Oglas za prijam u službu

Na temelju članka 4. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 23/17 i 72/17) i članaka 26. Statuta Turističke zajednice općine Marija Bistrica (Službeni glasnik općine Marija Bistrica 7/10), Turistička zajednica općine Marija Bistrica dana 3. svibnja 2018. objavljuje

OGLAS

Za prijam u službu

  1. 1. administrativni referent Turističkog ureda Turističke zajednice općine Marija Bistrica

– 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme.

Kandidati moraju uz opće uvjete propisane Zakonom o radu (NN 93/14 i 127/17) ispunjavati i posebne uvjete propisane člankom 4. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 23/17 i 72/17) i to kako slijedi:

1. da posjeduje najmanje IV. razinu školske odnosno stručne spreme društvenog smjera;

2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima s područja turizma za koje je kao uvjet propisana minimalna sprema iz točke 1. ovoga članka;

3. da aktivno zna jedan svjetski jezik;

4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema, treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;

5. da poznaje rad na osobnom računalu;

6. da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje.

Prijava mora sadržavati ime i prezime kandidata, adresu, broj telefona, broj mobitela i e-mail adresu, naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju priloga (dokaza) uz prijavu, te potpis kandidata.

Uz pisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti:

1. životopis

2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica, osobna iskaznica ili putovnica),

3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma),

4. dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima s područja turizma za koje je kao uvjet propisana minimalna sprema iz točke 1. ovoga članka (radna knjižica, elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca kojim se dokazuje određeno radno iskustvo na poslovima u turizmu, ugovor o radu i sl.),

5. dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika (svjedodžba ili index obrazovne ustanove, certifikat škole za strane jezike i sl.),

6. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (ukoliko ima položen ispit) ili izjavu da ga nije dužan polagati (napomena: u skladu s člankom 23. stavkom 5. i 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, radni odnos može zasnovati i osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu nema položen stručni ispit za rad u turističkom uredu uz uvjet da stručni ispit položi u roku od jedne godine od dana stupanja na rad ili riječ o osobi koja ima odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi),

7. dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika svjedodžbe, indexa ili certifikata odgovarajuće obrazovne ustanove i sl.),

Oglas je otvoren 8 dana od dana objave oglasa na web stranici TZO Marija Bistrica i Općine Marija Bistrica.

Ponude na oglas s posebnim prilozima dostavljaju se poštom u zatvorenoj kuverti s naznakom: »za oglas – ne otvarati« na adresu:

Turistička zajednica općine Marija Bistrica

Zagrebačka bb

49246 Marija Bistrica.

Kandidati dostavljaju sve priloge u neovjerenoj preslici, te su dužni na poziv Komisije za provedbu oglasa dostaviti na uvid originale.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

S kandidatima prijavljenim na oglas čije su prijave potpune i pravovremene obavit će se razgovor.

Komisija za provedbu oglasa Turističke zajednice općine Marija Bistrica će za svakog kandidata putem Ministarstva pravosuđa provjeriti da li postoji zapreka iz Ad. 7. uvjeta ovog Oglasa.

Ukoliko se na objavljeni oglas nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran oglas će se ponoviti.

O rezultatima kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Komisije za provedbu oglasa Turističke zajednice općine Marija Bistrica ili o ponavljanju oglasa.

Turistička zajednica općine Marija Bistrica

Upute kandidatima

Poziv na testiranje

Skip to content