Oglas za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za financije i proračun

Na temelju članka 19. stavak 1. u vezi s odredbom članka 29. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marija Bistrica objavljuje

OGLAS

za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za financije i proračun u Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Bistrica

 •  (1 izvršitelj/ica) na određeno vrijeme do povratka odsutnog službenika na posao – radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika, uz obvezni probni rad u trajanju od 2 mjeseca

Posebni uvjeti za prijam u službu:

– stručno znanje: sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij (VSS) ekonomije

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima[1]

– poznavanje rada na računalu

– stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije stručne poslove unutar upravnoga tijela

– stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika

– stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada

– stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica te povremenu komunikaciju izvan državnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija

Osim navedenih posebnih uvjeta, osobe koje se prijavljuju na oglas moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19).

Opći uvjeti za prijam u službu:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

U službu po ovom oglasu prima se na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika sukladno odredbi članka 28. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19).

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08., 61/11, 04/18 i 112/19).

Ravnopravno se mogu natjecati i osobe koje su stekle potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nemaju položeni državni stručni ispit, a kojeg će u slučaju prijma biti obvezni položiti sukladno odredbi članka 92. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19).

Prijavu na oglas mogu podnijeti osobe oba spola.

Uz prijavu na oglas  kandidati trebaju priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice)
 • dokaz o potrebnom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (ispis e-radne knjižice)
 • preslik uvjerenja ili svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu (ukoliko ju posjeduje)
 • izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak, ne stariji od šest mjeseci
 • izvornik vlastoručno potpisane izjave da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti po obavljenom izboru, a najkasnije uoči donošenja rješenja o rasporedu na radno mjesto, čime dokazuje ispunjavanje uvjeta opće zdravstvene sposobnosti.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Uz prijavu na oglas podnositelj prijave koji se poziva na pravo prednosti dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu kojim se dokazuje postojanje prava prednosti na koje se poziva.

Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru objavit će se na službenoj web-stranici Općine Marija Bistrica (www.marija-bistrica.hr) i na oglasnoj ploči.

Na web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Marija Bistrica objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, najmanje pet dana prije održavanja.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas i takvoj osobi dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas. Protiv obavijesti kandidat nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

Prijave na oglas podnose se u roku od 14 dana od dana objave oglasa kod nadležne službe za zapošljavanje, odnosno do 19. srpnja 2024. godine, na adresu: Općina Marija Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II 34, 49246 Marija Bistrica, s obaveznom naznakom: „Za oglas za prijam Višeg stručnog suradnika za financije i proračun“. Prijave se mogu dostaviti i neposredno u prostorije Općine Marija Bistrica na navedenoj adresi.

Sukladno odredbi članka 17. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) postupak provedbe javnog natječaja do donošenja rješenja o prijmu u službu nije upravni postupak u smislu odredbi Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine 47/09).

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u roku od najviše 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava na oglas.

Nakon raspisanog oglasa ne mora se izvršiti izbor i u tom slučaju se donosi odluka o poništenju.  Protiv odluke o poništenju nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova. Odluka se dostavlja svim kandidatima prijavljenima na oglas.

Pročelnica

Jedinstvenog upravnog odjela

Branka Herceg, dipl. oec.


[1] Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima sukladno članku 13. stavak 3.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) smatra se radno iskustvo iz stavaka 1. i 2. spomenutog članka ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke.

Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći

Skip to content