PONOVNA JAVNA RASPRAVA o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marija Bistrica

KLASA: 350-02/16-01/4

URBROJ: 2113/02-01-17-52

Marija Bistrica, 13. listopada 2017. god.

Na osnovu članka 96. i članka 104. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13 i 65/17) te Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 1/17), objavljuje se:

PONOVNA JAVNA RASPRAVA

o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Marija Bistrica

  1. Objavljuje se ponovna javna rasprava o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marija Bistrica (u daljnjem tekstu Plan). Prijedlog Plana za ponovnu javnu raspravu sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela te sažetka za javnost.
  2. Ponovna javna rasprava započinje 24. listopada 2017. godine, a završava 02. studenog 2017. godine.
  3. Prijedlog Plana biti će izložen na javnom uvidu u vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Marija Bistrica, svakim radnim danom od 08,00 sati do 14,00 sati. Uvid u prijedlog Plana u vrijeme trajanja javnog uvida moguć je i na mrežnim stranicama Općine Marija Bistrica – www.marija-bistrica.hr.
  4. Nositelj izrade i izrađivač Plana održat će javno izlaganje prijedloga Plana u Općinskoj vijećnici, Trg Ivana Pavla II 34, Marija Bistrica, dana 26. listopada 2017. godine s početkom u 13,00 sati.
  5. Način sudjelovanja sudionika u ponovnoj javnoj raspravi propisan je člankom 100. i 104. Zakona o prostornom uređenju, na slijedeći način:
  • da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog Plana
  • da postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganja
  • da daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja
  • da upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o ponovnoj javnoj raspravi.

Javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu Plana, u ponovnoj javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na Plan.

Rok za dostavu pisanih očitovanja, mišljenja, prijedloga i primjedbi na prijedlog Plana je do zaključno 02. studenog 2017. godine na adresu Općine Marija Bistrica, Trg Ivana Pavla II 34, Marija Bistrica.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.

Načelnik općine Marija Bistrica

Josip Milički, ing.

PPUO MB_IV ID – tekst 2PP

PPUO MB_IV – 4.I. GP – K.O. STUBIČKI MATEJ 2PP

PPUO MB_IV – 4.H. GP – K.O. GLOBOČEC 2PP

PPUO MB_IV – 4.G. GP – K.O. MARIJA BISTRICA 2PP

PPUO MB_IV – 4.F. GP – K.O. MARIJA BISTRICA 2PP

PPUO MB_IV – 4.E. GP – K.O. LAZ BISTRIČKI 2PP

PPUO MB_IV – 4.D. GP – K.O. LAZ BISTRIČKI 2PP

PPUO MB_IV – 4.C.GP – K.O. POLJANICA BISTRIČKA I SUŠOBREG 2PP

PPUO MB_IV – 4.B. GP – K.O. TUGONICA I PODGRAĐE 2PP

PPUO MB_IV – 4.A. GP – K.O. SELNICA 2PP

PPUO MB_IV – 3.B. – Područja primjena posebnih mjera uređenja i zaštite 2PP

PPUO MB_IV – 3.A.3. – Područja posebnih ograničenja u području 2PP

PPUO MB_IV – 3.A.2. Prirodna baština 2PP

PPUO MB_IV – 3.A.1. Graditeljska baština 2PP

PPUO MB_IV – 2.D.2. Odvodnja otpadnih voda 2PP

PPUO MB_IV – 2.D.1. Vodoopskrba 2PP

PPUO MB_IV – 2.C.2. Elektroenergetika 2PP

PPUO MB_IV – 2.C.1. Cijevni transport plina 2PP

PPUO MB_IV ID – 2. B. pošta i telekomunikacije 2PP

PPUO MB_IV ID – 2. A. Promet 2PP

PPUO MB_IV ID – 1. A. Razvoj i uređenje površina 2PP

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi

Skip to content