Oglas za prijam u službu ČISTAČA u Odsjek za komunalne poslove Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marija Bistrica

Na temelju članka 19. stavak 1., a u vezi s odredbom članka 29. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marija Bistrica raspisuje

OGLAS

za prijam u službu ČISTAČA u Odsjek za komunalne poslove Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marija Bistrica

 • (2 izvršitelj/ica) na određeno vrijeme u trajanju od 5 mjeseci – radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao

  Posebni uvjeti za prijem u službu:

  – stručno znanje: niža stručna sprema ili osnovna škola

  – stupanj složenosti posla koji uključuje jednostavne i standardizirane pomoćno-tehničke poslove

  – stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi

  Osim navedenih posebnih uvjeta, osobe koje se prijavljuju na oglas moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19).

  Opći uvjeti za prijam u službu:

 • punoljetnost,

 • hrvatsko državljanstvo,

 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

  U službu po ovom oglasu prima se na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao sukladno odredbi članka 28. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19).

  U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19).

  Prijavu na oglas mogu podnijeti osobe oba spola.

  Uz prijavu na oglas kandidati trebaju priložiti:

 • životopis

 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice)

 • izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak, ne stariji od šest mjeseci

 • izvornik vlastoručno potpisane izjave da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

 • potvrda o zdravstvenoj sposobnosti.

  Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

  Uz prijavu na oglas podnositelj prijave koji se poziva na pravo prednosti dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu kojim se dokazuje postojanje prava prednosti na koje se poziva i dokaz o nezaposlenosti.

  Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći radnog mjesta objavit će se na službenoj web-stranici Općine Marija Bistrica (www.marija-bistrica.hr) i na oglasnoj ploči.

  Na web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Marija Bistrica objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti (putem pisanog testiranja i intervjua) najmanje pet dana prije održavanja.

  Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

  Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

  Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom oglasu.

  Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas i takvoj osobi dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas. Protiv obavijesti kandidat nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

  Prijave na oglas podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Donja Stubica, odnosno do 28. svibnja 2021. godine na adresu: Općina Marija Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II 34, 49246 Marija Bistrica, s obaveznom naznakom: „Za oglas za prijam čistača“. Prijave se mogu dostaviti i neposredno u prostorije Općine Marija Bistrica na navedenoj adresi.

  Sukladno odredbi članka 17. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) postupak provedbe oglasa do donošenja rješenja o prijmu u službu nije upravni postupak u smislu odredbi Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine 47/09).

  O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

  Nakon raspisanog oglasa ne mora se izvršiti izbor i u tom slučaju se donosi odluka o poništenju. Protiv odluke o poništenju nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

  Pročelnica

  Jedinstvenog upravnog odjela

  Branka Herceg, dipl. oec.

Oglas

Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći radnog mjesta

Lista kandidata i Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

Skip to content