,00 kune te je ostalo 1.763.545,00 kuna nepodmirenih obaveza. Ostale nepodmirene obveze odnose se na materijalne rashode 564.008,00, obveze za financijske rashode 4.494,00, obveze za subvencije 720,00, obveze za naknade građanima 5.140,00, Obveze za nefinancijsku imovinu 85.860,00 i nedospjele obveze 1.104.013,00. Iz navedene rekapitulacije stvarnih obaveza i potraživanja na dan 31.12.2017 je vidljivo da su potraživanja i stanje novčanih sredstava na žiro računu u iznosu2.682.755,63 kn veća u odnosu na stvarne obveze koje iznose 1.763.546,71 kune za 919.208,92 kune. To znači da potraživanja pokrivaju nastale obveze, tj da Općina posluje pozitivno.

Odlagalište otpada u Tugonici mora biti zatvoreno što prije

Na dnevnom redu bilo je i nekoliko Odluka vezanih za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine i sl., no prava rasprava povela se oko dodatne točke, koju je u dnevni red ubacio predsjednik vijeća Teodor Švaljek. On inzistira na akcijskom planu da se ispitaju sve mogućnosti da poduzeće općine ”Lijepa Bistrica” samo preuzme posao odvoza otpada na području Općine. Vijećnik iz Tugonice i predsjednik tamošnjeg Mjesnog odbora Željko Novak iznio je stav mještana Tugonice i Podgrađa, koji su u strahu zbog informacije koja se pojavila, kako je umjesto zatvaranja odlagališta u Tugonici zatraženo da se ono pretvori u Centar za gospodarenje otpadom i to trajno. Načelnik Milički i pročelnica Branka Herceg objasnili su kako su provjereni svi zakonski akti, i kako o takvom scenariju nema govora i podsjetili su da je Piškornica predviđena za regionalno odlagalište. No, niti to nije previše umirilo vijećnike, a Švaljek je još jednom podsjetio da je veliki propust napravljen 2004. godine, kada je prodan udio Općine u Komunalcu. ”Zbog toga i zbog inertnosti u prošlim vremenima sada imamo situaciju da moramo donositi odluke, s kojima se ne slažemo” – rekao je Švaljek. Rasprava se povela oko činjenice da Komunalac ima dozvolu za odlaganje otpada u Tugonici još manje od mjesec dana, a kako regionalno odlagalište otpada u Piškornici još nije spremno, zatražena je suglasnost za odlaganje do kraja ove godine. No, vijećnici su jednoglasno odbili dati takvu suglasnost, a u raspravi su često isticali da je ovo povijesna prilika ali i velika odgovornost da se ovo odlagalište zatvori. Rasplet ove iznimno teške i zahtjevne situacije bit će možda poznat kroz nekoliko dana, nakon dodatnih konzultacija i sastanaka, a sami vijećnici su ostali i zabrinuti može li ih se u ovom slučaju i zaobići, tj. bez njihove suglasnosti donijeti odluka o produženju rada odlagališta u Tugonici. Jer, s druge strane nekog jasnog rješenja, kamo bi se otpad odvozio, ako ne u Tugonicu, nema, barem dok ne proradi Piškornica.

Donosimo i kompletno Izvješće načelnika

Poštovani,

u skladu s odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statutom Općine Marija Bistrica podnosim Općinskom vijeću Izvješće o radu za razdoblje srpanj – prosinac 2017. godine čime ispunjavam zakonsku i statutarnu obvezu da kao čelnik Općine dva puta godišnje dajem detaljan prikaz svog rada. Ovim Izvješćem obuhvaćeni su važniji projekti i aktivnosti koji su se provodili u drugoj polovici 2017. godine, bilo da su završeni ranije započeti projekti i aktivnosti ili su pokrenuti novi.

U nastavku dajem pregled djelovanja po pojedinim područjima rada.

I. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Za potrebe izgradnje nove vodospreme u Cerinama (600m3) za potrebe budućeg vodoopskrbnog sustava Globočec i Poljanica Hrvatske vode su odobrila sredstva Zagorskom vodovodu kao nositelju investicije. Izgradnja navedene vodospreme će krenuti u tijekom 2018. godine. Za izgradnju vodoopskrbnog sustava Hum Bistrički dobivena je građevinska dozvola i osigurana su sredstva za izgradnju vodospreme od 100 m3 koja će krenuti u lipnju 2018. godine. U tijeku je i projektiranje Glavnog projekta vodoopskrbnog područja Globočec. Nositelj navedenih projekta je Zagorski vodovod, a sredstva za izgradnju planiraju se osigurati dijelom preko Hrvatskih voda, a dijelom preko EU fondova Ruralnog razvoja, mjera 7.2.1. Na izvorištu Oštri Hum Laz završena su ispitivanja u svrhu dobivanja parametra izdašnosti izvorišta te vodopravne dozvole. Plan je da se u prvoj fazi što prije spoji postojeći sustav na izvorište Oštri hum kako bi se stavio u funkciju magistralni cjevovod koji je položen u trup državne ceste D29, a nakon toga da se krene s opskrbom prema ostalim lokalnim vodovodima. U lokalni vodoopskrbni sustav Marije Bistrice i dijela Laza za koji se brine Općina Marija Bistrica se redovito ulaže u okviru redovnog održavanja. Osim zamjene kraćih dionica vodovodne mreže zbog starosti prilikom izgradnje nogostupa u Gajevoj ulici zamijenjen je magistralni vod u dužini od 230 metara i priključci na stambenim objektima. Također je izgrađen novi magistralni vodovodni vod u dužini 468 metara koji povezuje podsustave Nova cesta i Stubička cesta. Obzirom da je u nekim lokalnim vodovodima došlo do smanjenja izdašnosti izvora, preko Ministarstva gospodarstva odnosno Robnih rezervi produžili smo do 30. rujna 2018. privremeno korištenje autocisternu kojom se razvozi pitka voda do ugroženih zaseoka. Po pitanju projekta aglomeracije Zlatar, imovinsko pravni odnosi su riješeni, projektna dokumentacija završena i isti prolazi evaluaciju zbog prijave na EU fondove. Nositelj projekta je Zagorski vodovod u suradnji s Hrvatskim vodama i namjerava se financirati iz EU fondova. Rok realizacije prve faze (magistralni vodovi) je 2020. godina.

II. PROMETNA INFRASTRUKTURA

U prvoj polovici 2017. asfaltirane su dionice NC-1-151 – Šuštići – Podgorje Bistričko u ukupnoj dužini 530 metara (159.224,65 kuna s PDV-om) te preko Hrvatskih cesta općinska nerazvrstana cesta na Lazu od crkve prema D29 u dužini 460 metara vrijednosti 150.000 kuna. Hrvatske ceste su također izgradile pješački prelaz na bistričkoj obilaznici za koji je Općina izradila projektnu dokumentaciju i ishodila sve potrebne dozvole (85.000 kuna). U drugoj polovici 2017. godine asfaltirane su, nakon provedene javne nabave, dionice u naselju Sušobreg 640 metara, Laz Mikuši 172 metara i Podgorje Bistričko 71 metar sve zajedno ukupno ugovorene vrijednosti 436.843,91 kuna s PDV-om. Nakon prijave navedenih projekata na natječaj KZŽ, županija je odobrila našoj općini sredstva u iznosu od 100.000 kuna. Također je i asfaltirano dio parkirališta uz obilaznicu namijenjeno autobusima u površini od 250 m2 vrijednosti 30.312,50 kuna. U partnerstvu sa ŽUC-om je nakon izrađene projektne dokumentacije za nogostup i oborinsku odvodnju od Marije Bistrice prema Globočecu, dionicu Marija Bistrica – Podgorje Bistričko te Donja Selnica izgrađeno na istim lokacijama slijedeće: dionica prema Globočecu – 250 metara, Podgorje Bistričko – 100 metara i dionica nogostupa u Donjoj Selnici kod DVD-a – 300 metara. U planu je nastavak gradnje i tijekom 2018. godine ovisno o raspoloživim sredstvima ŽUC-a. Izrađena je projektna dokumentacija za izgradnju novog parkirališta u ulici Kralja Tomislava (nasuprot Rudničke zgrade) kao i nogostupa koji nedostaje u ukupnoj dužini od 300 metara. Navedenim projektom će se dobiti dodatnih 13 parkirnih mjesta ispred Rudničke zgrade i 18 parkirnih mjesta uzduž ulice, a ujedno će se rekonstruirati oborinska odvodnja i postojeća javna rasvjeta. Za potrebe buduće rekonstrukcije, proširenja i modernizacije postojeće nerazvrstane ceste Selnica NC 1-098 Krajačići-Srebačići-Gajski-Škvorci izrađen je glavni projekt. Nerazvrstane ceste su održavane u dogovoru s MO i saniraju se oštećenja asfaltiranih cesta, vrše iskopi i čišćenje odvodnih kanala, propusta, ugradnja kamenog agregata i malčanja. I dalje nam velike probleme zadaju postojeća i novoaktivirana klizišta na nerazvrstanim cestama. Sva klizišta su evidentirana i unesena u bazu, te prijavljena u program sanacije KZŽ. Trenutno na području općine Marija Bistrica postoji 24 aktivna klizišta od čega se 15 odnosi na nerazvrstane ceste, 3 na stambene objekte i 6 na gospodarske objekte. Procijenjeno je da je za sanaciju navedenih klizišta potrebno oko 16.700.000 kuna. Veliko klizište u Globočecu, naselje Rubenov Brijeg, je sanirano i vrijednost investicije je iznosila 420.758,53 kuna s PDV-om. Projekt je prijavljen na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova te je isti sufinanciran od strane ministarstva u iznosu od 290.323,38 kuna. Manja klizišta saniramo vlastitim sredstvima. Nastavljeno je nadopunjavanje osnovne i turističke prometne signalizacije na području cijele općine. I dalje se sklapaju ugovori između Općine Marija Bistrica i mještana temeljem kojih se planiraju asfaltirati nerazvrstane ceste i to u financijskom omjeru 66,7% – 33,3%.

III. JAVNA RASVJETA

Općina Marija Bistrica je uključena u županijski projekt master plana javne rasvjete pod nazivom Newlight kojeg je nositelj REGEA i kojim se planira preko EU sredstava javna rasvjeta na području općine modernizirati i učiniti energetski učinkovitijom čime bi se ostvarile određene uštede. Rok za završetak cijelog projekta je prosinac 2019. Minimalna investicija Općine u projektu je 1.760.000 kuna, dok je prema EPC modelu optimalna investicija oko 4 mil. kuna i obuhvaća 85% sustava javne rasvjete. Na natječaj Ministarstva graditeljstva je prijavljen projekat rasvjete šetnice bistričke obilaznice ugovorene vrijednosti 330.552,50 kuna s PDV-om te je nakon odobrenih sredstava s Ministarstvom graditeljstva potpisan ugovor o sufinanciranju u iznosu od 100.000 kn. Radove je nakon odabira na javnom natječaju izvela firma Elektroinstalacije Vedrina te je šetnica osvijetljena modernom LED rasvjetom. U naselju Bajsi (Selnica) postavljena LED javna rasvjeta koje do sada nije bilo u tom dijelu naselja, a vrijednost radova iznosi 63.622,95 kuna s PDV-om. Postavljena je nova LED javna rasvjeta na dionici u Podgorju Bistričkom odvojak Sekovice (17.942,50 kuna) kao i u Kolodvorskoj ulici odvojak Vlahovićeki (14.324,25 kuna).

IV. TURISTIČKA INFRASTRUKTURA

Otvaranjem Centar za posjetitelje Cerine u lipnju 2017. godine naša Općina je dobila novi dodatni turistički sadržaj kojim se prezentiraju stari zanati, prvenstveno drvene igračke. Centar je opremljen modernim multimedijskim interaktivnim sučeljem kao i izložbeno prezentacijskim prostorom. U navedenom centru se organiziraju razne radionice na temu starih zanata i posjećuju ga razne organizirane grupe, većinom školske ekskurzije. Vrijednost cijelog projekta iznosio je 400.000 kuna, a Ministarstvo turizma sufinanciralo je projekt s iznosom od 200.500 kuna. U sklopu prekograničnog projekta Ride&bike prijavom na natječaj Ministarstva turizma odobren nam je projekt kojim smo biciklističko odmorište Hum Bistrički opremili sjenicom s klupama i priručnim servisom za bicikle. Na natječaju su odobrena sredstva za sufinanciranje projekta vrijednoga 54.700 kuna s PDV-om u kojem je Ministarstvo turizma sudjelovalo s 40% iznosa. Biciklistička ruta koja prolazi kroz Mariju Bistricu je uvrštena u međunarodnu rutu koja povezuje Hrvatsku i Sloveniju, a ista se naslanja na trans europsku biciklističku rutu. Na natječaju ministarstva turizma ili HTZ-a također smo dobili sredstva (10.000 kuna) za postavljanje dviju tzv. pametnih klupa na bistričkoj šetnici uz obilaznicu vrijednih 25.000 kuna s PDV-om.

V. IZGRADNJA NOVOG DJEČJEG VRTIĆA

Za potrebe izgradnje novog dječjeg vrtića dobivena je pravovaljana građevinska dozvola kao i potvrda od nadležnog ministarstva o utjecaju na okoliš budućeg novog dječjeg vrtića, a sve u skladu s uvjetima natječaja EU fondova, mjera 7.4 na koju smo projekat i prijavili prvi dan otvaranja natječaja. Vrijednost projekta iznosi 9,4 milijuna kuna od čega očekujemo sufinanciranje EU fondova u iznosu do 80%. Do kraja 2017. godine nisu objavljeni rezultati natječaja. Uz navedeno izrađena je projektna dokumentacija za pristupnu cestu prema novom dječjem vrtiću i zoni javnog i društvenog sadržaja, ishodi se lokacijska dozvola u čijem postupku se i provelo izvlaštenje dijela čestice od 250 m2 koju vlasnik ne želi prodati, a navedeni projekt također namjeravamo prijaviti prema EU fondovima mjeri 7.2.

VI. PROŠIRENJE GROBLJA U MARIJI BISTRICI I IZGRADNJA NOVE MRTVAČNICE

Za projekt proširenja groblja i izgradnje nove mrtvačnice dobivena je pravovaljana građevinska dozvola. Ujedno se zbog pravilnika koji propisuje uvjete za prijavu na EU fondove izradio elaborat studije utjecaja na okoliš koji je pozitivno potvrdilo Ministarstvo zaštite okoliša. Navedeni projekt smo prijavili prema EU fondovima, Ruralni razvoj, mjera 7.4., prvog dana otvaranja natječaja, a vrijednost projekta iznosi 8,3 milijuna kuna. Do kraja 2017. godine nisu objavljeni rezultati natječaja.

Na postojećem groblju u Mariji Bistrici, nakon pripremljene projektne i natječajne dokumentacija i provedenog javnog natječaja, sklopljen je Ugovor o izvođenju radova s najpovoljnijim ponuđačem, firmom „Hrvoj“ za izgradnju desnih grobnih staza. Osim popločenja staza izgradila se i oborinska odvodnja i rasvjeta. Navedenim projektom su se konačno uredile glavne grobne staze groblja u Mariji Bistrici. Vrijednost radova je po okončanoj situaciji iznosila 347.169,23 kune s PDV-om, a projekt je sufinanciralo Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova u iznosu od 239.546,77 kuna.

Na groblju Laz je izgrađen deponij za kontejner za otpad te je uz navedeni prostor ograđen i preostali dio groblja bez ograde.

VII. OSTALO

Mjesni odbori su u 2017. godini ukupno utrošili iznos od 542.297,75 kuna za održavanje komunalne infrastrukture i malih komunalnih akcija.

Za izgradnju budućeg Društveno kulturnog centra Laz izrađen je glavni projekt. Projekat namjeravamo prijaviti na neki od nacionalnih ili EU natječaja za koje očekujemo da bi se mogli raspisati.

Nakon izrade akta i procedura važnih za pokretanje komunalnog poduzeća općine Marija Bistrice na Trgovačkom sudu registrirano je komunalno poduzeće „Lijepa Bistrica“ d.o.o. i isto je aktivno i u funkciji od 01. 01. 2017. Slijedom navedenog, djelatnici općinskog Komunalnog odjela su zasnovali radni odnos u Lijepoj Bistrici i dio imovine i osnovnih sredstava su prenijeta u imovinu našeg općinskog poduzeća.

Sporazumom s općinom Zlatar Bistrica smo osigurali poljoprivrednog redara koji je zaposlenik općine Zlatar Bistrica, a jedanput tjedno ili dodatno po potrebi boravi u našoj Općini i rješava predmete iz poljoprivrednog redarstva.

Potpisan je ugovor o izvršenju poslova i zadaća iz područja sustava Civilne zaštite, izrađuje se Plan gospodarenja otpadom Općine Marije Bistrice i ugovori o financiranju zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnom radu Radom za zajednicu i sebe kroz koji je tijekom 2017. zaposleno 10 osoba.

Preko natječaja Ministarstva kulture za opremanje i rekonstrukciju Doma kulture dobiven je iznos od 1.300.000 kuna te je izrađen projekat cjelokupnog uređenja na osnovu kojega namjeravamo sredstvima Ministarstva kulture u tri faze kompletno preurediti Dom kulture. Prva faza uređenja Doma kulture je odrađena i u sklopu iste su se uredile pomoćne prostorije koje koristi KUD Lovro Ježek te je rekonstruirana i proširena pozornica. U sklopu navedenih radova izmijenjena je elektro instalacija, stolarija, podovi, uređeni zidovi, ugrađen plinski bojler i centralno grijanje te nabavljene zavjese za pozornicu. Vrijednost prve faze je iznosila 1.031.814 kuna s PDV-om od čega je OMB sudjelovala s 200.000 kuna. Projektna dokumentacija je iznosila 156.250 kuna, a nadzor 87.250 kuna što je također financiralo Ministarstvo kulture.

Za uređenje Općinske knjižnice i čitaonice je također preko natječaja Ministarstva kulture dobiven iznos od 40.000 kuna te je zamijenjena stolarija i dio inventara.

Općina Marija bistrica je ušla u projekt razvoja širokopojasnog interneta u partnerstvu s gradovima Donja Stubica i Oroslavje te općinama Gornja Stubica, Stubičke Toplice i Veliko Trgovišće.

Na zgradi općine Marija Bistrica rekonstruirano je krovište na istočnoj i sjevernoj strani zbog dotrajalog crijepa i limarije, a vrijednost radova je iznosila 120.000 kuna s PDV-om. Također je na tavanu zgrade Općine uređen prostor za arhivsku građu Općine.

Redovno se sufinancira prijevoz učenika srednjih škola i studenata s prebivalištem na području Općine Marija Bistrica kao i sufinanciranje boravka u učeničkim i studentskim domovima.

Učeničke i studentske stipendije za školovanje, prijevoz po Državnom pedagoškom standardu, asistenti, prehrana za učenike slabijeg materijalnog stanja, logopedsku službu, polikliniku Suvag, sudjelovanje učenika na školama stvaralaštva, sportskim igrama, sve su to programi koji se uredno financiraju. S Općinom Zlatar Bistrica je produžen Ugovor kojim se logopedski kabinet u Zlatar Bistrici stavlja na raspolaganje i djeci iz naše Općine, a Općina Marija Bistrica snosi 20% troškova logopeda. Navedenom suradnjom su se zbrinula djeca s postojeće liste čekanja. Također se potpisao i ugovor s udrugom „Sveta Ana“ iz Lobora za sufinanciranje terapija naše djece s posebnim potrebama i to u mjesečnom iznosu od 83 kune po korisniku. Sve navedeno se izdvaja za program obrazovanja i ulaganje je u našu djecu, a na godišnjoj razini se radi o iznosu preko 700.000 kuna.

Nastavljeno je s Programom „Pomoć u kući starijim osobama“, a prema Crvenom križu koji je uključen u mnoge aktivnosti na području Općine su isplaćene sve zakonski propisane obveze. Općina se uključila u projekt „Zaželi“ Ministarstva rada i mirovinskog sustava kao partner Županije, Crvenog križa i gradova i općina s područja Županije, a navedenim projektom će se zaposliti ženske osobe preko pedeset godina na poslovima pomoći starijim domaćinstvima.

U okviru socijalnih programa uredno se pomaže prema zahtjevima Općini za podmirenje troškova stanovanja osobama ugrožene egzistencije zbog teške financijske situacije, pri čemu se nastoje odobriti pomoći raznih oblika, za troškove stanovanja, života i sl. najpotrebnijima, uz nastojanje da svaki korisnik, ukoliko nema zapreka za isto, odradi određeni broj sati na ime društveno korisnog rada za dobivenu pomoć. I ove godine su podijeljeni Božićni paketi za socijalno ugrožene stanovnike naše Općine.

Tekuće donacije za dječji vrtić, Općinsku knjižnicu i čitaonicu, dobrovoljno vatrogastvo, Javnu vatrogasnu postrojbu, crveni križ, turizam i radio Marija Bistrica su uredno isplaćivane. Za kulturno umjetnička, športska te ostala društva i udruge koje su se prijavile na natječaj koji je Općina raspisala sukladno Zakonu o financiranju udruga, sredstva se isplaćuju prema natječajnim uvjetima, a činjenica je da su pokrivene sve njihove potrebe i omogućen nesmetan rad. Općina je također pomogla udrugama kod pripreme prijavne dokumentacije za razne natječaje te je uredno iskazala potporu u projektima i Pismima namjere.

Ovo je kratak pregled najvažnijih projekata i aktivnosti koje smo odradili u izvještajnom razdoblju čime nastavljamo s podizanjem kvalitete životnog prostora naših stanovnika upravo kroz odrađene projekte vezane za komunalnu infrastrukturu te kroz podršku projektima naših udruga i ostalih institucija civilnog društva.

Načelnik

Općine Marija Bistrica

Josip Milički, ing.

Skip to content