Oglas za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za financije i proračun u Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Bistrica

KLASA: 112-02/19-01/1

URBROJ: 2113/02-04/1-19-3

Marija Bistrica, 5. travnja 2019. god.

Na temelju članka 19. stavka 1. u vezi s odredbom članka 29. st. 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 04/18) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marija Bistrica raspisuje

OGLAS

za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za financije i proračun u Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Bistrica

(1 izvršitelj/ica) na određeno vrijeme u trajanju od 18 mjeseci – radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika, uz obvezni probni rad u trajanju od 2 mjeseca

Posebni uvjeti za prijem u službu:

– magistar struke ili stručni specijalist ekonomskog smjera (VSS)

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– poznavanje rada na računalu

– stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije stručne poslove unutar upravnoga tijela

– stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika

– stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada

– stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica te povremenu komunikaciju izvan tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija

Osim navedenih posebnih uvjeta, osobe koje se prijavljuju na oglas moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08, 61/11 i 04/18).

Opći uvjeti za prijam u službu:

– punoljetnost,

– hrvatsko državljanstvo,

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

U službu po ovom oglasu prima se na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika sukladno odredbi članka 28. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08, 61/11 i 04/18).

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08., 61/11 i 04/18).

Uz prijavu na oglas kandidati trebaju priložiti:

– životopis

– dokaz o stručnoj spremi

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice)

– elektronički zapis o radno pravnom statusu (e-radna knjižica)

– izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci

– izvornik vlastoručno potpisane izjave da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

– potvrda o zdravstvenoj sposobnosti

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Uz prijavu na oglas podnositelj prijave koji se poziva na pravo prednosti dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu kojim se dokazuje postojanje prava prednosti na koje se poziva.

Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru objavit će se na službenoj web-stranici Općine Marija Bistrica (www.marija-bistrica.hr) i na oglasnoj ploči.

Na web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Marija Bistrica objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, najmanje pet dana prije održavanja.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas i takvoj osobi dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas. Protiv obavijesti kandidat nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

Prijave na oglas podnose se u roku od 10 dana od dana objave oglasa tj. do 15.04.2019. godine na adresu: Općina Marija Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II 34, 49246 Marija Bistrica, s obaveznom naznakom: „Za oglas za prijam Višeg stručnog suradnika za financije i proračun“. Prijave se mogu dostaviti i neposredno u prostorije Općine Marija Bistrica na navedenoj adresi.

Sukladno odredbi članka 17. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 04/18) postupak provedbe natječaja do donošenja rješenja o prijmu u službu nije upravni postupak u smislu odredbi Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine 47/09).

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od najviše 30 dana od roka dostave prijava na oglas.

Nakon raspisanog oglasa ne mora se izvršiti izbor i u tom slučaju se donosi odluka o poništenju. Protiv odluke o poništenju nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

Pročelnica

Jedinstvenog upravnog odjela

Branka Herceg, dipl.oec.

Skip to content