Polugodišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa za 2022. godinu

Na temelju Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 6/19) izrađeno je

Polugodišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa za 2022. godinu

Za period od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine

Nositelj izrade: Općina Marija Bistrica

  1. 1. PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU

Vezano za gospodarski, društveni i politički kontekst, odnosno za promjene koje su imale značajan utjecaj na ostvarenje rezultata provedbenog programa Općine Marija Bistrica tijekom izvještajnog razdoblja, bitno je napomenuti:

– Društvena kriza vezana za pandemiju bolest Covid-19 počela je blago jenjavati, međutim, još uvijek se osjećaju posljedice koje se očituju na broju hodočasničkih i drugih turističkih posjetitelja u Mariji Bistrici. Turističke manifestacije se vraćaju punom obimu, ali još uvijek se osjeća određeni oprez pri usko vezanim gospodarskim djelatnostima (ugostiteljske, smještajne i sl.)

– Zbog rata u Ukrajini i posljedično poremećaja na tržištu građevinskog materijala koje je uzrokovalo značajne inflatorne skokove, Općina mora odraditi rebalans proračuna kako bi se planirani infrastrukturni projekti barem većim dijelom izvršili

– Porast cijena energenata značajno utječe na općinski proračun i na mogućnosti ulaganja u infrastrukturne projekte

– Općina se priprema za digitalizaciju uredskog poslovanja, upravnih postupaka te za uvođenje eura

  1. 2. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA

Analiza statusa provedbe mjera:

– Prema priloženom tabličnom predlošku polugodišnjeg izvještaja, na dan 30.06.2022. godine svih 17 navedenih mjera bilo je u statusu provedbe mjere „U TIJEKU“

– Iznos proračunskih sredstava iskorištenih tijekom izvještajnog razdoblja za provedbu pojedine mjere naveden je u tabličnom predlošku polugodišnjeg izvještaja

– Mjere koje uključuju infrastrukturna ulaganja su na djelomičnom ili neke čak na polovičnom ispunjenju ciljeva, što je u skladu s protekom pola godine. Kod nekih projekata su prisutni problemi navedeni u gornjem odlomku. Stanje s ostvarenjem mjera vezanima za turistička događanja su u skladu s protekom pola godine. Mjere koje su blizu ispunjenja ciljnih vrijednosti ili su ciljne vrijednosti već ostvarene su one vezane za broj korisnika socijalnih usluga, broj udruga, broj korisnika kojima je unaprijeđena dostupnost usluga zdravstvene zaštite, broj upisane djece dječji vrtić, broj stipendista, broj primatelja subvencije za prijevoz, te neke predvidive mjere kao održavane javne površine u m2 i ukupni broj osposobljenih članova dobrovoljnih vatrogasnih društava

– U narednom razdoblju Općina će rebalansom proračuna zbog inflatornih razloga trebati prilagoditi planirana sredstva za neke infrastrukturne projekte, dok će neke projekte iz istih razloga trebati odgoditi

  1. 3. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA

Ciljevi javnih politika kojima se doprinosi provedbom mjera utvrđenih u provedbenom programu:

– Infrastrukturni kapitalni projekti – novoizgrađeni dječji vrtić i najavljena dogradnja istog doprinijelo je i doprinijet će upisu većeg broja djece, izrada predstudije izvodljivosti i davanje u zakup dijela Poduzetničke zone Marija Bistrica 1 pridonijet će povećanju radnih mjesta i zaposlenosti te smanjenju iseljavanja stanovništva, turističke manifestacije će dodatno aktivirati lokalne gospodarstvenike (stari zanati, obrti, ugostiteljske i smještajne usluge i sl,), a novoizgrađeni dio groblja osigurat će mještanima potrebno dostojanstvo. Nabrojane mjere su u tijeku.

– Ostali infrastrukturni projekti (klizišta, nogostupi, javna rasvjeta, mjesni odbori, sustav kanalizacije, održivo gospodarenje otpadom i sl.) unaprijedit će kvalitetu života mještanima u svim naseljima. Nabrojane mjere su u tijeku, neke od njih kontinuirano.

– Usluge u području socijalne i zdravstvene skrbi, stipendiranje učenika, naknade za novorođene, financiranje udruga, sufinanciranje troškova prijevoza i obrazovnog materijala i sl. kontinuirano olakšavaju i unaprjeđuju uvjete života i rada onih najpotrebitijih.

Načelnik

Općine Marija Bistrica

Josip Milički, ing.

Tablični predložak za izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi PP JLP(R)S_30_6_2022

Skip to content