POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Na temelju odredbe članka 20. u vezi s odredbom 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), a u svezi Javnog natječaja za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marija Bistrica objavljenog dana 11. studeni 2016. godine u Narodnom novinama (NN 103/16) te na web stranicama HZZ, Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

1. Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marija Bistrica na neodređeno vrijeme, održalo je dana 23. studenog 2016. godine sjednicu na kojoj je razmotrilo prijave koje su pristigle na Javni natječaj te je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti slijedeći kandidati/kandidatkinje koji su podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom (prema abecednom redu prezimena):

1. Lesičar Nikola

2. Poljanac Boris

3. Ružak Đurđica

4. Štulina Gojko

2. Kandidati iz točke 1. pozivaju se na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti pismenim testiranjem koje će se provesti u zgradi Općine Marija Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II 34, Marija Bistrica u prostoriji Općinske vijećnice dana

30. studenog 2016. godine (srijeda) u 16:00 sati

3. Na testiranje je obavezno ponijeti osobnu iskaznicu radi utvrđenja identiteta kandidata.

Ukoliko kandidat ne može dokazati identitet ne može pristupiti prethodnoj provjeri zanja i sposobnosti.

Sukladno odredbi članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11) smatra se da je kandidat koji nije pristupilo prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.

Pisano testiranje traje maksimalno 45 minuta.

Ostale informacije vezane uz pisano testiranje kao i pravni izvori iz kojih se provodi testiranje navedeni su u Obavijesti i uputama o pravnim i drugim izvorima za pripremanje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti koje su objavljene na internet stranici Općine Marija Bistrica (www.marija-bistrica.hr) i oglasnoj ploči Općine.

4. Intervju se provodi samo s kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja na provedenom testiranju. Intervju će se provesti neposredno nakon provedbe pismenog dijela testiranja i ocjene pismenih testova.

5. Nakon provedenog testiranja i intervjua, Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom rezultatu ostvarenom na testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo za provedbu oglasa

OPIS POSLOVA I PODATKE O PLAĆI RADNOG MJESTA SLUŽBENIKA

OBAVIJEST I UPUTE O PRAVNIM I DRUGIM IZVORIMA ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Skip to content